Ilmoitus tutkimuslupahakemuksesta

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Ii
Simo
Hakija
TuuliWatti Oy
Asiatunnus
MML 8036/03 04/2020

TuuliWatti Oy on hakenut Maanmittauslaitokselta lunastuslain 84 §:n mukaista tutkimuslupaa 110 kV voimajohdon sijainnin tarkempaa suunnittelua varten. Uusi voimajohto liittää Iin kunnassa sijaitsevat Palokankaan ja Isokankaan tuulipuistot Fingrid Oy:n Halmekankaan sähköasemalle Simoon. Uusi johtolinja kulkee pääosin Isohaara-Raasakka 110 kV voimajohdon rinnalla lukuun ottamatta Asemakylän kohtaa, jossa uusi johtoreitti kiertää asutuksen. Asemakylä kohdalla haetaan lupaa sekä Asemakylän kiertävälle reitille että nykyisen voimajohtolinjan rinnalle. Noin 20 km pituinen johtoreitti sijoittuu Iin ja Simon kuntien alueille. Lupaa haetaan kolmeksi vuodeksi myöntämispäivästä lukien. Tutkimuslupaa haetaan 50 m leveälle alueelle suunnitellun voimajohdon molemmin puolin. Maastotutkimusten tarkoituksena on mitata ja selvittää johdon suunnittelun ja lunastuksen kannalta tarpeelliset seikat. Suunnitelluilta pylväspaikoilta suoritetaan maaperäkairauksia. Pylväspaikat merkitään maastoon puupaaluin.

Maanmittauslaitos varaa tutkittavien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille taikka muulle asianosaiselle mahdollisuuden esittää hakemuksen johdosta oman lausuntonsa asiasta.

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 17.4.2020 osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki (Kirjaamon puhelin 029 530 1115). Lausunnossa tulee olla asiatunnus MML 8036/03 04/2020.

Hakemusasiakirjoihin liitteineen voi tutustua kaikissa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnuksen (MML 8036/03 04/2020) tai niistä voi pyytää kopioita Maanmittauslaitoksen kirjaamosta.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä kun tämä ilmoitus on julkaistu Maanmittauslaitoksen verkkosivulla www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset.

 

Eija Onali

maanmittausinsinööri (DI)

Maanmittauslaitos