Porvoo-Askola 110 kV / Borgå-Askola 110 kV

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Porvoo
Askola
Hakija
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Asiatunnus
MML 25261/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Maanmittauslaitokselle on jätetty sisään hakemus tutkimusluvasta, jossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa tutkiakseen uuden 110 kV voimajohdon Porvoo – Askola sijoitusta osuudella Pykälistö (Porvoo) - Ilmoissilta – Askola,  Porvoon kaupungin ja Askolan kunnan alueella. Uusi voimajohto on yksi osa hakijan sähköverkon kehitystyötä, ja voimajohdon tarkoitus on turvata ja tehdä varmemmaksi sähköenergian toimitusta Askolassa ja sen lähialueella. Se on aikomus, että uusi voimajohto kokonaisuudessaan rakennetaan ilmajohtona.

Hakija on jo merkinnyt alustavan voimajohtolinjauksen maastossa tutkimusluvan nojalla, jonka Maanmittauslaitos vuonna 2019 on myöntänyt. Myöhemmin on noussut esille tarve myös selvittää toisia vaihtoehtoja linjaukseksi välillä Viksberginjärvi – Askola.

Hakemuksen mukaan käsittäisi tutkimus yhteensä 1.000 m leveän alueen alustavan johtolinjauksen ympärillä (500 m kummallakin puolella suunniteltua linjausta), joka käy esille hakemusasiakirjoista. Alustavan voimajohtolinjauksen pituus on noin 14 km ja se kulkee pääasiallisesti maa- ja metsätalousalueella ja haja-asutusalueella. Johto-osuudella Kukkumäki (Porvoo) – Ilmoissilta – Kaksoiskallio (Askola) selvitetään ja tutkitaan kaksi erilaista vaihtoehtoista linjausta, läntinen ja itäinen vaihtoehto, jotka kulkevat noin 900 metrin etäisyydellä toisistaan.

Hakemuksen mukaan on maastotutkimuksen tarkoitus kartoittaa ja selvittää asioita ja olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten ja johtokatujen muodostusta varten. Sitäpaitsi on aikomus suorittaa maaperätutkimus maaporauksella suunniteltujen pylväspaikkojen ympärillä. Sen lisäksi merkitään keskilinja ja pylväspaikat voimajohdolla puukepeillä ja puupaaluilla maastossa. Jotta tutkimus voidaan suorittaa, voidaan myös vähäisessä laajuudessa poistaa kasvillisuutta ja puustoa, jotka erikseen korvataan maanomistajille.

Maanmittauslaitos järjestää niiden kiinteistöjen, jotka tutkitaan, omistajille tai haltijoille tai muulle asianosaiselle tilaisuuden antaa lausuntonsa asiassa hakemuksen johdosta.

Kirjalliset lausunnot pitää viimeistään 28.5.2021 jättää sisään osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki tai  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . Lausunnossa tulee asiatunnus MML 25261/03 04/2021 ilmoittaa.

Esittämällä tutkimuslupahakemuksen asiatunnus (MML 25261/03 04/2021) voidaan jäljennöksiä hakemusasiakirjoista liitteineen pyytää maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115, tai maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä.

Tiedoksisaanti tästä ilmoituksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 20.4.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Till Lantmäteriverket har en ansökan om undersökningstillstånd inlämnats  där Kymenlaakson Sähköverkko Oy ansöker om tillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för att undersöka placeringen av en ny 110 kV kraftledning Borgå – Askola på sträckan Pykälistö (Borgå) – Ilmoissilta – Askola,  inom Borgå stads och Askola kommuns område. Den nya kraftledningen utgör en del av utvecklingsarbetet med sökandens elnät, och syftet med kraftledningen är att trygga eldistributionen och göra den säkrare i Askola med dess närområde. Det är avsikten att den nya kraftledningen i sin helhet förverkligas såsom en luftledning.

Sökanden har redan märkt ut den preliminära kraftledningssträckningen i terrängen med stöd av ett undersökningstillstånd vilket Lantmäteriverket år 2019 har beviljat. Senare har det kommit fram ett behov av att även utreda andra alternativ till linjesträckning mellan Viksbergsträsket och Askola.

Enligt ansökan skulle undersökningen omfatta ett sammanlagt 1.000 m brett område runt den preliminära ledningssträckningen (500 m på vardera sidan om den planerade sträckningen) vilken framgår ur ansökningshandlingarna. Längden på den preliminära kraftledningssträckningen är ungefär 14 km och den löper huvudsakligen på jord- och skogsbruksområde och glesbebyggelseområde.  På ledningsavsnittet mellan Kuckubacken (Borgå) – Ilmoissilta – Kaksoiskallio (Askola) utreds och undersöks två olika alternativa linjesträckningar, ett västligt och ett östligt alternativ, vilka löper på ca 900 meters avstånd från varandra.

Enligt ansökan är syftet med terrängundersökningen att kartlägga och utreda saker och omständigheter som är nödvändiga för en noggrannare planering av kraftledningen och bildandet av ledningsgatorna. Dessutom är avsikten att utföra markundersökning genom markborrning kring de planerade stolpplatserna. Därtill märks mittlinjen och stolpplatserna på kraftledningen ut med träkäppar och träpålar i terrängen. För att undersökningen ska kunna genomföras kan man även i liten omfattning avlägsna växtlighet och trädbestånd, vilka ersätts markägarna särskilt.

Lantmäteriverket bereder ägare eller innehavare till de fastigheter som undersöks eller annan sakägare tillfälle att avge sitt utlåtande i ärendet med anledning av ansökan.

Skriftliga utlåtanden bör senast 28.5.2021 inlämnas till adressen Lantmäteriverket, Registratorskontoret, PB 84, 00521 Helsingfors eller kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . I utlåtandet bör  ärendebeteckningen MML 25261/03 04/2021 anges.

Genom att uppge ärendebeteckningen för undersökningstillståndsansökan (MML 25261/03 04/2021) kan kopior av ansökningshandlingarna med bilagor begäras hos lantmäteriverkets registratorskontor, e-post  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, telefon 029 530 1115[TJ1] , eller hos vilket som helst av lantmäteriverkets betjäningsställen.

Delfående om detta meddelande anses ha skett den sjunde dagen från det att det publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 20.4.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

 

 

 


 [TJ1]Tämä lienee oikea numero… Alkuperäisessä on asiakaspalvelun suomenkielisen palvelun numero