Hyppää pääsisältöön

Tuovila/Toby-Laajametsä/Långskogen-Finne 2x110 kV, tutkimuslupa/undersökningstillstånd

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Mustasaari
Vaasa
Hakija
EPV Siirtoverkko Oy
Asiatunnus
MML 61342/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Meddelande om att ett undersökningstillstånd blivit beviljat

Lantmäteriverket har genom sitt beslut av den 9.11.2021 i enlighet med ansökan beviljat EPV Siirtoverkko Oy ett undersökningstillstånd enligt 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter för en 2 x 110 kV elöverföringsledning (anslutningsledning) vilken skall anläggas på sträckan Toby – Långskogen - Finne (Höstves), i Korsholm kommun samt i Vasa stad.

Tillståndet är i kraft i tre år. Sträckningen för kraftledningen framgår ur en bilaga till ansökan. Undersökningsområdet omfattar ett 500 meter brett område på vardera sidan om den nya planerade ellinjen.

Beslutet finns till påseende vid lantmäteriverkets samtliga betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 61342/03 04/2021). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115, e-post kirjaamo@maanmittauslaitos.fi .

Delfående om beslutet anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor,  https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 10.11.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

Ilmoitus tutkimusluvan myönnöstä

Maanmittauslaitos on päätöksellään 9.11.2021 hakemuksen mukaisesti myöntänyt EPV Siirtoverkko Oy :lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen tutkimusluvan yhdelle 2 x 110 kV sähkönsiirtojohdolle (liityntäjohdolle), joka tullaan rakentamaan osuudella Tuovila – Laajametsä (Långskogen) – Finne (Höstvesi), Mustasaaren kunnassa ja Vaasan kaupungissa.

 Lupa on voimassa kolme vuotta. Voimajohtolinjaus käy esille hakemuksen liitteessä. Tutkimusalue käsittää 500 metriä leveän alueen uuden suunnitellun sähkölinjan molemmilla puolilla.

Päätös on nähtävissä maanmittauslaitoksen kaikissa palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 61342/03 04/2021). Asiakirjoista voi myös saada jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115, sähköposti kirjaamo@maanmittauslaitos.fi .

Tiedoksisaanti päätöksestä katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 10.11.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos