Hyppää pääsisältöön

Viikinmäki/Viksbacka-Länsisalmi/Västersundom, 400 kV tutkimuslupa/undersökningstillstånd

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Helsinki
Vantaa
Hakija
Fingrid Oyj
Asiatunnus
MML 72172/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
kaikki / samtliga

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Fingrid Oyj  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 400 kV:n sähkönsiirtojohtoa varten, joka on aikomus rakentaa maakaapelina välillä Viikinmäki – Länsisalmi, Helsingin ja Vantaan kaupungeissa. Uutta voimansiirtolinjaa tarvitaan sähkönsiirtokapasiteetin turvaamiseksi ja parantamiseksi Helsingin alueella, ja samanaikaisesti parannetaan kaupunkirakentamisen edellytyksiä sitä kautta, että voimansiirtolinjan siirron myötä syntyy vapaata tilaa alueella, missä voimajohto aikaisemmin kulki ilmajohtona (Läntinen Bulevardikaupunki).

Suunniteltu uusi voimajohtoreitti lähtee Vanhankaupungin sähköasemalta Viikinmäellä (Helsinki)  ja kulkee kohti itää ja koillista pitkin reittiä Viikinmäki – Viikki – Kivikko – Rajakylä - Länsisalmi, ja se päättyy sähköasemalla Länsisalmella (Vantaa). Kaapelireitit, jotka tutkitaan, sisältävät erilaisia vaihtoehtoisia linjauksia ja seuraavat suurelta osalta liikenneväyliä Lahdenväylä ja Porvoonväylä sekä kulkevat niiden eteläpuolella.

Yhtiö Fingrid Oyj vastaa siitä, että sähkönsiirtoverkko Suomessa on toimiva sekä että käyttövarmuus ja sähkönsiirtokyky valtakunnallisessa kantaverkossa ovat riittävät.

Tutkittavan linjareitin pituus on noin 12 km ja voimajohtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä.  Tutkimusalue käsittäisi alueen, joka ulottuu 500 metrin etäisyydelle suunniteltujen johtolinjausten (vaihtoehtoisia linjauksia suunniteltu) molemmilla puolilla. Se on tarkoitus, että uusi sähkölinja kokonaisuudessaan toteutetaan maakaapelina.

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus maaporauksella, jotta voidaan selvittää sopivin ja edullisin linjaus ja sijainti maakaapelille. Kaapelireitti tullaan merkitsemään puukepeillä maastossa. Puustoa voidaan poistaa vähäisessä laajuudessa, ja se korvataan maanomistajalle erikseen.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, tai muulla asianosaisella on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 10.11.2021 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 72172/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 72172/03 04/2021) tai niistä voi myös saada jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

 Vaasa, 5.10.2021

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos

 

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Fingrid Abp  ansöker om undersökningstillstånd i enlighet med vad som stadgas i 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Ansökan gäller en ny 400 kV:s elöverföringsledning vilken skall anläggas såsom en jordkabel på sträckan Viksbacka – Västersundom, i Helsingfors och Vanda städer. Den nya kraftöverföringslinjen behövs för att trygga och förbättra elöverföringskapaciteten inom Helsingforsområdet, och samtidigt förbättras förutsättningarna för stadsbyggandet i och med att det genom flyttning av elöverföringslinjen blir ledigt utrymme på områden där kraftledningen tidigare löpte i form av en luftledning (Västra Bulevardstaden).

Den planerade nya kraftledningssträckningen börjar vid elstationen i Gammelstaden vid Viksbacka (Helsingfors) och löper mot öster och mot nordost längs stråket Viksbacka – Vik – Stensböle – Råby - Västersundom och slutar vid elstationen i Västersundom (Vanda). Kabelsträckningarna vilka undersöks innefattar olika alternativa sträckningar och följer till en stor del trafiklederna Lahtisleden och Borgåleden samt löper på deras södra sida.

Bolaget Fingrid Abp ansvarar för att elöverföringsnätet i Finland är fungerande samt att driftssäkerheten och elöverföringsförmågan hos det riksomfattande stamnätet är tillräckliga.

Längden på den linjesträckning som skall undersökas är ungefär 12 km och sträckningen för kraftlinjen framgår ur en bilaga till ansökan. Undersökningsområdet skulle omfatta ett område som sträcker sig till 500 meters avstånd på vardera sidan om de planerade ledningarna (alternativa sträckningar planerade). Det är avsikten att den nya ellinjen i sin helhet förverkligas såsom en jordkabel.

Inom undersökningsområdet görs en terrängkartläggning samt görs markundersökning genom markborrning för att kunna utreda den lämpligaste och förmånligaste sträckningen och läget för jordkabeln. Kabelsträckningen kommer att märkas ut med träkäppar i terrängen. Trädbestånd kan avlägsnas i ringa omfattning, och det ersätts markägaren särskilt.

De fastighetsägare och -innehavare som berörs av undersökningsansökan eller annan sakägare har möjlighet att senast den 10.11.2021 avge sina skriftliga utlåtanden med anledning av ansökan till adressen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi eller Lantmäteriverket/Registratorsbyrån, PB 84, 00521 Helsingfors. Ärendebeteckningen MML 72172/03 04/2021 bör anges i utlåtandet.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga vid vilket som helst av Lantmäteriverkets betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 72172/03 04/2021). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115.

Delgivning om ansökan anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 5.10.2021

Eero Palomäki

Lantmäteriverket