Osoitetietojen laatuanalyysi kunnille

Osoitetietojen puutteet ja virheet aiheuttavat ongelmia monille käyttäjille. Erityisesti hätäkeskuksen sekä ensihoidon, pelastustoimen ja poliisin toiminnan onnistumiselle oikeat osoitetiedot ovat tärkeitä. Monet yritykset, jotka tarvitsevat tiedon osoitteiden sijainnista, joutuvat tekemään ylimääräistä työtä osoitetiedoissa olevien virheiden takia. Myös Paikkatietopoliittinen selonteko nostaa esille ajantasaisen ja virheettömän osoitetiedon tarpeen.

Koska rakennusten ja tonttien osoitteet syntyvät kunnan prosesseissa, on tärkeää, että osoitetiedot saadaan virheettöminä kuntien tietojärjestelmiin ja sitä kautta edelleen valtakunnalliseen osoitetietovarantoon.

Tervetuloa osoitetietojen laadunparannustalkoisiin

Maanmittauslaitos tarjoaa kunnille maksuttoman osoitetietojen laatuanalyysin. Voit lähettää osoiteaineistosi analyysiin syyskuun 2020 aikana.

Laatuanalyysin tarkoituksena on helpottaa kuntia omien osoitetietojensa tarkastustyössä. Laatuanalyysi etsii puutteet ja mahdolliset virheet osoitetiedoissa. Analyysi perustuu laskennalliseen analyysiin ja vertailuun kunnan osoitetietojen ja Maanmittauslaitoksen aineistojen välillä.

 1. Tutustu tältä sivulta löytyviin ohjeisiin.
 2. Toimita ohjeiden mukainen osoiteaineisto sähköpostitse tuki@paikkatietoalusta.fi tai lähetä yhteyshenkilön tiedot yhteydenottoa varten. Kirjoita viestin otsikoksi "Osoitetietojen laatuanalyysi". Aineistoja otetaan vastaan 1.–30.9.2020.
 3. Jos tarvitset apua tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tuki@paikkatietoalusta.fi.

Analyysi tuo esiin tarkastusta vaativat kohteet

Useimmat laatuanalyysin tarkastettaviksi osoittamista kohteista on helposti ja yksinkertaisesti korjattavissa. Laatuanalyysi paljastaa myös hankalammin havaittavia poikkeavuuksia. Lisäksi analyysi antaa tärkeää tietoa siitä, mitä eroja on kunnan ja Väestötietojärjestelmän (VTJ) rakennusten osoitetiedoissa. Mutta absoluuttista totuutta ei tämäkään analyysi pysty kertomaan: se voi nostaa tarkastettavaksi joitain oikein olevia osoitetietoja ja jättää hälyttämättä joistain virheellisistä tilanteista

Virheitä, joille korjaus on helppo tunnistaa, ovat esimerkiksi osoitenimen kirjoitusvirheet, poikkeavuudet osoitenimien kirjoitusasuissa ja kaksikielisen kunnan vääriin kielikenttiin tallennetut osoitenimet. Jotkin puutteet tai virheet voivat kuitenkin vaatia tarkempaa selvittelyä, joskus ongelman lähtökohtia myöten. Näistä esimerkkejä ovat osoitenimen tai sijaintipisteen karkeat virheet, tietojen ylläpidon puutteesta johtuvat tilanteet, sijainnin määrittelyn epätarkkuus tai kohteen epätarkoituksenmukainen osoite.

Kunta saa käyttöönsä analyysin tulokset jokaiselle osoitteelle. Analyysissa on otettu huomioon esimerkiksi nimeämättömät yksityistiet, jotka haja-asutusalueilla voivat selittää pitkiä etäisyyksiä rakennuspisteen ja osoitteen mukaisen tien välillä. Mukana on myös tieto siitä, onko rakennus taajamassa vai haja-asutusalueella, jolloin tarkastelussa taajamissa sijaitseville rakennuksille kriittisenä pidettävä etäisyys voidaan asettaa lyhyemmäksi kuin haja-asutusalueella. Osoitenimien tarkastamista varten analyysin tuloksesta pystyy erottelemaan kohteet, jotka ovat saaressa.

Tietojen ylläpitoprosesseista johtuen on oletettavissa, että kunnan osoiteaineisto on ajantasaisempaa ja oikeampaa kuin VTJ:ssä. Siksi on tärkeää analysoida kunnan osoitetiedot ja tunnistaa myös siitä poikkeavat tiedot VTJ:ssä. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on antanut ohjeen, miten VTJ:n rakennusten osoite- tai sijaintitiedot voi päivittää kunnan tarkistettujen tietojen perusteella erikseen ilman rakennustietojen kattavaa läpikäyntiä. Lisätietoa ja ohjeet päivityksiin DVV:n sivuilla.

Analyysistä saatavia tuloksia ja esimerkkejä niiden hyödyntämisestä esiteltiin webinaarissa keväällä 2020.

Katso webinaarin tallenne YouTubesta.

Ohjeet osoiteaineiston toimittamiseen

Katso tästä, mitä tietoja analyysiin toimitetaan ja missä muodossa. Listan lopusta löydät esimerkkitiedoston.

Metatiedot

 • Tietojen irrotuspäivä
 • Koordinaattijärjestelmä ja EPSG-tieto
 • Yhteyshenkilö kunnassa, sähköpostiosoite

Rakennuskohtaiset tiedot

 • Kuntanumero
 • Osoitenimi_suomi
 • Osoitenimi_ruotsi
 • Osoitenumero
 • Osoitteen_jarjestysnumero (ensisijainen = 1, toissijainen = 2 jne.)
 • VTJ-PRT (pysyvä rakennustunnus)
 • Rakennustunnus (kunnan järjestelmässä)
 • P-koordinaatti
 • I-koordinaatti
 • Kiinteistotunnus
 • Kayttotarkoitus

Tarkemmin toimitettavasta datasta

Yleistä:

 • Laatuanalyysi tehdään rakennusten osoitetiedoille, joten lähetettävä sijaintitieto on rakennuksen sijaintipiste
 • Tarkka koordinaattijärjestelmä (EPSG-tietoineen) on ilmoitettava aina aineistoa lähettäessä. Toivomme aineiston olevan valmiiksi ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä. 
 • Käyttötarkoitus Tilastokeskuksen rakennusluokituksen (1994) mukaisesti (sama kuin VTJ-RHR:ssä) 
 • Kunta ilmoitetaan kolminumeroisena kuntanumerona. Jos kunnan aineistossa on kuntaliitosten jäljiltä useita kuntanumeroita, ilmoitathan tästä aineistoa lähettäessä
 • Analyysiin voi lähettää kaikki rakennukset (valmiit rakennukset, luparakennukset, kaikki käyttötarkoitusluokat)

Osoitteesta:

 • Osoite koostuu osoitenimestä (tien, kadun, saaren tm. nimi) ja osoitenumerosta  
 • Osoitenimien kieliversiot kirjataan omiin sarakkeisiinsa
 • Osoitenumero on merkkijono, johon voi sisältyä kiinteistön jakokirjain tai rakennuspaikkoja yksilöivä kirjain
 • Mikäli kunta pystyy toimittamaan vain lähiosoitteen, jossa osoitenimi ja -numero ovat samassa kentässä, tämä tieto toimitetaan sarakkeessa Osoitenimi_ (ml. kieliversiot)  
 • Osoitteen järjestysnumeron osalta riittää erittely ensisijaiseen ja toissijaisiin
  • Jos kohteella on useampia toissijaisia osoitteita, ne voidaan kaikki kirjata järjestysnumerolla 2 tai jatkaa numerointia juoksevasti eteenpäin kunnan oman käytännön mukaan
 • Postinumerotietoa ei käytetä osoitetietojen analyysissa

Välttämättömät tiedot:

 • Jos kunnalla ei ole antaa kaikkia pyydettyjä rakennuskohtaisia tietoja, voi tiettyjä sarakkeita jättää tyhjäksi seuraavin ehdoin:
  • Osoitenimi_ruotsi, jos kunnassa ei ole yhtään ruotsinkielistä osoitenimeä.
  • Osoitteen_jarjestysnumero, jos kunnassa ei ole yhtään rinnakkaisosoitetta. Muussa tapauksessa pyydämme selventämään syytä.
  • Rakennustunnus (kunnan järjestelmässä), jos kohteille on aineistossa VTJ-PRT-tieto.
  • Kayttotarkoitus, jos tiedon yhdistäminen aineistoon ei jostain syystä onnistu.
 • Analyysin kannalta on välttämätöntä, että kunnan aineisto sisältää tiedot muissa sarakkeissa

Tiedostomuoto:

 • Excel-, csv- tai shapefile-tiedosto

Aineiston toimittaminen

Lähetä aineisto ohjeiden mukaisessa muodossa osoitteeseen tuki@paikkatietoalusta.fi. Merkitse viestin aiheeksi: "Osoitetietojen laatuanalyysi".

Jos aineisto poikkeaa yllä olevasta kuvauksesta, ilmoitathan siitä aineiston toimituksen yhteydessä. Jos tiedot ovat saatavissa kunnan rajapinnalta, voidaan myös sopia tietojen lataamisesta rajapinnan kautta. 

Mahdollisissa ongelmatilanteissa ja kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tuki@paikkatietoalusta.fi.

Analyysin kulku ja tulokset

Maanmittauslaitos toimittaa kunnalle analyysin tuloksena joukon tiedostoja, jotka sisältävät:

 • Osoitekohtaiset analyysin tulokset
  • kaikki kunnan tarkastettavaksi toimittamat osoitteet analyysin tuottamin tuloksin
  • puutteelliset ja tarkastusta vaativat osoitteet poimittuina ja ryhmiteltyinä
  • paikkatietomuotoinen aineisto (GeoPackage) tuloksien visuaalista tarkastelua varten 
 • Tilastotietoa kunnan osoitetietojen tilanteesta laatuanalyysin perusteella
 • Vertailutaulukko VTJ-RHR-aineiston ja kunnan aineiston välillä
  • listan kohteista, jotka eroavat VTJ:n rakennusten osoitetiedoista
 • Tulkintaohjeet tulostiedostojen käyttöä varten

Näin laatuanalyysi toteutetaan

Kunta toimittaa aineistonsa ensin Maanmittauslaitokselle, joka toimittaa sen eteenpäin Digialle. Digia tuottaa laatuanalyysin Maanmittauslaitoksen toimeksiannosta.

Näin analyysi etenee:

 • Aineistosta tunnistetaan puutteelliset tiedot
  • osoitenimi, osoitenumero, rakennuspiste, voimassa oleva kiinteistötunnus, osoitteen järjestysnumero
 • Osoitenimiä verrataan MML:n tienimistöön
  • tunnistetaan tienimistöstä puuttuvat ja kirjoitusasultaan poikkeavat osoitenimet
  • annetaan osoitenimen korjausehdotus, jos sellainen löytyy mm. naapuruston osoitetietojen perusteella
   • ehdotus on joko lähes varma, todennäköinen tai mahdollinen
  • otetaan huomioon myös, jos rakennus saa osoitteensa naapurikunnan puolella kulkevalta tieltä
 • Aineistoa verrataan MML:n tiestö- ja kiinteistötietoihin
  • lasketaan lyhin etäisyys osoitenimen mukaiselle tielle tai sille suoraan johtavalle nimeämättömälle tielle
  • tarkastellaan, sijaitseeko rakennuspiste rakennukselle kirjatun kiinteistön sisällä
 • Sijainnin perusteella tunnistetaan
  • sijaitseeko rakennuspiste kunnan alueella
  • taajamissa sijaitsevat osoitteet   
   • taajamarajauksena käytetään maastokartan 1:100 000 taajama-alueita
  • saarissa sijaitsevat osoitteet
   • saareksi tulkitaan analyysissa alueet, joita ympäröi maastokartan perusteella vesi (ml. joet) eikä tie leikkaa veden rajaamaa aluetta
 • Aineistoa verrataan VTJ:n rakennusten osoitetietoihin; rakennukset tunnistetaan samaksi VTJ-PRT:n avulla 
  • puuttuvat ja ylimääräiset rakennukset
  • erot osoitenimessa, -numerossa, kiinteistötunnuksessa
  • yli 5 m ero sijainnissa