Hyppää pääsisältöön

Kutsu vesijätön lunastus Kouvolan Karijärvellä koskien yht. vesialuetta Rauhoituspiiri 286-476-876-5

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kouvola
286-476-876-5
Hakija
Torniainen Ari Kalervo
Torniainen Esa Juhani
Asiatunnus
2022-693262

Toimituksen tarkoituksena on lunastaa vesijättö Kiinteistömuodostamislain 60 §:n nojalla tilaan 286-476-1-436 Valkamaranta yhteisestä vesialueesta 286-476-876-5 Rauhoituspiiri Kouvolan Karijärvellä.

Jaalan-Taipaleen osakaskunnan toimitsija Ari Heikkilä ilmoitti toimitusinsinöörille, että Jaalan-Taipaleen osakaskunta hallinnoi myös yhteistä vesialuetta 286-476-876-5 Rauhoituspiiri. 

Vesialueissa on satoja osakastiloja, joten kutsukirjeellä tiedotetaan muutamalle osakastilalle ja Ari Heikkilälle.

Kutsu julkaistaan myös Maanmittauslaitoksen tietoverkossa ja Itä-Häme lehdessä.

Toimituksen maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä.

Kokouksessa käsitellään toimituksen kannalta oleelliset asiat, kuten  tarvittavat rajankäynnit, tehdään päätös vesijätön lunastamisen edellytyksistä ja määrätään korvaukset ja korvausten maksaminen.

Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä.

Aika: 31.8.2022 klo 10

Paikka: Tilalla 286-476-1-436 Valkamaranta, Aurantolantie 399, Kouvola

Huomioitavaa:

yhteisaluelain 31a §:n mukaan:

Jos yhteisen alueen tai erityisen etuuden osakaskunta on järjestäytynyt tässä laissa säädetyllä tavalla, yhteistä aluetta tai yhteistä erityistä etuutta koskeva korvaus maksetaan osakaskunnalle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvaus maksetaan järjestäytymättömän osakaskunnan osakkaille, jos osakkaat ovat tiedossa ja jos korvaus on merkittävä. Korvaus maksetaan kuitenkin järjestäytymättömälle osakaskunnalle, jos korvaus on vähäinen taikka osakassuhteiden selvittämisen tai maksujen suorittamisen kustannukset maksettavan korvauksen määrään verrattuna ovat ilmeisen suuret. Jollei osakaskunta ole tehnyt päätöstä siitä, miten korvaus on sille maksettava, korvaus talletetaan aluehallintovirastoon. Jos talletettua korvausta ei nosteta 14 päivän kuluessa, aluehallintoviraston on talletettava korvaussumma pankkiin sitä varten perustettavalle tilille ja tallettamisessa noudatetaan, mitä rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetussa laissa (281/1931) säädetään. (22.7.2011/915)

Talletettu korvaus on maksettava osakaskunnalle sen jälkeen, kun osakaskunta on järjestäytynyt taikka kokouksessaan päättänyt korvauksen nostamisesta sekä valinnut tehtävän hoitamista varten asiamiehen. Ennen kuin korvaus on maksettu osakaskunnalle, aluehallintoviraston on maksettava korvaussummasta järjestäytymättömän osakaskunnan osakkaalle kuuluva osuus, jos osakas esittää luotettavan selvityksen osuutensa suuruudesta. (22.7.2011/915)


Vesialueella on 658 osakastilaa. Toimituksessa ratkaistaan, että määrätäänkö korvaus maksettavaksi Jaalan Taipaleen osakaskunnalle vai talletetaanko se Aluehallintovirastoon.