Kansallinen paikkatietostrategia

Kansallinen paikkatietostrategia 2018 "Päätöksen paikka" tähtää avoimeen yhteiskuntaan, joka hyödyntää paikkatietoja päätöksenteossa. Onko sinun organisaatiosi mukana? Nyt on päätöksen paikka!

Päätöksen paikka 2018

Visio: Paikkatietopalvelut yhteiskunnan ytimessä

Tavoite 1:
Julkisen hallinnon ja yritysten paikkatieto on laadukasta, helposti käytettävissä ja se vastaa käyttäjien tarpeita

 • Parannetaan paikkatiedon saatavuutta
 • Parannetaan paikkatiedon käytettävyyttä ja yhdisteltävyyttä tietoaineistoihin
 • Tehostetaan yhteisöllisten menetelmien käyttöä paikkatiedon keruussa ja ylläpidossa
 • Otetaan huomioon aikaulottuvuus paikkatietoaineistojen hallinnassa

Tavoite 2:
Paikkatietoa käyttämällä tehostetaan toimintaa ja parannetaan palveluja

 • Edistetään paikkatiedon käyttöä päätöksenteossa
 • Parannetaan paikkatietopalvelujen käytettävyyttä
 • Hyödynnetään paikkatietoja entistä laajemmin julkisten palveluiden kehittämisessä
 • Viestitään paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksista

Tavoite 3:
Toimiva yhteistyö laajentaa ja tehostaa paikkatiedon tuottamista, ylläpitoa ja hyödyntämistä sekä luo edellytyksiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnalle

 • Parannetaan paikkatiedon tuottajien ja palveluyritysten yhteistyötä
 • Käytetään avoimen lähdekoodin periaatteita paikkatietoalan järjestelmäkehitysprojekteissa
 • Selvitetään avoimen paikkatiedon yhteiskunnallisista vaikuttavuutta

Tavoite 4:
Hyvä osaaminen luo edellytykset paikkatietojen hyödyntämiselle ja paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiselle

 • Panostetaan paikkatieto-opetukseen eri koulutusasteilla

Taustaa

Kansallisen paikkatietostrategian 2016 ”Paikkatiedon paikka” painopistealueena oli paikkatiedon hyödyntäminen. Strategiassa asetetut tavoitteet ovat pääosin edelleen ajankohtaisia, vaikkakin osa toimenpiteistä on jo toteutunut. Painopistealuetta voidaan kuitenkin jo siirtää hyödyntämisestä paikkatiedon vaikuttavuuteen.

Uusi paikkatietostrategia ”Päätöksen paikka” vuosille 2017–2018 pohjautuu aiemman strategian päivittämiseen. Strategiapäivitys on tehty 30.11.2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Paikkatietoverkoston Strategia ja viestintä -kärkiteeman järjestämässä yhteisessä työpajassa, jonka osallistujat muodostivat strategian valmisteluryhmän. Editoinnista on vastannut Maanmittauslaitoksella toimiva INSPIRE-sihteeristö.

Uusi paikkatietostrategia toimii yhtenä lähtökohtana maa- ja metsätalousministeriössä tehdylle paikkatietopoliittiselle selonteolle, joka valmistui vuoden 2017 lopussa ja on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä syksyllä 2018. Selonteon toivotaan vaikuttavan merkittävästi poliittiseen päätöksentekoon ja mahdollisesti myös lainsäädäntöön. Selonteon valmistuttua on aika määrittää uudet tavoitteet ja toiminnot paikkatietoalalle. Siihen asti nyt päivitetty kansallinen paikkatietostrategia toimii paikkatietoalan yhteisten tavoitteiden ja yhteisen suunnan näyttäjänä.

Strategian valmisteluun ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajat:
Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus
Anna Mustajoki, Tampereen kaupunki

Työpajaan osallistujat:
Kari-Pekka Karlsson, maa- ja metsätalousministeriö
Kai Karsma, työ- ja elinkeinoministeriö
Jaana Mäkelä, Spatineo Oy
Seppo Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

INSPIRE-sihteeristö (Maanmittauslaitos):
Claudia Bergroth
Riikka Kivekäs
Panu Muhli