Hyppää pääsisältöön

Honkaluoto - Oosinselkä, 110 kV, tutkimuslupa/undersökningstillstånd

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pori
Eurajoki
Hakija
Pori Energia Oy
Asiatunnus
MML 2544/03 04/2022
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Pori Energia Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 110 kV voimansiirtojohtoa (liityntäjohto) varten, joka johto on tarkoitus rakentaa välillä Honkaluoto – Oosinselkä, Porin kaupungissa ja Eurajoen kunnassa. Tutkimuslupaa haetaan kolmen vuoden ajaksi.

Suunniteltu uusi voimajohtolinja lähtee olevalta korkeajännitevoimajohdolta Honkaluodolla noin 850 m valtatien nr 8 itäpuolella (Sonnimäen eteläpuolella) ja kulkee kohti länttä ja kohti lounasta pitkin väylää Honkaluoto  – Soininkulma  – Peräkulma  – Kaskisto – Toinen Koivusiltainsuo - Oosinselkä, ja se päättyy suunnitellulla uudella tuulivoimapuistolla Luvialla, Eurajoella.  Metsäalueella Oosinselkä suunnittelee hakijayhtiö rakentaa yhden uuden tuulivoimapuiston, ja se on tarkoitus että sähköenergia, joka tuotetaan tuulivoimapuistossa, siirretään tämän uuden 110 kV sähkölinjan kautta Pori Energia Sähköverkot Oy:n olevaan sähköverkkoon.

Tutkittavan reitinosan pituus on noin 8,2 km ja johtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä. Uusi suunniteltu 110 kV sähkölinja rakennetaan suunnitellun uuden kytkinaseman, joka sijaitsee Honkaluodolla, ja uuden tuulivoimapuiston Oosinselällä välillä. Tutkimusalue käsittäisi 500 m leveän alueen molemmilla puolilla suunniteltua voimajohtoa. Se on tarkoitus, että uusi sähkölinja kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona.

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus maaporauksella pylväspaikkojen ympärillä, jotta voidaan selvittää voimajohdon suunnittelua varten tarvittavat oleelliset tiedot ja olosuhteet, kuten esim. rakenteet, kiinteistörajat ja maan kantavuus. Uuden voimajohdon keskilinja sekä pylväspaikat merkitään puukepeillä ja puupaaluilla maastossa. Puustoa voidaan poistaa vähäisessä laajuudessa, ja se korvataan maanomistajalle erikseen.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, tai muulla asianosaisella on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 7.3.2022 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 2544/03 04/2022.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 2544/03 04/2022) tai niistä voi myös pyytää jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 28.1.2022

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos