Ilmoitus tutkimusluvan myöntämisestä

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Seinäjoki
Hakija
EPV Alueverkko Oy
Asiatunnus
MML 32239/03 04/2021

Maanmittauslaitos on päätöksellään 23.6.2021 myöntänyt EPV Alueverkko Oy:lle hakemuksen mukaisesti kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 §:n mukaisen luvan tutkia suunniteltavan Kärmeskytö- Haaraliityntä 110 kV voimajohdon sijoitusreittiä Kärmeskydön sähköaseman ja Seinäjoki-Rännäri johdon välillä Seinäjoen kaupungin alueella. Lupa on voimassa kolme vuotta luvan myöntämispäivästä oikeuttaen maastotutkimuksiin 100 metrin levyisellä alueella suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 2 km ja se on esitetty lupahakemuksen päivitetyssä liitekartassa. 

Päätösasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävissä kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä asiatunnus (MML 32239/03 04/2021). Niistä voi pyytää kopioita myös Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksisaannin päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (23.6.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos