Kansainvälinen INSPIRE-yhteistyö

INSPIRE-direktiiviä kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä. Eri jäsenmaiden asiantuntijoista koostuva MIG-ryhmä ylläpitää ja kehittää direktiiviä edelleen. Se myös jakaa tietoa ja kokemuksia direktiivin toimeenpanosta.

MIG

MIG (Maintenance and Implementation Group) on Euroopan komissioon perustettu yhteistyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää Inspire-direktiiviin liittyviä teknisiä ohjeita, kerätä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä direktiivin toimeenpanosta ja välittää tietoa jäsenmaiden paikkatiedoista vastaaville organisaatioille.

MIG-ryhmä on osa eurooppalaista MIF (Inspire Maintenance and Implementation Framework) -viitekehystä. Tavoitteena on kehittää Inspire-direktiiviä, vastata toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä ja jakaa kokemuksia toimeenpanosta.

MIG-ryhmä on jaettu kahteen pysyvään alaryhmään. MIG-P tekee strategisen tason linjauksia ja MIG-T käsittelee teknisiä kysymyksiä. Alla on kuvattu ryhmiä tarkemmin.

MIG-P

MIG-P (MIG policy-related group) käsittelee strategisen tason kysymyksiä. Se ohjaa toimintaa, päättää käynnistettävistä projekteista, priorisoi työohjelman työaiheita ja hyväksyy muutosehdotukset työohjelmaan.

Suomen edustajat MIG-T-ryhmässä ovat Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä ja Panu Muhli Maanmittauslaitokselta.

MIG-T

MIG-T (MIG technical group) käsittelee teknisiä kysymyksiä. Se keskustelee Inspire-direktiivin ylläpitoon ja toimeenpanoon liittyvistä teknisistä kysymyksistä sekä valmistelee ja päivittää säännöllisesti työohjelmaa, jonka MIG-P hyväksyy.

Suomen edustajat MIG-T-ryhmässä ovat Antti Vertanen maa- ja metsätalousministeriöstä ja Jari Reini Maanmittauslaitokselta.

MIG-T-ryhmässä on useita työpaketteja, joita valmistellaan eri jäsenmaiden asiantuntijoista koostuvista työryhmissä. Käynnisssä olevat työryhmät löytyvät MIG-T:n sivuilta. Myös hyväksyntää odottavat työpaketit löytyvät MIG-T:n sivuilta.

Pool of Experts

MIG-työryhmiin asiantuntijat valitaan Euroopan komission ylläpitämästä asiantuntijapoolista (Pool of Experts). Pooli on avoin kaikille ja ilmoittautumiselle ei ole määritelty takarajaa. Ilmoittautumisen yhteydessä asiantuntijoilta kerätään englanninkieliset ansioluettelot, joiden perusteella asiantuntijat valitaan työryhmiin.

Suomalaisia paikkatietoalan asiantuntijoita kannustetaan ilmoittautumaan aktiivisesti mukaan asiantuntijapooliin. Osallistuminen voi tarjota erinomaisen mahdollisuuden osallistua Inspiren kehittämiseen. Ilmoittautuminen ei vielä sido poolin jäsentä osallistumaan projekteihin vaan osallistumisesta voi kukin päättää projektiehdotusten ja oman työtilanteensa mukaan.