Hyppää pääsisältöön

Porvoo-Askola/Borgå-Askola 110 kV, tutkimuslupa/undersökningstillstånd

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Porvoo
Askola
Hakija
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
Asiatunnus
MML 25261/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä

Maanmittauslaitos on päätöksellään 1.11.2021 hakemuksen mukaisesti myöntänyt Kymenlaakson Sähköverkko Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen tutkimusluvan 110 kV sähkönsiirtojohdolle, joka tullaan rakentamaan osuudella Porvoo - Askola, Porvoon kaupungissa ja Askolan kunnassa.

Lupa on voimassa kolme vuotta. Voimajohtolinjaus käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittää 500 metriä leveän alueen molemmilla puolilla uutta suunniteltua sähkölinjaa.

 Päätös on nähtävissä Maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 25261/03 04/2021). Asiakirjoista voi myös saada jäljennöksiä Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksisaanti päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla, joka löytyy Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 1.11.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos

 

Meddelande om att ett undersökningstillstånd blivit beviljat

Lantmäteriverket har genom sitt beslut av den 1.11.2021 i enlighet med ansökan beviljat Kymenlaakson Sähköverkko Oy ett undersökningstillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för en 110 kV elöverföringsledning vilken skall anläggas på sträckan Borgå - Askola, i Borgå stad och i Askola kommun.

Tillståndet är i kraft i tre år. Sträckningen för kraftledningen framgår ur en bilaga till ansökan. Undersökningsområdet omfattar ett 500 meter brett område på vardera sidan om den nya planerade ellinjen.

Beslutet finns till påseende vid Lantmäteriverkets samtliga betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 25261/03 04/2021). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115.

Delfående om beslutet anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på Lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla vilken finns på Lantmäteriverkets nätsidor,  https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

 Vasa, 1.11.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket