Tutkimuslupa Espoo-Kirkkonummi 2x400 kV / Undersökningstillstånd Esbo-Kyrkslätt 2x400 kV

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Espoo
Kirkkonummi
Hakija
Fortum Power & Heat Oy
Asiatunnus
MML 25137/03 04/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä

Maanmittauslaitos on päätöksellään 18.11.2020 hakemuksen mukaisesti myöntänyt Fortum Power & Heat Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen tutkimusluvan 2 x 400 kV liityntäjohdolle, joka tullaan rakentamaan maakaapelina osuudella Espoo - Kirkkonummi, Espoon kaupungissa sekä Kirkkonummen kunnassa. 

Lupa on voimassa kolme vuotta. Johtolinjaus käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittää 200 metriä leveän alueen uuden sähkölinjan molemmilla puolilla. 

Päätös on nähtävissä Maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 25137/03 04/2020). Asiakirjoista voi myös saada jäljennöksiä Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla, joka löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 19.11.2020

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos

 

Meddelande om att ett undersökningstillstånd blivit beviljat

Lantmäteriverket har genom sitt beslut av den 18.11.2020 i enlighet med ansökan beviljat Fortum Power & Heat Oy ett undersökningstillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för en 2 x 400 kV anslutningsledning vilken skall anläggas såsom en jordkabel på sträckan Esbo - Kyrkslätt, i Esbo stad samt i Kyrkslätt kommun.

Tillståndet är i kraft i tre år. Sträckningen för ledningen framgår ur en bilaga till ansökan. Undersökningsområdet omfattar ett 200 meter brett område på vardera sidan om den nya ellinjen.

Beslutet finns till påseende vid Lantmäteriverkets samtliga betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 25137/03 04/2020). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115.

Delfående om beslutet anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla  vilken finns på lantmäteriverkets nätsidor,  https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 19.11.2020

Eero Palomäki

Lantmäteriverket