Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kemi
Keminmaa
Hakija
Metsä-Fibre Oy
Asiatunnus
MML 1139/03 04/2020

Metsä-Fibre Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten Kemin tehtaan ja Isohaaran sähkölaitoksen välillä Kemin kaupungissa ja Keminmaan kunnassa.

Voimajohdon kokonaispituus on noin 4,2 km, josta noin 1,9 km mittainen osuus on  Fingrid Oyj:n omistamissa kolmen voimajohdon yhteispylväissä. Fingrid Oyj:llä on tarkoitus purkaa nykyinen voimajohtorakenne, jonka tilalle rakennetaan kaksi erillistä 110 kV:n voimajohtoa.  Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 200 m leveälle alueelle. Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää johdon suunnittelun ja lunastuksen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Pylväspaikat merkitään maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 3.3.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 1139/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 1139/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos