Hyppää pääsisältöön

Träskböle-Norrskogen 110 kV, undersökningstillstånd/tutkimuslupa

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Närpiö
Hakija
Vasa Elnät Ab / Vaasan Sähköverkko Oy
Asiatunnus
MML 96199/03 04/2021
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
samtliga / kaikki

Meddelande om att en undersökningstillståndsansökan är anhängig

Vasa Elnät Ab  ansöker om undersökningstillstånd i enlighet med vad som stadgas i 84 § i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. Ansökan gäller en ny 110 kV :s elöverföringsledning  som skall anläggas på sträckan Träskböle - Norrskogen, i Närpes stad.

Den planerade nya kraftlinjesträckningen börjar vid Vasa Elnät Ab:s befintliga elstation i Träskböle (Töjby)  och löper mot söder och mot sydost längs stråket Träskböle – Ylsöbäck – Långlidbacken – Blåbärsback (Rangsby) – Starrmossen - Norrskogen och slutar vid en planerad ny elstation i vindkraftsparken i Norrskogen (ägare EPV Tuulivoima Oy). Den nya kraftledningen behövs för att elstationen i Träskböle ska kunna anslutas till ett elöverföringsringnät varigenom elförsörjningen i Träskböleområdet tryggas och förbättras. För tillfället är risken för långvariga elavbrott inom området stor.

Längden på den linjesträckning som skall undersökas är ungefär 11,3 km och sträckningen för kraftlinjen framgår ur en bilaga till ansökan. Området över vilket den planerade ellinjen löper utgörs av åker samt till största delen av skogsmark. Undersökningsområdet skulle omfatta ett 250 m brett område på vardera sidan om den planerade kraftledningen. Det är avsikten att den nya ellinjen i sin helhet förverkligas såsom en luftledning.

Inom undersökningsområdet görs en terrängkartläggning samt görs markundersökning genom markborrning kring stolpplatserna för att kunna reda ut nödvändiga väsentliga uppgifter och omständigheter för en noggrannare planering av kraftledningen. Mittlinjen på den nya kraftledningen märks ut med träkäppar och träpålar i terrängen. Trädbestånd kan avlägsnas i ringa omfattning, och det ersätts markägaren särskilt.

De fastighetsägare och -innehavare som berörs av undersökningsansökan eller annan sakägare har möjlighet att senast den 11.3.2022 avge sina skriftliga utlåtanden med anledning av ansökan till adressen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi eller Lantmäteriverket/Registratorsbyrån, PB 84, 00521 Helsingfors. Ärendebeteckningen MML 96199/03 04/2021 bör anges i utlåtandet.

Ansökningshandlingarna finns tillgängliga vid vilket som helst av Lantmäteriverkets betjäningsställen för den som anger ärendebeteckningen för ansökan (MML 96199/03 04/2021). Det är även möjligt att få en kopia av handlingarna från Lantmäteriverkets registratorsbyrå, telefon 029 530 1115.

Delgivning om ansökan anses ha skett den sjunde dagen från det att detta meddelande publicerats på lantmäteriverkets elektroniska anslagstavla. Anslagstavlan finns på lantmäteriverkets nätsidor, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vasa, 3.2.2022

Eero Palomäki

Lantmäteriverket

 

Ilmoitus tutkimuslupahakemuksen vireilläolosta

Vaasan Sähköverkko Oy  hakee kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta annetun lain 84 § mukaista tutkimuslupaa yhtä uutta 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten, joka voimajohto on aikomus rakentaa välillä Träskböle - Norrskogen, Närpiön kaupungissa.

Suunniteltu uusi voimajohtolinja lähtee Vaasan Sähköverkko Oy:n sähköasemalta Träskbölessä (Töjby)  ja kulkee kohti etelää ja kohti kaakkoa pitkin väylää Träskböle - Ylsöbäck – Långlidbacken -  Blåbärsback (Rangsby) – Starrmossen – Norrskogen, ja se päättyy suunnitellulla uudella sähköasemalla tuulivoimapuistossa Norrskogen’issa (omistaja EPV Tuulivoima Oy). Uutta voimajohtoa tarvitaan, jotta sähköasema Träskbölessä voidaan liittää sähkönsiirtorengasverkkoon, minkä toimenpiteen kautta turvataan ja parannetaan sähköhuoltoa Träskbölen alueella. Tällä hetkellä on riski pitkäaikaisille sähkökatkoille alueella suuri.

Tutkittavan reitinosan pituus on noin 11,3 km ja johtoreitti käy esille hakemuksen liitteessä. Alue, jonka yli suunniteltu sähkölinja kulkee, on peltoa sekä suurimmaksi osaksi metsämaata.  Tutkimusalue käsittäisi 250 m leveän alueen molemmilla puolilla suunniteltua voimajohtoa. Se on tarkoitus, että uusi sähkölinja kokonaisuudessaan toteutetaan ilmajohtona.

Tutkimusalueella tehdään maastokartoitus sekä tehdään maaperätutkimus maaporauksella pylväspaikkojen ympärillä, jotta voidaan selvittää tarvittavat oleelliset tiedot ja olosuhteet voimajohdon tarkempaa suunnittelua varten. Uuden voimajohdon keskilinja merkitään puukepeillä ja puupaaluilla maastossa. Puustoa voidaan poistaa vähäisessä laajuudessa, ja se korvataan maanomistajalle erikseen.

Niiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla, joita tutkimus koskee, tai muulla asianosaisella on mahdollisuus hakemuksen johdosta viimeistään 11.3.2022 antaa kirjallinen lausuntonsa osoitteella kirjaamo@maanmittauslaitos.fi tai Maanmittauslaitos/Kirjaamo, PL 84, 00521 Helsinki. Lausunnossa tulee näkyä asiatunnus MML 96199/03 04/2021.

Hakemusasiakirjoihin voi tutustua kaikissa maanmittauslaitoksen palvelupisteissä esittämällä hakemuksen asiatunnus (MML 96199/03 04/2021) tai niistä voi myös pyytää jäljennöksiä maanmittauslaitoksen kirjaamosta, puhelin 029 530 1115.

Tiedoksianto hakemuksesta katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun tämä ilmoitus on julkaistu maanmittauslaitoksen sähköisellä ilmoitustaululla. Ilmoitustaulu löytyy maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, https://www.maanmittauslaitos.fi/kuulutukset .

Vaasa, 3.2.2022

Eero Palomäki

Maanmittauslaitos