Arkkukallio-Furubacka 110 kV, undersökningstillstånd/tutkimuslupa

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Isojoki
Kristiinankaupunki
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 11174/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
samtliga/kaikki

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Fingrid Oyj  ansöker om undersökningstillstånd i enlighet med vad som stadgas i 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Ansökan gäller en ny 110 kV:s kraftledning  som skall anläggas på sträckan Arkkukallio – Furubacka, i Storå kommun och i Kristinestad.

Den planerade nya linjesträckningen börjar vid en planerad elstation vid Arkkukallio (Storå) och löper mot norr längs stråket Korkiaharju – Kärjenkoski – Maunulankangas – Korsbäck samt längs den befintliga högspänningsledningen och slutar vid en ny kraftledningsgren vid Furubacka (Kristinestad). Sökanden Fingrid Oyj ansvarar för att elöverföringskapaciteten och driftssäkerheten hos det riksomfattande stamnätet är tillräckliga. I Kristinestad, Storå och Sastmola håller man på att planera en ansenlig mängd vindkraftsföretag, och syftet med den nya kraftledningen är att förbättra elöverföringsförmågan i stamnätet.

Längden på den linjesträckning som skall undersökas är ungefär 7,0 km och sträckningen av kraftlinjen framgår ur en bilaga till ansökan. Den nya planerade ellinjen kommer att anläggas bredvid Fingrids nuvarande befintliga 400 kV kraftledning (Kristinestad – Ulvsby) på dess västra sida. Undersökningsområdet skulle omfatta ett 500 m brett område på vardera sidan om den nuvarande kraftlinjen. Det är avsikten att den nya elledningen i sin helhet förverkligas såsom en luftledning.

Inom undersökningsområdet görs en terrängkartläggning samt görs markundersökning genom markborrning kring stolpplatserna. Mittlinjen på den nya kraftledningen märks ut med träkäppar i terrängen.

De fastighetsägare och -innehavare som berörs av undersökningsansökan eller annan sakägare har möjlighet att senast den 12.5.2021 avge sina skriftliga utlåtanden med anledning av ansökan till adressen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi eller Lantmäteriverket/Registratorsbyrån, PB 84, 00521 Helsingfors. Ärendebeteckningen MML 11174/03 04/2021 bör anges i utlåtandet.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga vid vilket som helst av Lantmäteriverkets betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 11174/03 04/2021). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115.

Delgivning om ansökan anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

 Vasa, 8.4.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Fingrid Oyj  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 110 kV voimajohtoa varten, joka johto on tarkoitus rakentaa välillä Arkkukallio – Furubacka, Isojoen kunnassa ja Kristiinankaupungin kaupungissa.

Suunniteltu uusi voimajohtolinja lähtee suunnitellulta uudelta sähköasemalta Arkkukalliolla (Isojoki) ja kulkee kohti pohjoista pitkin väylää Korkiaharju - Kärjenkoski – Maunulankangas – Korsbäck sekä olevaa korkeajännitejohtoa, ja se päättyy uudella voimajohtohaaralla Furubacka’lla (Kristiinankaupunki). Hakija Fingrid Oyj vastaa siitä, että valtakunnallisen kantaverkon sähkönsiirtokapasiteetti ja käyttövarmuus ovat riittävät. Kristiinankaupungissa, Isojoella ja Merikarvialla suunnitellaan merkittävä määrä tuulivoimahankkeita, ja uuden voimajohdon tarkoitus on parantaa kantaverkon sähkönsiirtokykyä.

Tutkittavan reitinosan pituus on noin 7,0 km ja johtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä. Uusi suunniteltu sähkölinja rakennetaan Fingrid’in nykyisen olevan 400 kV voimajohdon (Kristinestad-Ulvila) vierelle sen länsipuolella. Tutkimusalue käsittäisi 500 m leveän alueen molemmilla puolilla nykyistä voimajohtoa. Se on tarkoitus, että uusi sähkölinja kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona.

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus maaporauksella pylväspaikkojen ympärillä, jotta voidaan selvittää voimajohdon suunnittelua varten tarvittavat oleelliset tiedot ja olosuhteet. Uuden voimajohdon keskilinja merkitään puukepeillä maastossa.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, tai muulla asianosaisella on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 12.5.2021 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 11174/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 11174/03 04/2021) tai niistä voi myös pyytää jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 8.4.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos