Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Alajärvi
Kyyjärvi
Hakija
WestWind Siirto Oy
Asiatunnus
MML 48796/03 04/2021

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

WestWind Siirto Oy hakee maanmittauslaitokselta lunastuslain (603/77) 84 §:n mukaista tutkimuslupaa suunniteltavaa Kauniskangas-Möksy 110 kV voimajohtoa varten Kyyjärven kunnan ja Alajärven kaupungin alueilla. Suunniteltava johto on Kauniskankaan tuulipuiston liityntäjohto. Tutkimuslupaa haetaan osittain kahdelle reittivaihtoehdolle ja ne on esitetty lupahakemuksen liitekartassa. Tutkittavien voimajohtoreittivaihtoehtojen pituus on noin 15 km. Tutkittavan alueen leveys on 300 metriä suunnitellun voimajohdon keskilinjan molemmin puolin. Tutkimuslupaa haetaan kolmeksi vuodeksi. 

Tutkimuslupaa haetaan johdon rakentamistarpeeseen liittyvän suunnittelun vuoksi ja voimajohdon sijainnin tarkempaa suunnittelua varten. Tarkoitus on muun muassa tehdä suunnitelluilla pylväspaikoilla pohjatutkimuksia painokairausmenetelmällä ja merkitä pylväspaikat maastoon puupaaluin. 

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille sekä muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta. Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 5.8.2021 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 48796/03 04/2021. 

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 48796/03 04/2021) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115. 

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu (23.6.2021) Maanmittauslaitoksen verkkosivulla (https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset).

 

Mikko Alanissi

Maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos