Västervik-Arkkukallio 110 kV, undersökningstillstånd/tutkimuslupa

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kristiinankaupunki
Isojoki
Hakija
Ilmatar Kristiinankaupunki Oy
Asiatunnus
MML 31380/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
samtliga / kaikki

Meddelande om att ett undersökningstillstånd blivit beviljat

Lantmäteriverket har genom sitt beslut av den 1.7.2021 i enlighet med ansökan beviljat  Ilmatar Kristiinankaupunki Oy ett undersökningstillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för en 110 kV elöverföringsledning vilken skall anläggas på sträckan  Västervik (Ömossa, Kristinestad) - Arkkukallio (Storå), i Kristinestad och i Storå kommun. Den nya kraftledningen kommer att förverkligas såsom en luftledning.

Tillståndet är i kraft i tre år. Sträckningen för kraftledningen framgår ur en bilaga till ansökan. Undersökningsområdet omfattar ett 300 meter brett område på vardera sidan om den nya ellinjen.

Beslutet finns till påseende vid lantmäteriverkets samtliga betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 31380/03 04/2021). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115, e-post kirjaamo@maanmittauslaitos.fi .

Delfående om beslutet anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor,  https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 2.7.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä

Maanmittauslaitos on päätöksellään 1.7.2021 hakemuksen mukaisesti myöntänyt Ilmatar Kristiinankaupunki Oy :lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen tutkimusluvan 110 kV sähkönsiirtojohdolle, joka tullaan rakentamaan osuudella Västervik (Metsälä, Kristiinankaupunki) - Arkkukallio (Isojoki), Kristiinankaupungin kaupungissa ja Isojoen kunnassa. Uusi voimajohto tullaan toteuttamaan ilmajohtona.

Lupa on voimassa kolme vuotta. Voimajohtolinjaus käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittää 300 metriä leveän alueen uuden sähkölinjan molemmilla puolilla.

Päätös on nähtävissä maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 31380/03 04/2021). Asiakirjoista voi myös saada jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi .

Tiedoksisaanti päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 2.7.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos