Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri määrittelee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetilan. Tavoitteena on paikkatiedon ja siihen liittyvien toiminnallisuuksien semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus, joka edistää organisaatioiden yhteentoimivuutta paikkatietojen yhteiskäytön lisäämiseksi.

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri perustuu lakiin ja asetuksen paikkatietoinfrastruktuurista. Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ei kuvaa paikkatiedon hyödyntämistapoja, vaan keskittyy paikkatiedon jalostamiseen ja julkaisuun yhteentoimivalla tavalla.

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri on saatavilla Avoindata.fi -sivustolla.

Alle on koottu keskeisimmät vaatimukset kansalliselle paikkatietoinfrastruktuurille. Tarkemmin paikkatiedon viitearkkitehtuurin vaatimuksista eri tasoilla voi lukea viitearkkitehtuurin dokumenteista.

Yleiset vaatimukset

Avoimuus ja riippumattomuus
Paikkatietopalvelut kehitetään avoimiin standardeihin perustuen. Palvelut tehdään lähtökohtaisesti avoimiksi. Viranomaisten välisissä ja sopimusluovutuksiin perustuvissa palveluissa hyödynnetään samo-ja avoimia ratkaisumalleja ja standardeja.

Hallintamallit, roolit ja vastuut
Paikkatietopalveluiden kehittäjien ja ylläpitäjien roolit sekä vastuut määräytyvät lainsäädännön mukaisesti. Roolit ja vastuut voivat perustua myös viranomaisten välisiin sopimuksiin. Paikkatietopalvelujen kehittämisessä huomioidaan niiden jatkuvuus ja elinkaari määrittämällä palveluille hallintamalli. Palvelujen hallintamallissa sovelletaan yleisiä parhaita käytäntöjä ja malleja (esim. ITIL). Palveluille järjestetään tuki ja annetaan palvelutasolupaus.

Yhdisteltävyys, yhteentoimivuus ja yhteiskäyttöisyys
Paikkatietopalveluiden lähtökohtana on avoimuus, yhdisteltävyys, yhteentoimivuus ja yhteiskäyttöisyys. Yhteentoimivuus varmistetaan tiedon harmonisoinnilla, yhteisen mallin mukaisilla tuotteilla ja standardeihin perustuvilla rajapintapalveluilla. Varmistetaan perustietovarantoihin kuuluvien paikkatietokohteiden yksikäsitteisyys URI-tunnistein ja niitä koskevia INSPIRE-määrityksiä noudattamalla. Yhteiskäyttöisyys mahdollistetaan julkaisemalla yhteentoimivat palvelut ja palvelukuvaukset sovittuihin yhteisiin tiedonsiirtokanaviin.

Tiedon laatu ja saavutettavuus
Paikkatietopalveluiden tulee tarjota kattava, luotettava ja ajantasainen tieto perustietovarantojen kohteista. Myös muista kohteista julkaistavan paikkatiedon tulee olla luotettavaa ja ajantasaista. Paikkatietopalveluille määritellään palvelutaso ja niille annetaan palvelu- ja jatkuvuuslupaus.

Tiedon ja palvelujen elinkaari
Paikkatietopalveluissa huomioidaan palvelujen ja tuotteiden elinkaari ja aikaulottuvuus. Palvelujen jatkuvuus ja tiedon käytettävyys varmistetaan metatietojen ja versioinnin avulla. Aiempia versioita tuetaan siirtymäajan.

Kehittäminen ja hankinta
Paikkatietopalveluiden kehittämisessä suositaan avointa lähdekoodia ja palvelut toteutetaan avoimia standardeja noudattaen. JIT-sopimusehdoin varmistetaan tilaajan oikeudet ja kyky toimia toimittajariippumattomasti. Kehittämistä ohjataan julkisissa hankinnoissa käytettävin vaatimuksin ja laatukriteerein.

Vaatimukset tietojärjestelmille

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri
Infrastruktuuri koostuu hajautetusti toteutetuista paikkatietopalveluista, jotka kuvaillaan hakupalveluun löydettäväksi. Palvelun käyttäjät voivat löytää tarvitsemansa palvelut hakupalvelun avulla ja ottaa saamansa tiedon avulla palvelut käyttöön.

Vuorovaikutteinen paikkatietoinfrastruktuuri
Tiedon julkaisemisen ja jakamisen lisäksi paikkatietoinfrastruktuuri tarjoaa tallennuspalveluja paikkatiedon ja siihen liittyvän havainto- ja palautetiedon vastaanottamiseksi.

Paikkatietopalveluiden tekninen yhteentoimivuus
Paikkatiedon tekninen yhteentoimivuus varmistetaan käyttämällä sovittuja yhteisiä paikkatiedon tiedonsiirtokanavia sekä OGC- ja W3C-standardien mukaisia palvelutoteutuksia.

Tekniset vaatimukset

Paikkatietoinfrastruktuurin yhteiset paikkatiedon tiedonsiirtokanavat
Infrastuktuurin palveluita tarjotaan tietoturvasta, käyttäjätunnistuksen tasosta ja integraatiomalleista riippuen neljällä eri tavalla: avoimina tai käyttörajoitettuina Internet-palveluina, kansallisen palveluväylän kautta tai käyttäen vyöhykeväyliä. Tiedonsiirtokanavat valitaan tarkoituksenmukaisesti käyttäjätarpeisiin perustuen.

Paikkatietopalvelut perustuvat avoimiin kansainvälisiin standardeihin
Paikkatietopalvelut toteutetaan viitearkkitehtuurin linjaamien OGC- ja W3C-standardien mukaisesti.

Paikkatietopalveluiden käyttövaltuushallinta perustuu federaatioon
Käyttäjien kotiorganisaatiot vastaavat käyttäjien tunnistamisesta ja käyttäjäidentiteetin välittämisestä palvelujen tuottajille.

Paikkatietopalveluiden käyttöönotto tapahtuu sähköisesti
Mahdollinen palvelun edellyttämä käyttäjän rekisteröinti sekä palvelun käytöstä maksaminen tapahtuu sähköisesti.

Tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset

Tiedon saatavuus
Tieto on saatavilla, kun sitä tarvitaan. Tiedon saatavuus varmistetaan noudattamalla JHS 180 paikkatie-don sisältöpalvelut sekä JHS 174 ICT-palveluiden palvelutasoluokitukset -suosituksien määrityksiä.

Tiedon eheys
Tiedon ei tule muuttua tahattomasti tai hyökkäyksestä, tiedon on oltava paikkansapitävää. Paikkatiedon arvojoukkoeheys, topologinen ja geometrian eheys sekä formaattieheys varmistetaan noudattamalla ISO 19157 Data quality -standardia.

Tiedon luottamuksellisuus
Tietoa voivat käsitellä vain sellaiset henkilöt, joilla on siihen oikeus. Julkisen hallinnon paikkatieto on viranomaisen tietoa muun tiedon tavoin. Sen osalta on noudatettava tietoturvallisuuden lainsäädäntöä sekä VAHTI-ohjeita.