Voimajohto Huittinen - Forssa 400 + 110 kV

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Huittinen
Loimaa
Humppila
Jokioinen
Forssa
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 48654/03 04/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

 

Fingrid Oyj  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa uutta 400 + 110 kV:n sähkönsiirtojohtoa varten, joka on aikomus rakentaa ilmajohtona välillä Huittinen – Forssa, Huittisten, Loimaan ja Forssan kaupungeissa sekä Humppilan ja Jokioisten kunnissa. Voimansiirtolinjaa tarvitaan sähkönsiirron ja sähköjakelun turvaamiseksi ja parantamiseksi Suomen kantaverkolla valtakunnan länsi- ja etelärannikon välillä. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi.

Suunniteltu uusi voimajohtoreitti lähtee Huittisten sähköasemalta Huittisten keskustan lounaispuolella ja kulkee kohti kaakkoa pitkin reittiä Huittinen – Seikunmaa – Metsämaa – Minkiö - Forssa, ja se päättyy Forssan sähköasemalla  Forssan keskustan länsipuolella. Voimajohtoreitti seuraa suurelta osalta nykyisiä olevia sähkönsiirtojohtoja valtatien nr 2 länsipuolella. Rakennushankkeen yhteydessä tehdään pienempiä muutoksia olevien voimajohtojen linjauksissa.

Tutkittavan linjareitin pituus on noin 69 km ja voimajohtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä.  Tutkimusalue käsittäisi alueen, joka ulottuu 500 metrin etäisyydelle johdon molemmilla puolilla. Se on tarkoitus, että uudet sähkönsiirtolinjat (400 kV ja 110 kV) kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona. 

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus pylväspaikkojen ympärillä, jotta voidaan selvittää sopivin ja edullisin linjaus voimajohdolle. Sähkölinjareitin keskilinja tullaan merkitsemään puukepeillä maastossa, ja tällä linjalla poistetaan puustoa vähäisessä määrässä.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 22.2.2021 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 48654/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 48654/03 04/2020) tai niistä voi myös saada jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

 

Vaasa, 11.1.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos