Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Vaala
Hakija
Tuuliafta Oy
Asiatunnus
MML 7526/03 04/2020

Tuuliafta Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa 2x 110 kV voimajohdon suunnan määräämistä varten välillä Turkkiselkä-Nuojuankangas Vaalan kunnassa. Suunniteltu johto on Turkkiselän tuulipuiston liityntäjohto. Johto lähtee Turkkiselän tuulipuistoa varten rakennettavalta sähköasemalta ja päättyy Fingridin uudelle Nuojuankankaan sähköasemalle. Suunniteltava johto sijoittuu Fingridin 220 kV Seitenoikea - Nuojua johdon rinnalle pohjoispuolelle suurimmalta osin reittiä. Nuojuankankaan päässä johto sijoittuu uudelle johtokadulle.

Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 50 m leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon molemmin puolin. Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää johdon suunnittelun ja lunastuksen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Pylväspaikat merkitään maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.4.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 7526/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 7526/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla. 

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos