Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Teuva
Närpiö
Hakija
EPV Alueverkko Oy
Asiatunnus
36377/03 04/2021

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

EPV Alueverkko Oy hakee maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa uutta Paskoonharu-Kroksmossen 110 kV voimajohtoa varten Teuvan kunnan ja Närpiön kaupungin alueilla. Tutkimuslupaa haetaan osittain kahdelle reittivaihtoehdolle ja ne on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkittavien voimajohtoreittivaihtoehtojen pituus on noin 15 km. Tutkittavan alueen leveys on 500 metriä suunniteltujen reittivaihtoehtojen keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta tutkitaan maaperän kantavuus kairaamalla ja uusi johtolinja merkitään maastoon puukepein

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.7.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 36377/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 36377/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (24.5.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos