Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Nakkila
Eurajoki
Hakija
Gigawatti Oy
Suomen Hyötytuuli Oy
Asiatunnus
MML 11/03 04/2021

Gigawatti Oy ja Suomen Hyötytuuli Oy ovat hakeneet Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunniteltavaa Hangassuo-Saarikko 110 kV voimajohtoa varten Eurajoen ja Nakkilan kuntien alueilla. Suunniteltava johto on Oosinselän tuulipuiston liitäntäjohto. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 11 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkittavan alueen leveys on 300 metriä suunniteltavan voimajohdon keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi luvan myöntämispäivästä lukien.

Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää voimajohdon suunnittelun kannalta tarpeelliset seikat. Tarkoitus on muun muassa tehdä suunnitelluilla pylväspaikoilla pohjatutkimuksia painokairausmenetelmällä ja merkitä pylväspaikat maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulla asianosaisella mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 23.3.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/ Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 11/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 11/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (8.2.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos