Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Jyväskylä
Laukaa
Hakija
Elenia Oy
Asiatunnus
MML 24676/03 04/2020

Maanmittauslaitokselle on tehty tutkimuslupahakemus, jossa Elenia Oy hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista lupaa saada tutkia uuden 110 kV voimajohdon sijoitusreittiä Jyväskylän ja Laukaan kuntien alueella välillä Vihtavuori-Siikajärvi.

Hakemuksen mukaan tutkimus koskisi 1000 m levyistä käytävää hakemusasiakirjoihin merkityn alustavan johtoreitin ympärillä (500 m suunnitellun johtoreitin molemmin puolin). Alustava johtoreitti on noin 3,4 km pitkä ja sijoittuu pääsääntöisesti maa- ja metsätalousalueelle sekä haja-asutusalueelle.

Maastotutkimusten tarkoituksena on hakemuksen mukaan mitata ja selvittää voimajohdon yksityiskohtaisen suunnittelun ja johtoalueiden perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta on lisäksi tarkoitus suorittaa maaperäkairauksia. Lisäksi johtolinja on tarkoitus merkitä maastoon. Tutkimuksen onnistumisen takia voidaan myös raivata kasvillisuutta ja puustoa, jotka korvataan erikseen maanomistajille.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 12.10.2020 16.10.2020* osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnoissa on mainittava tutkimuslupahakemuksen asiatunnus MML 24676/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoista liitteineen voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1110 em. tutkimuslupahakemuksen asiatunnus esittämällä.

 

Jyväskylässä 8.9.2020

 

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)

 

* Kuulutusta muutettu 29.9.2020 korjaamalla virheellinen päivämäärä oikeaksi.