Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kokkola
Hakija
Kokkolan Energiaverkot Oy
Asiatunnus
MML 19122/03 04/2021

Kokkolan Energiaverkot Oy hakee maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Ventusneva-Ykspihlaja 2x110 kV voimajohtoa varten Kokkolan kaupungin alueella. Tutkimuslupaa haetaan johdon uusimistarpeeseen liittyvän suunnittelun vuoksi. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 5,1 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkittavan alueen leveys on 30 metriä suunnitellun johtoreitin keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan vuodeksi luvan myöntämispäivästä lukien.

Hakemuksen mukaan vanha johto uusitaan ja uusi voimajohto on tarkoitus rakentaa pääosin nykyiselle johtokadulle. Maastotutkimuksissa on tarkoitus muun muassa tehdä suunnitelluilla pylväspaikoilla pohjatutkimuksia painokairausmenetelmällä ja merkitä pylväspaikat maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.5.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 19122/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 19122/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (26.3.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos