Juthskogen - Toby/Tuovila, 110 kV

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Maalahti
Laihia
Mustasaari
Hakija
JWP Juthskog Wind Park Ab
Asiatunnus
MML 51577/03 04/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
samtliga / kaikki

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Till Lantmäteriverket har en ansökan om undersökningstillstånd inlämnats  där JWP Juthskog Wind Park Ab ansöker om tillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för att undersöka placeringen av en ny 110 kV kraftledning mellan Juthskogen (Malax) och Toby (Korsholm) inom Malax, Laihela och Korsholm kommuners område. Syftet med den nya kraftledningen är att vid elstationen i Toby ansluta den planerade vindkraftsparken i Juthskogen till det riksomfattande elnätet.

Enligt ansökan skulle undersökningen omfatta ett 200 m brett område runt den preliminära ledningssträckningen (100 m på vardera sidan om den planerade sträckningen) vilken framgår ur  ansökningshandlingarna. Längden på den preliminära ledningssträckningen är ungefär 24,5 km och den löper huvudsakligen på jord- och skogsbruksområde och glesbebyggelseområde. Den nya elöverföringslinjen följer till en stor del den befintliga kraftledningen på sträckan Långåminne – Toby.

Enligt ansökan är syftet med terrängundersökningen att kartlägga och utreda saker och omständigheter som är nödvändiga för en noggrannare planering av kraftledningen och bildandet av ledningsgatorna. Dessutom är avsikten att utföra markundersökning genom markborrning kring de planerade stolpplatserna. Därtill märks kraftledningen ut med träkäppar i terrängen. För att undersökningen ska kunna genomföras kan man även i liten omfattning avlägsna växtlighet och trädbestånd, vilka ersätts markägarna särskilt.

Lantmäteriverket bereder ägare eller innehavare till de fastigheter som undersöks eller annan sakägare tillfälle att avge sitt utlåtande i ärendet med anledning av ansökan.

Skriftliga utlåtanden bör senast 19.3.2021 inlämnas till adressen Lantmäteriverket, Registratorskontoret, PB 84, 00521 Helsingfors eller kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . I utlåtandet bör  ärendebeteckningen MML 51577/03 04/2020 anges.

Genom att uppge ärendebeteckningen för undersökningstillståndsansökan (MML 51577/03 04/2020) kan kopior av ansökningshandlingarna med bilagor begäras hos lantmäteriverkets registratorskontor, e-post  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, telefon 029 530 1115 , eller hos vilket som helst av lantmäteriverkets betjäningsställen.

Delfående om detta meddelande anses ha skett den sjunde dagen från det att det publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 9.2.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Maanmittauslaitokselle on jätetty sisään hakemus tutkimusluvasta, jossa JWP Juthskog Wind Park Ab  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa tutkiakseen uuden 110 kV voimajohdon sijoitusta Juthskogen’in (Maalahti) ja Tuovilan (Mustasaari) välillä Maalahden, Laihian ja Mustasaaren kuntien alueella. Uuden voimajohdon tarkoitus on Tuovilan sähköaseman luona liittää suunniteltu tuulivoimapuisto Juthskogenissa valtakunnalliseen sähköverkkoon.

Hakemuksen mukaan käsittäisi tutkimus 200 m leveän alueen alustavan johtolinjauksen ympärillä (100 m kummallakin puolella suunniteltua linjausta), joka käy esille hakemusasiakirjoista. Alustavan johtolinjauksen pituus on noin 24,5 km ja se kulkee pääasiallisesti maa- ja metsätalousalueella ja haja-asutusalueella. Uusi sähkönsiirtolinja seuraa suurelta osalta nykyistä olevaa voimajohtoa välillä Långåminne – Tuovila.

Hakemuksen mukaan on maastotutkimuksen tarkoitus kartoittaa ja selvittää asioita ja olosuhteita, jotka ovat välttämättömiä voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten ja johtokatujen muodostusta varten. Sitäpaitsi on aikomus suorittaa maaperätutkimus poraamalla suunniteltujen pylväspaikkojen ympärillä. Sen lisäksi merkitään voimajohto puukepeillä maastossa. Jotta tutkimus voidaan suorittaa, voidaan myös vähäisessä laajuudessa poistaa kasvillisuutta ja puustoa, jotka erikseen korvataan maanomistajille.

Maanmittauslaitos järjestää niiden kiinteistöjen, jotka tutkitaan, omistajille tai haltijoille tai muulle asianosaiselle tilaisuuden antaa lausuntonsa asiassa hakemuksen johdosta.

Kirjalliset lausunnot pitää viimeistään 19.3.2021 jättää sisään osoitteella Maanmittauslaitos, Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki tai  kirjaamo@maanmittauslaitos.fi . Lausunnossa tulee asiatunnus MML 51577/03 04/2020 ilmoittaa.

Esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 51577/03 04/2020) voidaan jäljennöksiä hakemusasiakirjoista liitteineen pyytää maanmittauslaitoksen kirjaamosta, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1115, tai maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä.

Tiedoksisaanti tästä ilmoituksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 9.2.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos