Teemat ja tiedonkeruu

Maanmittauslaitos kehittää Suomeen digitaalisen, yhtenäisen ja nykypäivän tarpeita vastaavaa paikkatietovarantoa eli Kansallista maastotietokantaa (KMTK). KMTK on koontitietokanta, joka kokoaa yhteen peruspaikkatiedot. Maastotietokohteiden lisäksi Kansallinen maastotietokanta sisältää paikannimet, kiintopisteet, ilmakuvat, korkeusmallit ja laserkeilausaineistot sekä mahdollisesti muita maastotietokohteisiin liittyviä tietoja.

Teemat

Kansallista maastotietokantaa rakennetaan teemoittain. Tällä hetkellä työstettäviä teemoja ovat rakennukset ja rakennelmat, tieliikenne, maasto ja hydrografia.

Maanmittauslaitos huolehtii, että aineiston keruu- ja ylläpitoprosessi toimii ja palvelee tiedon tuottajia ja käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Työtä tehdään yhdessä mm. kuntien, valtionhallinnon eri organisaatioiden sekä yksityisen sektorin kanssa.

Työn lopputuloksena syntyy:

  • tietomalli,
  • laatuvaatimukset,
  • elinkaarisäännöt,
  • prosessit, joilla aineisto tuotetaan ja ylläpidetään.

Tavoitteena on, että tiedontuottajat ryhtyvät tuottamaan aineistoa yhtenäisellä tavalla. Tämä mahdollistaa aineistojen hajautetun ylläpidon ja yhteentoimivuuden. 

Tietomallit

Tietomallit on tarkoitettu Kansallisen maastotietokannan tuottajille, käyttäjille ja laadunhallintaan. Tietomallissa käydään kustakin kohdeluokasta läpi määritelmä, valintakriteerit, ominaisuustiedot, muodostaminen, yhteydet muihin kohteisiin ja elinkaarisäännöt.

Tietomallit on tehty yhteistyössä tiedontuottajien ja hyödyntäjien kanssa. Kun kaikki tuottavat tietoa saman tietomallin mukaisesti, tiedosta tulee yhteentoimivaa ja se mahdollistaa tiedon yhteentoimivuuden. 

Maanmittauslaitoksen kansalliseen maastotietokantaan kerätään peruspaikkatiedot valtakunnallisesti parhaasta mahdollisesta olevasta tietolähteestä. Kohteilla on yksi tai useampia geometriatietoja, esimerkiksi rakennuksilla tyypillisesti kivijalan kuvaus (2D) ja kolmiulotteinen ilmentymä (3D). Kohteille annetaan yksilöivä tunnus, jonka avulla niihin on mahdollista linkittää muuta tietoa.

Tietomalleja ylläpidetään eri alustoilla. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämälle Yhteentoimivuusalustalle viedään loogisen tason tietomalli eli luokat määritelmineen, luokkien väliset yhteydet, luokkiin sisältyvät ominaisuustiedot määritelmineen ja luettelotyyppisten ominaisuustietojen mahdolliset arvot määritelmineen. Käytännössä tämä on tietoa, jonka voi esittää UML-notaatiolla. Ne tiedot, mitä ei voi sillä esittää, julkaistaan tällä sivulla.

Rakennukset ja rakennelmat 

Rakennukset ja rakennelmat -tietomalli kertoo, kuinka rakennetut kohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Teemaan sisältyviä kohteita ovat esimerkiksi rakennukset, katokset, mastot, laiturit ja aidat. Näitä kohteita ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan hajautetusti. Kuntien tuottamaa aineistoa hyödynnetään mahdollisimman paljon, jolloin päällekkäinen työ vähenee. Teeman tietomalli sisältää perinteisten aluemaisten geometrioiden mallinnusohjeiden lisäksi myös 3D-geometrioiden mallinnusohjeet. 

KMTK:n Rakennukset ja rakennelmat -teeman tietomallina käytetään JHS 210 -suositusta. Suositus on laadittu mm. Maanmittauslaitoksen ja kuntien yhteistyönä.

JHS 210 Paikkatiedon mallintaminen: Rakennukset ja rakennelmat 

JHS 210 tietomalli Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/jhs210/

Maasto

Maasto-teema on KMTK-teemoista suurin kohdeluokkien määrällä mittattuna. Teemaan kuuluu 32 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat maanpeittoa ja -käyttöä sekä maaston yksityiskohtia. Maankäyttöä ovat esimerkiksi puistot ja hautausmaat, maanpeittoa hietikot ja suot, yksityiskohtia kivet, jyrkänteet ja suojänteet. Maankäyttö ja -peittokohteet ovat tyypillisesti aluemaisia. Maaston yksityiskohdat ovat sen sijaan viivoja tai pisteitä.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Maaston tietomalli (Word-dokumentti), päivitetty 13.10.2020

Maaston tietomalli (PDF), päivitetty 13.10.2020

Hydrografia

Hydrografia-teeman tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman vesistökohteet mallinnetaan KMTK:ssa. Teemaan kuuluu yhteensä 17 kohdeluokkaa, jotka kuvaavat pintavesiä ja vesistöön liittyviä yksityiskohtia. Pintavesiä kuvaavia kohteita ovat esimerkiksi järvet, merialueet ja virtavedet, yksityiskohtia kanavat, kosket, vesikivet ja vesiputoukset.

Maasto- ja hydrografia-teemoissa korostuu luonnontilaisen ympäristön suurimittakaavainen kartoitus, jossa Maanmittauslaitos on ainoa valtakunnallinen toimija.

Hydrografian tietomalli (PDF), päivitetty 24.11.2020

Tieliikenne

Liikenne-teeman tieliikenteen tietomalli määrittelee, miten reaalimaailman tieliikennekohteet mallinnetaan Kansallisessa maastotietokannassa. Liikenne-teeman raide-, vesi- ja ilmaliikenne käsitellään omissa tietomalleissa.

Tieliikenne sisältää yhdeksän kohdeluokkaa. Kohdeluokat kuvaavat ajoneuvo- ja kävelyliikenteen kulkuväyläverkon.

Tieliikenteen tietomalli (Word), päivitetty 13.10.2020

Tieliikenteen tietomalli (PDF), päivitetty 13.10.2020

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset kertovat Kansalliseen maastotietokantaan tallennetun paikkatietoaineiston tavoitellun laatutason. Tavoitteena on, että laaduntarkastuksessa saadut tulokset eivät ylitä laatuvaatimuksissa asetettuja arvoja. Laatuvaatimustasoa kuvataan suurimmalla virheellisyysprosentilla/virheellisyyslukumäärällä sataa yksikköä kohden, eli AQL-luvulla. Geometrioille on ilmoitettu tarkkuus metreissä.

Laatuvaatimukset on asetettu teemoittain eri ominaisuustiedoille. Asetettuja laatuvaatimuksia ovat täydellisyys, oikeellisuus ja sijaintitarkkuus.

Laatuvaatimustaulukkoa päivitetään sitä mukaa, kun teemojen tietomallleihin tulee muutoksia.

Laatuvaatimustaulukko (Excel), päivitetty 13.10.2020

Kartoitusmenetelmäoppaat ja muut oppaat tiedontuottajille

Uusiin kuvamittausteknologioihin perustuvaa kuvatuotantoa ja -tilausta varten on julkaistu suositukset 2020. Suositusten tarkoitus on auttaa kuntia uusien tekniikoiden käyttöönotossa helpottamalla tehtäviin sopivien aineistojen tuotantoa, valintaa ja tilausta.

Suositukset viistoilmakuvatuotteiden ja 360-mobiilikartoituskuvien valintaan ja tilaamiseen (pdf) (päivitetty 3.4.2020)

Maanmittauslaitos pilotoi MMS- ja RPAS-menetelmiä paikkatiedon tuotannossa taajama-alueilla 2018. Lopputuloksena syntyi ohjeistuksia kunnille mahdollisiin mobiilikartoitukseen tai RPAS-menetelmiin perustuvien tuotantoprosessien käyttöönotolle omassa tuotannossaan. Tutustu materiaaleihin ja hyödynnä niitä paikkatiedon tuotannossa. 

Tärkeitä linkkejä

Maastotiedon laatukäsikirjat ja muu laatuun liittyvä dokumentaatio löytyy täältä.