Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Teuva
Hakija
EPV Alueverkko Oy
Asiatunnus
MML 36376/03 04/2021.

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

EPV Alueverkko Oy hakee maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunniteltua uutta Kärppiö-Perälä 110 kV voimajohtoa varten Teuvan kunnan alueella. Tutkittavan voimajohtoreitin pituus on noin 2.2 km ja se on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkittavan alueen leveys on 500 metriä suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää voimajohdon suunnittelun ja johtoalueiden käyttöoikeuksien perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta tutkitaan maaperän kantavuus kairaamalla ja uusi johtolinja merkitään maastoon puukepein.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulla asianosaisella mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 9.7.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 36376/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 36376/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (24.5.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos