Hyppää pääsisältöön

Kuntajakopohjaiset hallinnolliset aluejaot

Kuntajako on Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi.

Kuntajakoaineistosta on saatavissa sekä vektorimuotoisia että rasterimuotoisia tuotteita. Vektorimuotoisissa kuntajakotuotteissa on kuntanumerot, kuntien nimet suomeksi ja ruotsiksi, kuntien rajat sekä alueet. Lisäksi vektorituotteessa on mukana vastaavat tiedot maakunnista, aluehallintovirastoista ja valtakunnasta sekä kunnan pinta-alan erittely maa- ja vesi-pinta-alaan MapInfo ja Shape formaateissa. Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Kuntajako soveltuu käytettäväksi tausta-aineistona erilaisissa analyyseissä sekä karttatuotteiden raaka-aineena.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Mittakaava
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pikselikoko
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Kuntajako 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 1:4 500 000

Vektorimuotoisten Kuntajako-tuotteiden tietotuoteselosteet löytyvät osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/ ja skeemadokumentti osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Skeemakuvaus/NLSF_AU_schema_documentation_4.0.html

Kuntajakorasteri 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000, 1:4 500 000

Kuntajakorasterituotteiden tietotuoteselosteet löytyvät osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/.

Ylläpitotiedot

Uudet Kuntajako-tuotteet tehdään kalenterivuoden alussa kuntajakoaineiston päivittämisen jälkeen.

Historiatiedot

Kuntajako on koko Suomen kattava, kuntajakoa kuvaava Maanmit-tauslaitoksen tuottama aineisto. Kiinteistörekisteristä tuotetusta kun-tajakoaineistosta on tuotettu yleistämätön Kuntajako 1:10 000 tuote. Lisäksi kuntajakoaineistosta tuotetaan yleistämällä kuntajako 1:100 000 -aineisto. 1:250 000 -aineisto tuotetaan yleistämällä 1:100 000 aineistoa. 1:1 000 0000 aineisto tuotetaan yleistämällä 1:250 000 aineistoa. 1:4 500 000 aineisto tuotetaan yleistämällä 1:1 000 000 aineistoa. Näistä aineistoista tehdyt tuotteet ovat INSPIRE:n hallin-nolliset yksiköt -skeeman mukaisia (GML, PNG).

Kuntarajojen lähtöaineistona ovat kiinteistörekisterin kiinteistörajat, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Kuntarajoissa tapahtuneet muutokset siirretään kuntajakoaineistoon vuosittain kunkin vuoden alussa.

Kuntajakotuotteissa on kuntien enklaavit mukana, mikäli ne sopivat tuotteen käyttömittakaavaan. Tuotteiden kuntajakoalueissa on tieto siitä, onko alue pääalue vai enklaavi. Kyseisen tiedon perusteella enklaavit on poistettavissa.

Kuntajakoaineisto ei sisällä rantaviivoja vaan ne on hankittava erik-seen jostain muusta vastaavan mittakaavaluokan aineistosta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Jakeluformaatti
XML/GML
ESRI Shapefile
Mapinfo MIF/MID
PNG
Ei ole asetusperusteinen