Hyppää pääsisältöön

Täydennetty tutkimuslupahakemus, Porvoo/Borgå-Askola 110 kV

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Askola
Hakija
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Asiatunnus
MML 25261/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Kymenlaakson Sähköverkko Oy  on 14.4.2021 hakenut kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa tutkiakseen uuden 110 kV voimajohdon Porvoo – Askola  sijoitusta osuudella Pykälistö (Porvoo) - Ilmoissilta – Askola,  Porvoon kaupungin ja Askolan kunnan alueella. Uusi voimajohto on yksi osa hakijan sähköverkon kehitystyötä, ja voimajohdon tarkoitus on turvata ja tehdä varmemmaksi sähköenergian toimitusta Askolassa ja sen lähialueella. Se on aikomus, että uusi voimajohto kokonaisuudessaan rakennetaan ilmajohtona.

Hakijayhtiö on kesän 2021 aikana tehnyt selvityksiä uuden voimajohdon linjauksesta, joiden seurauksena hakija on todennut, että se tällä uudella voimajohto-osuudella on tarpeellista lisäksi tutkia yksi vaihtoehtoinen johtoreitti voimajohtoa varten, ja hakija on 30.8.2021 jättänyt sisään Maanmittauslaitokselle täydennetyn tutkimuslupahakemuksen tämän uuden linjausvaihtoehdon osalta. Tämä uusi vaihtoehtoinen linjaus, joka tutkitaan, sijaitsee vain Askolan kunnan alueella.

Hakemuksen mukaan käsittäisi tutkimus yhteensä 1.000 m leveän alueen alustavan johtolinjauksen ympärillä (500 m kummallakin puolella suunniteltua linjausta), joka käy esille hakemusasiakirjoista. Voimajohdon tutkittavan lisäreitin pituus on noin 4,3 km ja se kulkee maa- ja metsätalousalueella ja haja-asutusalueella pitkin väylää Popolanoja – Salatinkallio - Maijanpelto – Nalkmusa – Huhtaniittu. Tämä tutkimusalueen lisäreitti kulkee itäpuolella alkuperäistä alustavaa linjausta Porvoo - Askola.

Hakemuksen mukaan on maastotutkimuksen tarkoitus kartoittaa ja selvittää asioita ja olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten. Sitäpaitsi tehdään maaperätutkimus maaporauksella suunniteltujen pylväspaikkojen ympärillä. Sen lisäksi merkitään keskilinja ja pylväspaikat voimajohdolla puukepeillä ja puupaaluilla maastossa. Jotta tutkimus voidaan suorittaa, voidaan myös vähäisessä laajuudessa poistaa puustoa, joka erikseen korvataan maanomistajalle.

Maanmittauslaitos järjestää niiden kiinteistöjen, jotka tutkitaan, omistajille tai haltijoille tai muulle asianosaiselle tilaisuuden antaa lausuntonsa asiassa täydennetyn hakemuksen johdosta.

Kirjalliset lausunnot pitää viimeistään 7.10.2021 jättää sisään osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki tai  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . Lausunnossa tulee asiatunnus MML 25261/03 04/2021 ilmoittaa.

Esittämällä tutkimuslupahakemuksen asiatunnus (MML 25261/03 04/2021) voidaan jäljennöksiä hakemusasiakirjoista liitteineen pyytää maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115, tai maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä.

Tiedoksianto tästä ilmoituksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

 Vaasa, 31.8.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos