Hyppää pääsisältöön

Haara - Loimaa 110 kV, tutkimuslupa

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Loimaa
Hakija
Sallila Sähkönsiirto Oy
Asiatunnus
MML 104041/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Sallila Sähkönsiirto Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 110 kV:n sähkönsiirtojohtoa varten, joka on aikomus rakentaa ilmajohtona välillä Haara – Loimaa,  Loimaan kaupungissa. Voimansiirtolinjaa tarvitaan sähkönsiirron ja sähköjakelun turvaamiseksi ja parantamiseksi yleisesti Loimaan kaupungin alueella sekä sähköverkon huippukuormituksen aikana ja mahdollisissa poikkeustilanteissa. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Suunniteltu uusi voimajohtoreitti lähtee Haaran sähköasemalta (lähellä Metsämaata) ja kulkee kohti etelää ja lounasta pitkin väylää Haara / Kedonkulma - Kuljunkulma – Onkijoenkulma – Onkijoenperä – Loimaa (rautatien pohjoispuolella) ja se päättyy Loimaan sähköasemalla Loimaan keskustan itäpuolella. Voimajohtoväylä ylittää valtatien nr 9. Rakennushankkeessa on tarkoitus rakentaa uusi 110 kV sähkönsiirtojohto, joka osaksi kulkee nykyisen olevan korkeajännitevoimajohdon vierellä pitkin samaa väylää. Vähäiset muutokset voimajohdon linjauksessa ovat mahdollisia.

 Tutkittavan sähkölinjareitin pituus on noin 9,3 km ja voimajohtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä.  Tutkimusalue käsittäisi alueen, joka ulottuu 500 metrin etäisyydelle johdon molemmilla puolilla. Se on tarkoitus, että uusi sähkönsiirtolinja (110 kV) kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona. Kun uusi korkeajännitevoimajohto on valmistunut, jää vanha nykyinen johto sen vierellä varajohdoksi (varayhteydeksi).

 Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus maaporauksella pylväspaikkojen ympärillä, jotta voidaan selvittää oleelliset tarvittavat tiedot ja olosuhteet korkeajännitejohdon jatkosuunnittelua varten sekä löytää sopivin ja edullisin linjaus voimajohdolle. Sähkölinjareitin keskilinja tullaan merkitsemään puukepeillä maastossa, ja tällä linjalla poistetaan puustoa vähäisessä määrässä. Poistettu puusto korvataan maanomistajalle erikseen.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, tai muulla asianosaisella on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 1.3.2022 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 104041/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 104041/03 04/2021) tai niistä voi myös saada jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 27.1.2022

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos