Teemat ja tiedonkeruu

Maanmittauslaitos kehittää Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavaa paikkatietovarantoa eli Kansallista maastotietokantaa (KMTK). KMTK on koontitietokanta, joka kokoaa yhteen peruspaikkatiedot. Maastotietokohteiden lisäksi Kansallinen maastotietokanta sisältää paikannimet, kiintopisteet, ilmakuvat, korkeusmallit ja laserkeilausaineistot sekä mahdollisesti muita maastotietokohteisiin liittyviä tietoja.

Teemat

Kansallista maastotietokantaa rakennetaan teemoittain. Tällä hetkellä työstettäviä teemoja ovat rakennukset ja rakennelmat, tieliikenne, maasto ja hydrografia.

Maanmittauslaitos huolehtii, että aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi toimii ja palvelee tiedon tuottajia ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Työtä tehdään yhdessä mm. kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa.

Työn lopputuloksena syntyy:

  • tietomalli,
  • laatuvaatimukset,
  • elinkaarisäännöt,
  • prosessit, joilla aineisto tuotetaan ja ylläpidetään.

Tavoitteena on, että tiedontuottajat ryhtyvät tuottamaan aineistoa yhtenäisellä tavalla. Tämä mahdollistaa aineistojen hajautetun ylläpidon ja yhteentoimivuuden. 

Tietomallit

Tietomallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan tuottajille, käyttäjille ja laadunhallintaan. Tietomallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, muodostaminen, yhteydet muihin kohteisiin ja elinkaarisäännöt.

Tietomallit on tehty yhteistyössä tiedontuottajien ja hyödyntäjien kanssa. Kun kaikki tuottavat tietoa saman tietomallin mukaisesti, tiedosta tulee yhteentoimivaa ja se mahdollistaa tiedon yhteentoimivuuden. 

Maanmittauslaitoksen kansalliseen maastotietokantaan kerätään peruspaikkatiedot valtakunnallisesti parhaasta mahdollisesta olevasta tietolähteestä. Kohteilla on yksi tai useampia geometriatietoja, esimerkiksi rakennuksilla tyypillisesti kivijalan kuvaus (2D) ja kolmiulotteinen ilmentymä (3D). Kohteille annetaan yksilöivä tunnus, jonka avulla niihin on mahdollista linkittää muuta tietoa.

Tietomalleja ylläpidetään eri alustoilla. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämälle Yhteentoimivuusalustalle viedään loogisen tason tietomalli eli luokat määritelmineen, luokkien väliset yhteydet, luokkiin sisältyvät ominaisuustiedot määritelmineen ja luettelotyyppisten ominaisuustietojen mahdolliset arvot määritelmineen. Käytännössä tämä on tietoa, jonka voi esittää UML-notaatiolla. Ne tiedot, mitä ei voi sillä esittää, julkaistaan tällä sivulla.

Rakennukset ja rakennelmat 

JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat 

JHS 210 tietomalli Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/jhs210/

Maasto

Julkaistaan 2020.

Hydrografia

Julkaistaan 2020.

Tieliikenne

Julkaistaan kesällä 2020.

Kartoitusmenetelmäoppaat ja muut oppaat tiedontuottajille

Uusiin kuvamittausteknologioihin perustuvaa kuvatuotantoa ja -tilausta varten on julkaistu suositukset 2020. Suositusten tarkoitus on auttaa kuntia uusien tekniikoiden käyttöönotossa helpottamalla tehtäviin sopivien aineistojen tuotantoa, valintaa ja tilausta.

Suositukset viistoilmakuvatuotteiden ja 360-mobiilikartoituskuvien valintaan ja tilaamiseen (pdf) (päivitetty 3.4.2020)

Maanmittauslaitos pilotoi MMS- ja RPAS-menetelmiä paikkatiedon tuotannossa taajama-alueilla 2018. Lopputuloksena syntyi ohjeistuksia kunnille mahdollisiin mobiilikartoitukseen tai RPAS-menetelmiin perustuvien tuotantoprosessien käyttöönotolle omassa tuotannossaan. Tutustu materiaaleihin ja hyödynnä niitä paikkatiedon tuotannossa. 

Tärkeitä linkkejä

Maastotiedon laatukäsikirjat ja muu laatuun liittyvä dokumentaatio löytyy täältä.