Vaatimukset ladattaville aineistoille

Kantakartta-aineistoa käytetään KTJ-tietojärjestelmän Kiinteistötietopalvelussa ja rekisterinpitosovelluksessa.

Kantakartta-aineistot toimitetaan postitse CD-levyllä osoitteeseen KTJ-tietopalvelu / Sorjonen, Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki.

Esimerkiksi Kiinteistötietopalvelun karttakäyttöliittymän taustakartan valinta tapahtuu portaittain:

Esitysmittakaava Ulostulopikselikoko Koordinaatisto MML:n tarjoama oletusainesto Vaihtoehtoinen ainesito
1 : 500 0,125 m ETRS-TM35FIN - Kantakartta (0,25 m)
1 : 1 000 0,25 m ETRS-TM35FIN Peruskarttarasteri Kantakartta (0,25 m)
1 : 2 000 0,5 m ETRS-TM35FIN Peruskarttarasteri Kantakartta (0,25 m)
1 : 4 000 1,0 m ETRS-TM35FIN Peruskarttarasteri Kantakartta (0,25 m)
1 : 8 000 2,0 m ETRS-TM35FIN Peruskarttarasteri -
1 : 16 000 4,0 m ETRS-TM35FIN Peruskarttarasteri -
1 : 40 000 10 m ETRS-TM35FIN Maastokarttarasteri 1:50 000 -
1 : 80 000 20 m ETRS-TM35FIN  Maastokarttarasteri 1:100 000 -
1 : 200 000 -
1: 8 milj.
50 m - 2 000 m ETRS-TM35FIN Maasto- ja yleiskarttarastereita pienissä mittakaavoissa (6 eri tasoa, 25 m - 1000 m) -

Taulukossa käytetyt lyhenteet: ETRS-TM35FIN - JHS 154 mukainen tasokoordinaatisto

Esitysmittakaavatasoissa 1:500, 1:1 000, 1:2 000 sekä 1:4 000 näytetään oletuksena kunnan kantakarttaa, mikäli aineistoa on karttaselailun kohteena olevalta alueelta saatavilla. Jos ollaan kuntien raja-alueella ja aineistoa on tarjolla useammalta kunnalta, yhdistetään naapurikuntien kantakartta-aineistoa samaan näkymään siten, että kunkin kunnan aineistoa tulee näkyviin vain kunnan rajojen sisäpuolelta (tämä edellyttää toimitettavalta aineistolta jäljempänä määriteltäviä vaatimuksia).

Tässä dokumentissa on kuvattu tekniset ja tietosisällölliset vaatimukset järjestelmään tuotaville kantakartta-aineistoille.

Tietosisältö

Tietopalvelusovelluksessa piirretään rasteriaineiston päälle kiinteistörekisterin viiva-, piste- ja aluekohteita eri väreillä.

Rasterikartalla esitettävät kohteet kuvataan Kaavoitusmittausohjeen 2003 (luku 4.1 Kaavan pohjakartan tietosisältö) mukaisena siten, että kiinteistöjaotus sekä muut kiinteistörekisterin kohteet (määräalat, käyttöoikeusyksiköt, rakennuskiellot, kaavatiedot, kaupunginosarajat) jätetään kuvaamatta. Kuvattavaksi suositeltavat kohderyhmät ovat:

 • Maasto
 • Korkeussuhteet
 • Rakennetut tilat ja rakenteet
 • Liikenneväylät
 • Johtoyhteydet (maanpäälliset)
 • Suojelukohteet
 • Paikannustiedot.

Lisäksi kunta voi kuvata rasitteet rasteriaineistossa.

Edellä kerrotut tietosisältöön liittyvät asiat ovat ohjeellisia suosituksia. Kantakartan tietosisältöön ei MML aseta rajoituksia, mutta toivottavaa on ohjeellisten suositusten käyttäminen yhtenäisen ulkoasun ja tietosisällön turvaamiseksi.

Kuvaustekniikka

Rasterikartan kuvaustekniikassa sovelletaan Kaavan pohjakartta 1997 karttakohdemallissa esitettyä karttapinnan kuvaustapaa.

Kartat ovat tyypiltään mustavalkoisia viivapiirroksia ja niissä sovelletaan mittakaavan 1:1000 viivanvahvuuksia sekä symbolien ja tekstien kokoja. Rakennusten täytössä viivarasterin sijaan käytetään kompaktia harmaata väriä. Jos harmaa täyttö ei onnistu, jätetään rakennuksen kuvio kokonaan täyttämättä.

Rasteriominaisuudet

Toimitettavien rasteritiedostojen pikselikoko tulee olla 0,250 m.

Kun aineiston pikselikoko on 0,250 m, esitysmittakaavassa 1:500 rasteria näytetään kaksinkertaisella suurennoksella, mittakaavassa 1:1000 alkuperäisessä pikselikoossa ja mittakaavassa 1:2000 kaksinkertaisella pienennöksellä, jne. Pikselikoon muuttaminen esitysmittakaavan vaatimaan kokoon tapahtuu tietopalvelusovelluksen käyttämässä rasteripalvelussa automaattisesti.

Rasteritiedostojen värimallina käytetään 8 bitin harmaasävymallia.

Sijaintitiedot ja karttalehtijako

Rasteriaineistot on tuotettava tasokoordinaaatistoon: ETRS-TM35FIN

Kunkin organisaation rasteriaineistot ladataan omalle aineistotasolleen. Kaikkien samasta organisaatiosta peräisin olevien rasteritiedostojen tulee noudattaa yhtenäistä karttalehtijakoa. Karttalehdet eivät saa olla toistensa kanssa päällekkäin, ja niistä tulisi muodostua kohdealueella yhtenäinen rasteripinta. Rasteritiedostojen lehtijakona suositellaan:

 • TM35-lehtijako (JHS 197:n mukainen UTM-lehtijako)
 • kunnan käyttämä oma lehtijako, mikäli se on suorakulmainen ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatiston kanssa

Lehtijaossa olevien rasteritiedostojen koolle ei aseta tarkkoja vaatimuksia, mutta lehtijako ja tiedostokoot tulisi valita huomioiden seuraavat asiat:

 • jos kunnan sisällä aineistoa ei ole koko kunnan alueelta, ei tule toimittaa lainkaan tyhjiä tiedostoja, ainoastaan niiltä lehdiltä, joilla aineistoa on tarjolla
 • tulisi minimoida tiedostoissa ilman sisältöä jäävät tyhjät alueet

Jos kunnan rajojen sisäpuolelta toimitettaisiin sisällöltään vajaita tai täysin tyhjiä tiedostoja, niin tällöin karttakäyttöliittymässä saatetaan valita näytettäväksi tyhjiä karttatiedostoja, jotka peittävät tällöin maastokarttavaihtoehdon sekä karttakäyttöliittymässä että kiinteistörekisterin karttaotteella.

Osittain naapurikuntien puolelle osuvien rasteritiedostojen tulisi olla sellaisia, että kunnan rajojen ulkopuoliset alueet on väritetty valkoisella pohjavärillä (RGB: 255, 255, 255). Varsinaisia karttakohteita saa esiintyä vain kunnan omalla alueella.

Aineistoa järjestelmään päivitettäessä rasteritiedostot korvataan karttalehtitunnuksen perusteella, joten jokaisella tiedostolla on oltava yksikäsitteinen karttalehtitunnus (kts. tiedostojen nimeäminen seuraavassa kohdassa), joka säilyy samana aineistopäivityksien välillä.

Tiedostot

Vaatimukset rasteritiedostoille:

 • formaatti : TIFF
 • pakkaus: pakkaamattona tai pakattuna tietoa hävittämättömällä pakkauksella (Deflate, CCITT, Packbits tai RLE)
 • tiedostot nimettävä käytettävän lehtijaon lehtinumeron mukaan, esim. TM35-lehtijaossa: M3334B.tif

Rasteritiedoston asemointitiedot ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatisto tulee seurata rinnakkaisessa tiedostossa samassa hakemistossa:

 • formaatti : TFW
 • tiedostot nimettävä käytettävän lehtijaon lehtinumeron mukaan, esim. TM35-lehtijaossa: M3334B.tfw

Jos käytetään TIFF-tiedostoissa GeoTIFF-laajennuksia, tulee GeoTIFF-tiedostoon tallennettu asemointi olla sama kuin rinnakkaisessa TFW-tekstitiedostossa.

Alla esimerkki tekstimuotoisen TFW-tiedoston sisällöstä. Ilmaisee, että pikselikoko on 0,25 m, rasteritiedoston vasemman yläkulman pikselin keskipiste (A) on kohdassa E (itä) = 460000.125 ja N (pohjoinen) = 7129999.875 ja siitä johdettuna rasteripinnan vasemman yläkulman nurkka (B) on kohdassa E (itä) = 460000.0 ja N (pohjoinen) = 7130000.0:

0.25
 0.0
 0.0
 -0.25
 460000.125
 7129999.875

Tiedostojen nimeäminen

Tietopalvelun käyttämässä rasteripalvelussa rasteritiedostojen nimeämisessä käytetään alaviivamerkkiä _ erottamaan karttalehtitunnus ja aineiston sisäinen elementtitunnus. Elementti voi olla esim. korkeussuhteet, tieyhteydet tai vesialueet.

Kantakartta-aineisto on tietopalvelussa yhdellä elementillä, joten tiedostojen nimissä alaviivamerkin käyttöä tulisi välttää. Tiedostonimi tulisi olla muotoa <karttalehtitunnus>.tif, esim. M3334B.tif tai 8638.tif.

Viitteet

JHS 197 / EUREF-FIN -koordinaattijärjestelmät, niihin liittyvät muunnokset ja karttalehtijako
TM35/UTM-lehtijako;
JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen