Hyppää pääsisältöön

Kallelse till förrättning / Kutsu toimitukseen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kemiönsaari
322-493-1-70 Norrgård, 322-493-2-28 Norrgård I
Hakija
Hollsten Tommy, Virta Harry, Virta Terese
Asiatunnus
MMLm/3184/33/2021

 

KUULUTUS / KUNGÖRELSE

 

För handläggning av nedannämnda lantmäteriförrättning och i samband därmed behövliga omkretsrågångar och behövliga vägrätter hålles följande sammanträde. Till mötet kallas sakägare och rågrannar samt innehavare av servitut-, arrende, och annan nyttjanderätt och uppmanas dessa, att medtaga utredning om sin äganderätt samt sina kartor och handlingar över de ägor förrättningen omfattar. Sakägares frånvaro utgör ej hinder för verkställandet av förrättningen.

Maanmittaustoimituksen käsittelemiseksi pidetään seuraava kokous, johon kutsutaan asianosaiset sekä rasite-, vuokra- ja muun nautintaoikeuksien haltijat, sekä suoritettavia piirirajankäyntejä ja tarpeellisia tieoikeuksia varten rajanaapurit. Kutsuttuja kehotetaan ottamaan mukaansa selvitykset omistusoikeudestaan, sekä kartat ja asiakirjat toimituksen alaisista tiluksista. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Fredagen den 3 juni 2022 kl: 9:00, Villa Lande, möteslokal Janson II-vån. Engelsbyvägen 8, 25700 Kimito, fortsätter styckningsförrättning n:r 2021-656587 på fastigheterna 322-493-1-70 Norrgård och 322-493-2-28 Norrgård I, (Genböle by) av Kimitoöns kommun.

I samband med förrättningen uppgås oklara rålinjer mot fastigheterna 322-493-1-52 Karlsbo, 322-493-1-53 Tomtebo och 322-493-1-54 Sjökärr samt stiftas nya vägrätter på 322-493-1-70 Norrgård, 322-493-878-1 Samfälld upplagsplats och 322-493-876-1 Samfällt vattenområde i Genböle by.

Sökanden: Hollsten Tommy, Virta Harry och Virta Terese

Perjantaina 3 p:nä kesäkuuta 2022 kl:o 9:00, Villa Lande, kokoustila Janson II-krs. Engelsbyntie 8,

25700 Kemiö, jatketaan lohkomistoimitusta n:o 2021-656587, joka koskee tiloja 322-493-1-70 Norrgård ja 322-493-2-28 Norrgård I (Genbölen kylässä), Kemiönsaaren kunnassa.

Toimituksen yhteydessä käydään epäselvät rajat kiinteistöjen 322-493-1-52 Karlsbo, 322-493-1-53 Tomtebo ja 322-493-1-54 Sjökärr vastaan sekä perustetaan tieoikeudet kiinteistöjen 322-493-1-70 Norrgård, 322-493-878-1 Yhteinen lastauspaikka ja 322-493-876-1 Genbölen yhteinen vesialue alueilla.

Hakijat: Hollsten Tommy, Virta Harry ja Virta Terese

 

Hans Backlund

Förrättningsingenjör

Toimitusinsinööri

hans.backlund@maanmittauslaitos.fi

Maanmittauslaitos /Turun toimipiste

Lantmäteriverket / Åbo serviceställe

+358 40 530 2637