Porvoo-Sannainen / Borgå-Sannäs 110 kV

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Porvoo
Hakija
Porvoon Sähköverkko Oy
Asiatunnus
MML 18126/03 04/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Porvoon Sähköverkko Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa uutta 110 kV voimajohtoa (liityntäjohto) varten, joka johto on tarkoitus rakentaa välillä Porvoo – Sannainen, Porvoon kaupungissa.

Suunniteltu uusi voimajohtoreitti lähtee Porvoon sähköasemalta Porvoon keskustan länsipuolella ja kulkee kohti itää pitkin reittiä Järnböle – Rita – Sannainen, ja se päättyy Sannaisessa. Uuden voimajohdon tarkoitus on liittää 110 kV voimajohto välillä Grännäs-Sannainen  Porvoon sähköasemaan. 

Tutkittavan reitinosan pituus on noin 8,5 km ja johtoreitti käy esille hakemuksen liitteestä. Uusi sähkölinja rakennetaan nykyisen olevan 110 kV voimajohdon Porvoo-Ahvenkoski vierelle. Tutkimusalue käsittäisi alueen nykyisen voimajohdon lähialueella. Se on tarkoitus, että länsiosa uudesta johdosta, noin 2,8 km, toteutetaan maakaapelina. 

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus pylväspaikkojen ympärillä. Pylväspaikat voimalinjalla merkitään maastossa puupaaluilla.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 7.8.2020 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 18126/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus MML 18126/03 04/2020 tai niistä voi myös pyytää jäljennöksiä Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla.

Vaasa, 16.6.2020

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos

 

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Porvoon Sähköverkko Oy ansöker om undersökningstillstånd i enlighet med vad som stadgas i 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Ansökan gäller en ny 110 kV:s kraftledning (anslutningsledning) som skall anläggas på sträckan Borgå – Sannäs, i Borgå stad.

Den planerade linjesträckningen börjar vid Borgå elstation väster om Borgå centrum och löper mot öster längs stråket Järnböle – Rita – Sannäs och slutar i Sannäs. Syftet med den nya kraftledningen är att ansluta den 110 kV kraftledningen mellan Grännäs-Sannäs till Borgå elstation.

Längden på den linjesträckning som skall undersökas är ungefär 8,5 km och sträckningen av kraftlinjen framgår ur en bilaga till ansökan. Den nya ellinjen kommer att byggas bredvid den befintliga 110 kV kraftledningen Borgå-Abborrfors/Ahvenkoski. Undersökningsområdet skulle omfatta området i den nuvarande kraftlinjens närområde. Det är avsikten att västra delen av den nya ledningen, om ca 2,8 km, förverkligas såsom en jordkabel.

Inom undersökningsområdet görs en terrängkartläggning samt görs markundersökning kring stolpområdena. Stolpplatserna på kraftlinjen märks ut med träpålar i terrängen.

De fastighetsägare och innehavare som berörs av undersökningsansökan har möjlighet att senast den 7.8.2020 avge sina skriftliga utlåtanden med anledning av ansökan till adressen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi eller Lantmäteriverket/Registratorsbyrån, PB 84, 00521 Helsingfors. Ärendebeteckningen MML 18126/03 04/2020 bör anges i utlåtandet.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga vid vilket som helst av Lantmäteriverkets betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 18126/03 04/2020). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115.

Delgivning om ansökan anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla.

Vasa, 16.6.2020

Eero Palomäki

Lantmäteriverket