Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kajaani
Kiuruvesi
Pyhäjärvi
Vieremä
Hakija
Elenia Verkko Oyj
Asiatunnus
MML 18573/03 04/2021

Elenia Verkko Oyj hakee Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa 110 kV voimajohtohankkeille Vuolijoki - Ruotanen, Ruotanen – Pyhäjärvi ja Ruotanen - Pyhäsalmi. Tutkimuslupaa haetaan johtojen uusimistarpeeseen vuoksi. Johtoreitti kulkee Vieremän kunnan sekä Kajaanin, Kiuruveden ja Pyhäjärven kaupunkien alueilla. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 82,5 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa.

Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 500 m leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon molemmin puolin. Tutkimusten aikana maastossa mitataan ja selvitetään voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Maaperän pohjaolosuhteet tutkitaan kairaamalla. Johtoreitin keskilinja merkitään maastoon puukepein.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.5.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 18573/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (30.3.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Anna Maria Mäenpää

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos