Ilmoitus tutkimuslupapäätöksestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Alajärvi
Perho
Hakija
Elenia Oy
Asiatunnus
MML 15838/03 04/2019

Maanmittauslaitos on 13.3.2020 antamallaan päätöksellään myöntänyt Elenia Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen tutkimusluvan Alajärven ja Perhon kuntien alueille suunnitellun Alajärvi – Perho 110 kV:n voimajohtolinjan reitin maastotutkimusten suorittamiseksi.  Suunnitellun voimajohtolinjan pituus olisi noin 24,5 km.

Lupa on määräaikainen ja voimassa kolme vuotta oikeuttaen maastotutkimuksiin päätöksessä tarkemmin määritellyllä alueella suunnitellun voimajohtolinjan ympärillä.          

Sähköinen jäljennöa tutkimuslupapäätöksestä on tämän kuulutuksen liitteena jonka lisäksi tutkimuslupapäätöksestä voi pyytää jäljennöstä Maanmittauslaitoksen kirjaamosta päätöksen asiatunnus MML 15838/03 04/2019 esittämällä. Kirjaamoon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai puhelimitse 029 530 1115.

Valitusaika päätöksestä on 30 päivää sen tiedoksisaannista, johon mennessä mahdolliset valitukset pitää toimittaa Vaasan hallinto-oikeudelle. Lisätietoa muutoksenhausta löytyy päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Päätöksen katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta viranomaisen eli maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

 

Hämeenlinnassa 16.3.2020

 

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)