Lainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Saarijärvi
VANHA-JUHOLA 729-408-7-524
Hakija
Rantalainen, Tapio Juhani
Mikkonen, Päivi Ulla
Rantalainen, Minna Maarit
Miettinen, Marjo Hannele
Asiatunnus
MML/24845/71/2019
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.