Länsi-Toholampi ja Toholampi-Lestijärvi -tuulivoimapuisto liityntäjohto, osuus 5

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Toholampi
Hakija
wpd Finland Oy
Asiatunnus
MML 27000/03 04/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

 

wpd Finland Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa Länsi-Toholammen tuulipuiston ja Toholampi-Lestijärven tuulipuiston uutta 110 kV/400 kV liityntäjohtoa varten, johto-osuus 5, joka johto on tarkoitus rakentaa välillä Matoneva – Ristikaarankangas, Toholammen kunnassa.

Suunniteltu uusi voimajohtoreitti lähtee Matonevan sähköasemalta Toholammen kunnan itälaidalla ja kulkee kohti pohjoista ja koillista pitkin väylää Matoneva – Kiertokankaan Hautakangas – Hyttineva - Iso Leväneva, ja se päättyy suunnitellulla sähköasemalla Ristikaarankankaalla. Uuden voimajohdon tarkoitus on välittää sähkönsiirtoa tuulipuistojen ja valtakunnallisen sähköverkon välillä.

Tutkittavan reitinosan pituus on noin 4,0 km ja johtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittäisi 200 m leveän alueen voimajohdon keskilinjasta molemmilla puolilla voimajohtoa. Se on tarkoitus, että uusi sähkönsiirtojohto toteutetaan ilmajohtona.

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus pylväspaikkojen ympärillä. Johtolinja merkitään puukepeillä maastossa, ja voimajohdon kulmapisteet merkitään paaluilla.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 23.10.2020 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 27000/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 27000/03 04/2020) tai niistä voi myös pyytää jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla, mikä on tapahtunut 16.9.2020.

 

Vaasa, 16.9.2020

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos