Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Isojoki
Honkajoki
Hakija
Sitema Oy
Asiatunnus
MML 36984/03 04/2020

Maanmittauslaitokselle on tehty tutkimuslupahakemus, jossa Sitema Oy hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista lupaa saada tutkia uuden 400 kV voimajohdon sijoitusreittiä Isojoen ja Honkajoen kuntien alueella välillä Rajamäenkylä - Honkajoki.

Hakemuksen mukaan tutkimus koskisi 400 m levyistä käytävää hakemusasiakirjoihin merkityn alustavan johtoreitin ympärillä (200 m suunnitellun johtoreitin molemmin puolin). Alustava johtoreitti on noin 26 km pitkä ja sijoittuu pääsääntöisesti maa- ja metsätalousalueelle sekä haja-asutusalueelle. Osin johtoreitti sijoittuisi vanhan johtolinjan yhteyteen, osin johtolinja sijoittuisi uuteen johtokäytävään.

Maastotutkimusten tarkoituksena on hakemuksen mukaan mitata ja selvittää voimajohdon yksityiskohtaisen suunnittelun ja johtoalueiden perustamisen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta on lisäksi tarkoitus suorittaa maaperäkairauksia. Lisäksi johtolinja on tarkoitus merkitä maastoon. Tutkimuksen onnistumisen takia voidaan myös raivata kasvillisuutta ja puustoa, jotka korvataan erikseen maanomistajille.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 30.11.2020 osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnoissa on mainittava tutkimuslupahakemuksen asiatunnus MML 36984/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoista liitteineen voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1110 em. tutkimuslupahakemuksen asiatunnus esittämällä.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla.

Jyväskylässä 27.10.2020

 

Janne-Ville Kinnunen
Rekisteri-insinööri (DI)