Kuntajako

Kuntajako on Suomen kuntajakoa kuvaava aineisto.

Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Mittakaavan 1:10 000 aineistossa olevat tiedot on tuotettu kiinteistörekisteristä. Muissa mittakaavoissa olevat kuntien rajat on yleistetty kuhunkin mittakaavaan sopiviksi.

Kuntajakoaineistosta on saatavissa sekä vektorimuotoisia että rasterimuotoisia tuotteita. Vektorimuotoisissa kuntajakotuotteissa on kuntanumerot, kuntien nimet suomeksi ja ruotsiksi, kuntien rajat sekä alueet. Lisäksi vektorituotteessa on mukana vastaavat tiedot maakunnista, aluehallintovirastoista ja valtakunnasta sekä kunnan pinta-alan erittely maa- ja vesi-pinta-alaan MapInfo ja Shape formaateissa. Rasterimuotoiset tuotteet sisältävät ainoastaan kuntien rajat.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Kuntajako soveltuu käytettäväksi tausta-aineistona erilaisissa analyyseissä sekä karttatuotteiden raaka-aineena.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
10000
100000
250000
1000000
4500000
Pikselikoko
1 m
8 m
32 m
128 m
512 m
Esitystapa
Vektori
Sijaintitiedon esitystapatiedot
Pinnan alueverkko
Tietosisältö

Vektorimuotoisten Kuntajako-tuotteiden tietotuoteselosteet löytyvät osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/ ja skeemadokumentti osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Skeemakuvaus/NLSF_AU_schema_documentation_4.0.html

Kuntajakorasterituotteiden tietotuoteselosteet löytyvät osoitteesta http://xml.nls.fi/Kuntajako/Asiakasdokumentaatio/Tietotuoteselosteet/.

Ylläpitotiedot

Uudet Kuntajako-tuotteet tehdään kalenterivuoden alussa kuntajakoaineiston päivittämisen jälkeen.

Historiatiedot

Kuntajako on koko Suomen kattava, kuntajakoa kuvaava Maanmit-tauslaitoksen tuottama aineisto. Kiinteistörekisteristä tuotetusta kun-tajakoaineistosta on tuotettu yleistämätön Kuntajako 1:10 000 tuote. Lisäksi kuntajakoaineistosta tuotetaan yleistämällä kuntajako 1:100 000 -aineisto. 1:250 000 -aineisto tuotetaan yleistämällä 1:100 000 aineistoa. 1:1 000 0000 aineisto tuotetaan yleistämällä 1:250 000 aineistoa. 1:4 500 000 aineisto tuotetaan yleistämällä 1:1 000 000 aineistoa. Näistä aineistoista tehdyt tuotteet ovat INSPIRE:n hallin-nolliset yksiköt -skeeman mukaisia (GML, PNG).

Kuntarajojen lähtöaineistona ovat kiinteistörekisterin kiinteistörajat, joita pidetään jatkuvasti ajan tasalla. Kuntarajoissa tapahtuneet muutokset siirretään kuntajakoaineistoon vuosittain kunkin vuoden alussa.

Kuntajakotuotteissa on kuntien enklaavit mukana, mikäli ne sopivat tuotteen käyttömittakaavaan. Tuotteiden kuntajakoalueissa on tieto siitä, onko alue pääalue vai enklaavi. Kyseisen tiedon perusteella enklaavit on poistettavissa.

Kuntajakoaineisto ei sisällä rantaviivoja vaan ne on hankittava erik-seen jostain muusta vastaavan mittakaavaluokan aineistosta.

Sääntöjenmukaisuus
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta 2010-12-08. Aineisto on tietotuotemäärittelyn mukainen. Sääntöjenmukaisuutta ei ole arvioitu.
2010-12-08

Aineisto on tietotuotemäärittelyn mukainen.

Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata-lisenssi-cc40.

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta. Kuntajakoaineistoa tuotetaan mittakaavoihin 1:10 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:1 000 000 ja 1:4 500 000. Kuntajakoaineistoa voi hankkia vektori- ja rasterimuotoisina tuotteina erillisinä tiedostoina. Kuntajakorasteria on saatavilla myös

Karttakuvapalvelusta WMTS (http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/kartta-ja-paikkatietojen-rajapintapalvelut-1)

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Kuntajakoaineistoon. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Jakeluformaatti
XML/GML
ESRI Shapefile
Mapinfo MIF/MID
PNG

Kuntajako

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010010
Kuntajako (1:10000, 1:100 000, 1:250000, 1:1 milj,1:4,5 milj), kuntajakorasteri (1:10000, 1:100000,1:250000)
92,02 114,10
77103010011
Kuntajakorasteri (1:1 000 000, 1:4 500 000)
57,74 71,60
Ei ole asetusperusteinen