Hyppää pääsisältöön

Uusnivala - Puutionsaari 400 kV, tutkimuslupa

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Nivala
Ylivieska
Haapavesi
Hakija
Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy
Asiatunnus
MML 63840/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Uusiutuva Energia Puutionsaari Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 400 kV voimajohtoa varten, joka johto on tarkoitus rakentaa välillä Uusnivala – Puutionsaari,  Nivalan, Ylivieskan ja Haapaveden kunnissa.

Suunniteltu uusi voimajohtolinja lähtee Uusnivalan sähköasemalta Nivalan keskustan länsipuolella ja kulkee kohti pohjoista pitkin väylää Hakuperä – Varpuneva – Vasamanneva  – Kärmekallio – Kivikaarto – Veihtineva  sekä seuraten olevaa Fingrid Oyj:n korkeajännitejohtoa, ja se päättyy suunnitellulla sähköasemalla Puutionsaarella (Haapavesi). Lähialueella suunnitellaan rakentaa kaksi uutta tuulivoimapuistoa, Puutionsaaren tuulivoimapuisto sekä Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuisto, ja sähköntuotantoteho näillä tuulipuistoilla edellyttää, että tuotettu sähköenergia siirretään valtakunnalliseen sähköverkkoon voimansiirtojohdolla, jonka jännitetaso on 400 kV.

Tutkittavan reitinosan pituus on noin 17,5 km ja johtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä. Uusi suunniteltu sähkölinja rakennetaan Fingrid’in nykyisen olevan korkeajännitevoimajohdon (Pikkarala-Alajärvi) vierelle sen itäpuolella (Nivala, Ylivieska) ja sen länsipuolella (Haapavesi), ja se on tarkoitus, että tällä johto-osuudella siten kulkee kolme 400 kV korkeajännitejohtoa rinnakkain samassa johtokadussa. Tutkimusalue käsittäisi 500 m leveän alueen molemmilla puolilla suunniteltua voimajohtoa. Se on tarkoitus, että uusi sähkölinja kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona.

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus maaporauksella pylväspaikkojen ympärillä, jotta voidaan selvittää voimajohdon suunnittelua varten tarvittavat oleelliset tiedot ja olosuhteet. Uuden voimajohdon keskilinja sekä pylväspaikat merkitään puukepeillä maastossa. Puustoa voidaan poistaa vähäisessä laajuudessa, ja se korvataan maanomistajalle erikseen.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, tai muulla asianosaisella on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 1.11.2021 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 63840/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 63840/03 04/2021) tai niistä voi myös pyytää jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 29.9.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos