Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Riihimäki
Hausjärvi
Hakija
Data Prop A Oy
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML 37116/03 04/2024

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Brunswick Real Estaten hallinoima Data Prop A Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/1977) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa Riihimäen kaupunkiin suunniteltavien Haapahuhdan ja Sammaliston datakeskusten voimajohdon suunnittelua varten. Sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa noin 7 km pituisella 110 tai 2x110 kV ilmajohdolla Hikiän sähköasemalta Haapahuhtaan asti, ja Haapahuhdasta Sammalistoon 2-2.5 km pituisella 33 tai 110 kV maakaapelilla. Tutkimuslupaa haetaan 100 metriä leveälle alueelle lupahakemuksen liitekartassa esitettyjen reittivaihtoehtojen keskilinjan molemmin puolin. Tutkittavat voimajohtoreitit sijoittuvat Riihimäen kaupungin ja Hausjärven kunnan alueille. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Tutkimuslupaa haetaan johdon rakentamistarpeeseen liittyvän suunnittelun vuoksi ja voimajohdon sijainnin tarkempaa suunnittelua varten. Tarkoitus on muun muassa tehdä suunnitelluilla pylväspaikoilla pohjatutkimuksia painokairausmenetelmällä ja merkitä pylväspaikat maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.3.2024 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 37116/03 04/2024.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta. Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (12.2.2024) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos