Kuulutus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Laukaa
Tervavuori RN:o 4:554
Hakija
Kinnunen, Teppo Olavi
Asiatunnus
MML/62705/70/2019
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
Lahti
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.