Hyppää pääsisältöön

Kuulutus toimitusasiakirjojen ja karttojen nähtävillä olosta sekä muutoksenhausta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Leppävirta
Hakija
Boliden Kylylahti Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
2014-470750

Maaliskuun 2. päivänä 2023 julistettiin lopetetuksi kaivospiiritoimitus koskien Valkeisenrannan kaivospiiriä Leppävirran kunnassa. Toimitusasiakirjat ja kartat asetetaan kaivoslain (503/1965) 38 §:n 2 momentin mukaisesti yleisön nähtäväksi 14 päivän ajaksi Leppävirran kunnantalolla, Savonkatu 39, Leppävirta, tämän kuulutuksen julkipanotodistuksessa mainitusta päivästä lukien ( 16.3.- 30.3.2023).

Toimitukseen voi hakea muutosta Pohjois-Savon käräjäoikeuden maaoikeudelta viimeistään tiistaina 11.4.2023 viraston aukioloaikana.

Valitusosoitus


Tämä valitusosoitus koskee toimitusta 2014-470750 , päättymisajankohta 10.3.2023
• Kaivostoimitus Valkeisenrannan kaivospiiri / Kunta: Leppävirta


Toimitukseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella maaoikeudelta. Määräaika  valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää toimituksen  päättymisajankohdasta. Muutoksenhakuasiakirjat on toimitettava puhevallan menettämisen uhalla maaoikeuteen viimeistään tiistaina 11.4.2023 viraston aukioloaikana.
Tässä asiassa toimivaltainen maaoikeus toimii Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, joka on avoinna virka-aikana klo 8 - 16:15.
käyntiosoite: Suokatu 44, Kuopio
postiosoite: PL 44, 70101 Kuopio
sähköpostiosoite: pohjois-savo.ko(at)oikeus.fi

 

Muutoksenhakuasiakirjat voi toimittaa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä taikka lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköpostina maaoikeuteen. Muutoksenhakuasiakirjat lähetetään lähettäjän vastuulla.
Muutoksenhakukirjelmässä on mainittava kaikki seuraavat asiat:
• toimitus tai muu päätös, jota muutoksenhakemus koskee
• miltä kohdin toimitukseen tai siinä tehtyyn ratkaisuun haetaan muutosta
• muutokset, jotka vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan
• todisteet, jotka aiotaan esittää ja asiat, jotka todisteilla aiotaan näyttää toteen
• vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos valittaja pitää sitä aiheellisena
• mahdollinen pyyntö perusteluineen asian ratkaisemisesta ilman suullista pääkäsittelyä

Muutoksenhakukirjelmässä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja hänen laillisen edustajansa, asiamiehensä tai avustajansa yhteystiedot sekä postiosoite, johon kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää. Myös todistajan tai muun kuultavan yhteystiedot on ilmoitettava. Jos postiosoite muuttuu, uusi osoite on ilmoitettava maaoikeudelle. Valittajan tai kirjelmän laatijan (jollei valittaja ole laatinut sitä itse) on allekirjoitettava muutoksenhakukirjelmä.
Muutoksenhakukirjelmään on liitettävä tämä valitusosoitus tai sen jäljennös ja lisäksi asiakirjat, joihin muutoksenhakukirjelmässä vedotaan ja jotka eivät sisälly muutoksenhaun alaisen toimituksen tai ratkaisun käsittelyn asiakirjoihin.

 

Jos asianosainen laillisen esteen vuoksi tai muusta hyväksyttävästä syystä ei voi määräajassa hakea muutosta, maaoikeus voi asettaa hakemuksesta uuden määräajan muutoksenhaun tekemistä varten. Uutta määräaikaa on pyydettävä kirjallisella hakemuksella, joka on osoitettava maaoikeudelle ja toimitettava ennen muutoksenhakuajan päättymistä maaoikeuteen. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakemuksen perusteesta. Tällöin on noudatettava muutoksenhakukirjelmän laatimisohjeita.


Maaoikeus voi kehottaa toimituksen asianosaista antamaan vastauksen muutoksenhakemukseen, jos hakemus koskee asianosaisen oikeutta. Vastaus ja siihen liitetyt asiakirjat annetaan  tiedoksi muutoksenhakijalle. Maaoikeus voi kehottaa toimitusinsinööriä antamaan kirjallisen lausuntonsa. Lausunto annetaan tiedoksi pääkäsittelyyn kutsuttavalle asianosaiselle.


Jollei asiaa ratkaista ilman pääkäsittelyä, maaoikeuden istunnosta ilmoitetaan kirjeellä, joka annetaan postin kuljetettavaksi tai muulla tavoin toimitetaan asianosaiselle vähintään 14 päivää ennen istuntoa. Jos muutoksenhakija jää pois istunnosta, muutoksenhakemus jätetään sillensä. Muun asianosaisen poissaolo ei estä asian ratkaisemista. Maaoikeus voi suorittaa paikalla katselmuksen. Valitusasian käsittelystä maaoikeudessa peritään yleensä 530 euron oikeudenkäyntimaksu. Asianosaisten oikeudenkäyntikuluihin maaoikeudessa
sovelletaan riita-asioiden oikeudenkäyntikuluja koskevia oikeudenkäymiskaaren 21 luvun säännöksiä.


Toimitusinsinööri: Eija Onali