Uutiset ja tiedotteet http://www.maanmittauslaitos.fi/ fi Yhteistyön tiivistäminen mahdollistaa rakennuksiin liittyvien paikkatietojen tehokkaamman käytön http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/yhteistyon-tiivistaminen-mahdollistaa-rakennuksiin-liittyvien-paikkatietojen <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitoksen tilaama tuore selvitys kertoo, miten rakennuksiin liittyviä paikkatietoja käytetään tällä hetkellä, millaisia ovat tulevaisuuden käyttökohteet ja millaisia rakennustietoihin liittyviä tarpeita on. Selvityksen taustalla on Maanmittauslaitoksen tarve saada parempi tilannekuva rakennustietojen käytöstä sekä oman toiminnan kehittäminen niin, että voimme palvella rakennustiedon käyttäjiä paremmin.</p> <div class="body-text" > <p>Rakennustietojen tuottamiseen ja käyttöön liittyvän yhteistyön nykytilan ja kehittämiskeinojen selvittämiseksi tehtiin haastatteluja kuntien, valtion organisaatioiden ja yritysten edustajien kanssa. Lisäksi kuntien edustajilla oli mahdollisuus vastata sähköiseen kyselyyn. <br /> – Selvitystyön taustalla on tavoite edistää rakennustietojen yhteentoimivuutta ja nykyistä laajempaa sekä monipuolisempaa hyödyntämistä. Lisäksi haluamme saattaa näkyväksi rakennustietojen käytön mahdollisuuksia ja potentiaalia, kertoo selvityksen tilannut, peruspaikkatietojen tuotannon johtaja <strong>Juha Vilhomaa</strong>. Selvityksessä todetaan, että tavoite toteutuu tiivistämällä esimerkiksi kuntien ja Maanmittauslaitoksen yhteistyötä.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="konkreettisia-askeleita-yhteistyon-tiivistamiseen-kuntien-kanssa">Konkreettisia askeleita yhteistyön tiivistämiseen kuntien kanssa</h2> <p>Yhteistyö kuntien kanssa toimii tällä hetkellä pääpiirteissään hyvin ja joustavasti. Yhteistyötä on kuitenkin tarve kehittää, jotta päällekkäinen ylläpitotyö esimerkiksi rakennustietojen osalta vähenee ja jotta kunnista saadaan yhteensopivia rakennustietoja viranomaisten käyttöön. Yhteistyön kehittämiseksi tunnistettiin useita keinoja sekä Maanmittauslaitoksen, kuntien että järjestelmätoimittajien toteutettavaksi.</p> <p>– Maanmittauslaitoksen rooli on viestinviejän, tukijan ja yhteistyökumppanin rooli moneen suuntaan. Kunnat voisivat kehittää rakennustietojen laadunhallintaa ja tuotantoa esimerkiksi MML:n tuella ja lisäksi hyödyntää muiden kuntien hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä rakennustietojen käytöstä ja käyttöalueista. Järjestelmätoimittajien olisi hyvä toimia tiiviimmin kuntien kanssa esimerkiksi kertomalla rakennustietojen uusista käyttömahdollisuuksista, Juha Vilhomaa avaa tuloksia.  </p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="selvityksen-tulokset-menevat-heti-kayttoon">Selvityksen tulokset menevät heti käyttöön</h2> <p>Spatineon tuottaman selvityksen tuloksia hyödynnetään <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/peruspaikkatietojen-tuotanto/kansallinen-maastotietokanta">Kansallisen maastotietokannan</a> ja Maanmittauslaitoksen uuden maastotietotuotantojärjestelmän kehittämisessä. Lisäksi parannetaan muun muassa Maanmittauslaitoksen tuki- ja yhteistyörakenteita niin, että kunnat saavat tukea rakennustietojen laadunparannustyöhön. Yksi keskeinen työväline on <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/peruspaikkatietojen-tuotanto/tiedontuottajille/rakennustiedot">VTJ-PRT-linkitys</a>, jossa syntyvää analyysiä tarjotaan kunnille laadunparannustyön tueksi. </p> <p>– Linkitystyö voi olla osa prosessia, jolla kuntien osoite- ja rakennustiedot saadaan oikein kunnan rakennusrekisteriin ja väestötietojärjestelmään. Kunta saa analyysin kautta vihjetietoa korjattavista rakennustiedoista ja voi sen avulla halutessaan parantaa kunnan rakennustietojen laatua. Linkitystyön valtakunnallista etenemistä voi seurata <a href="https://tilannekuvapalvelu.maanmittauslaitos.fi/">Tilannekuvapalvelun</a> kautta, Maanmittauslaitoksen rakennustietojen aineistovastaava, johtava asiantuntija <strong>Pekka Luokkala</strong> kertoo. </p> <p>Tutustu selvitykseen: <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/03/Projektiraportti_RakennustietojenVaikuttavuudenArviointi_v1.1_2021_03_01.pdf">Rakennustietojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi &amp; KMTK-kuntayhteistyön kehittäminen. Spatineo, 2021. (PDF)</a></p> <p>Lisätietoja antaa:</p> <p>Juha Vilhomaa, +358 29 531 5260<br /> Pekka Luokkala, +358 50 330 7563<br /> Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p></div> </article> Wed, 03 Mar 2021 09:38:06 +0000 alundvall 13914 at http://www.maanmittauslaitos.fi Valtion virastot ovat vastuullisuusmatkallaan eri vaiheissa, mutta yhteiseen suuntaan http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/valtion-virastot-ovat-vastuullisuusmatkallaan-eri-vaiheissa <article> <p class="lead" > Kun vastuullisuus tunnistetaan osaksi strategiaa, tulosohjausta ja toiminnan ydintä, onnistumisen edellytykset viraston vastuullisuusmatkalle on luotu.</p> <div class="body-text" > <p><span><span><span>Yhteiskuntavastuu, vastuullisuus, ympäristövastuu, taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus, kestävä kehitys, kiertotalous…vastuullisuudella on monta eri teemaa, näkökulmaa ja termiäkin, jotka elävät sitä mukaa kun vastuullisuustekeminen kehittyy. Valtiolla vastuullisuuteen on kiinnitetty huomiota jo pidemmän aikaa, mutta silti se on vain harvojen virastojen perustehtävissä sanoitettuna. Nyt onkin aika tehdä vastuullisuutta näkyvämmäksi.</span></span></span></p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="yhtenaista-vastuullisuusraportointia-ja-kunnianhimon-tason-pohdintaa"><span><span><span>Yhtenäistä vastuullisuusraportointia ja kunnianhimon tason pohdintaa</span></span></span></h2> <p><span><span><span>YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 ohjaa tunnistamaan ja kytkemään toiminnan vastuullisuutta. Valtiolla pyritään yhtenäistämään vastuullisuusraportointia YK:n tavoitteiden kautta, jotta virastojen vastuullisuustyötä voitaisiin vertailla yli virasto- ja hallinnonalarajojen. Tämä on ehdottomasti kaivattu ja tarvittu linjaus – yhteiseen suuntaan ja hyvään tulee kaikkien virastojen pyrkiä. Kukaan ei ole saari vastuullisuudessakaan.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Vastuullisuusraportoinnin kehittämisen lisäksi monessa virastossa pohditaan parhaillaan, mikä on kunnianhimon taso vastuullisuuden suhteen – kuvattaisiinko paremmin organisaation vaikutuksia yhteiskuntaan, vai pyrittäisiinkö mahdollisesti myös toimimaan eri tavalla kuin ennen. Varmasti muuallakin kuin meillä mietitään, että kun valtion toimijoiden työ jo lähtökohtaisesti edistää yhteistä hyvää, niin mikä on vastuullisuuden kehittämisen lisäarvo. Tämä selviää usein omalla kohdalla sitten, kun vastuullisuusmatkan aloittaa, ja selkenee sitä mukaa mitä pidemmälle pääsee.</span></span></span></p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="maanmittauslaitoksessa-luodaan-ensimmaista-vastuullisuusohjelmaa"><span><span><span>Maanmittauslaitoksessa luodaan ensimmäistä vastuullisuusohjelmaa</span></span></span></h2> <p><span><span><span>Meillä vastuullisuus on osa strategiaa, ja kehitämme parhaillaan ensimmäistä vastuullisuusohjelmaamme. Vastuullisuusmatkalla olemme olleet jo joitakin vuosia, sillä ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistiin vuonna 2014. Strateginen vastuullisuus vaatii kuitenkin aitoa yhteistä tahtotilaa ja organisaation läpileikkaavaa resursointia vastuullisuuden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Ketä kiinnostaa viraston vastuullisuus on kysymys, johon vastaan joka viikko – ja vastaan, että kaikkia. Se kiinnostaa omia nykyisiä ja tulevia työntekijöitä, se kiinnostaa omia ja muiden toimijoiden johtajia ja päättäjiä, yrityskumppaneita, mediaa, järjestöjä, yhteistyökumppaneita sekä kansalaisia. Toisia kiinnostaa toki enemmän ja toisia vähemmän, mutta joka tapauksessa vastuullisuutta ei voi jättää sanoittamatta ja kehittämättä. Maanmittauslaitoksen yhteiskunnallinen rooli ja vastuullinen toiminta yhteiskunnan vakauden vaalijana on erityisen merkittävä.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Maanmittauslaitoksen vastuullisuustyö ja sen kehittäminen on herättänyt kiinnostusta, ja saan usein tiedusteluita aiheen tiimoilta. Vastuullisuustyötä oli tehty jo vuosien ajan viestintävetoisesti vastuullisuusraportoinnin myötä ennen kuin liityin joukkoihin kesäkuussa. Myös eettinen koodisto eli compliance-työ oli jo käynnistynyt: <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/hyvat-toimintatavat-maanmittauslaitoksessa-julkaisu-tukee-vastuullisuuden" target="_blank">Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa</a> -sisältökokonaisuus valmistui joulukuussa 2020. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista oli jo tunnistettu ne osa-alueet, joihin Maanmittauslaitos voi toiminnallaan vaikuttaa. Lisäksi organisaatiota läpivalaistessa toiminnasta löytyy hurja määrä vastuullisuustekoja ja kulttuurista aitoa hyvän tekemisen halua. </span></span></span></p> <p><span><span><span>Tärkeä tehtäväni onkin osata tehdä näkyväksi kaikki se hyvä, jota meillä jo nyt tehdään. Samanaikaisesti haluan auttaa organisaatiotamme löytämään ne asiat, jotka voisimme tehdä vielä paremmin.</span></span></span></p> <p><span><span><span>Toivotan aiheen ympärillä pohtiville ja työstäville tahtoa, halua ja sinnikkyyttä omalla vastuullisuusmatkallaan!</span></span></span></p> <p><br /><span><span><strong><span>Maija Ilvonen</span></strong><br /><span>Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja</span></span></span></p> <figure role="group" class="align-left"><img alt="Maija Ilvonen katsoo kameraan ja hymyilee." data-entity-type="file" data-entity-uuid="862d7d7d-a6ff-4715-9660-e1982884ff52" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/MML_Ilvonen_Maija_verkkoon.jpg" width="1234" height="694" loading="lazy" /><figcaption>Kuva: Maanmittauslaitos</figcaption></figure><p>_______________________________________________________________________________________</p> <p><em>Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.</em></p></div> </article> Wed, 03 Mar 2021 06:20:00 +0000 ppekkinen 13911 at http://www.maanmittauslaitos.fi Kiinteistötietojen kysely- ja karttakuvapalvelut uudistuvat - BETA-palvelut julkaistu http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kiinteistotietojen-kysely-ja-karttakuvapalvelut-uudistuvat-beta-palvelut-julkaistu <article> <div class="body-text" > <p>Kiinteistörekisterin tietopalveluita kehitetään uudistamalla kiinteistötietojen kysely- ja karttakuvapalvelut. Kiinteistötietojen kyselypalvelussa otetaan käyttöön OGC API Features -tekniikka ja kiinteistöjaotus tuodaan Karttakuvapalveluun (Vektoritiilet). </p> <p>Uudistus toteutetaan vaiheittain ensin BETA-palveluina ja sen jälkeen tuotannossa. Ensimmäiset BETA-palvelut on nyt 2.3.2021 julkaistu:</p> <ul><li><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelu-ogc-api">Kiinteistötietojen kyselypalvelu (OGC API Features) BETA</a> <ul><li>Kiinteistöjaotuksen avoimet tuotteet, katso tarkemmin palvelun sivulta kohdasta 'tuotteet'</li> </ul></li> <li><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/beta-vaiheen-rajapintapalvelut/karttakuvapalvelu">Karttakuvapalvelu (vektoritiilet) kiinteistöjaotus BETA</a> <ul><li>Kiinteistörajat ja -tunnukset, palstat ja rajamerkit</li> </ul></li> </ul><p>Palveluiden tuotantoversiot julkaistaan loppuvuodesta 2021. Uusi palvelu korvaa nykyiset Kiinteistötietojen kyselypalvelut (WFS 1.1 ja WFS 2.0) siirtymäajan jälkeen. </p> <p>Testaa BETA-palveluita ja anna palautetta, huomioimme palautteet tuotantoversioiden toteutuksessa.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="tekninen-webinaari-kiinteistotietojen-uudet-beta-rajapintapalvelut-ogc-api-features-ja-vektoritiilet"><strong><span><span>Tekninen webinaari: Kiinteistötietojen uudet beta-rajapintapalvelut – OGC API Features ja vektoritiilet</span></span></strong></h2> <p><strong>to 11.3.2021 klo 14 - 15</strong></p> <p><span><span>Webinaarissa luennoi johtava sovellusasiantuntija Teemu Sipilä ja se on kaikille avoin. Tilaisuudessa on mahdollista esittää kysymyksiä. </span></span></p> <p><a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTJmYTJmYjMtOWI3Yy00YWNiLTk5NzctYzBhMjliNGY1NWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%226e838a8a-6a00-44e9-99a8-e8d736111211%22%7d">Teams linkki</a> </p> <p><span><span>Tilaisuutta ei tallenneta, mutta siitä julkaistaan esittelymateriaali, jonka loppuun on koottu seminaarissa esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia. Materiaali tullaan julkaisemaan esityksen jälkeen verkkosivuillamme:</span></span></p> <p><span><span><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelut-uudistuvat">https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistotietojen-kyselypalvelut-uudistuvat</a></span></span></p> <p><span><span>Sivuilta löydät jo nyt lisätietoa Kiinteistötietojen rajapintapalveluiden uudistuksesta.</span></span></p> <p><span><span>Tervetuloa webinaariin!</span></span></p> <p> </p></div> </article> Tue, 02 Mar 2021 11:04:44 +0000 tarvainen 13912 at http://www.maanmittauslaitos.fi Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu tukee vastuullisuuden kehittämistä http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/hyvat-toimintatavat-maanmittauslaitoksessa-julkaisu-tukee-vastuullisuuden <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitos kehittää parhaillaan vastuullisuuttaan monella eri osa-alueella. Tänä vuonna tullaan laatimaan laitoksen ensimmäinen vastuullisuusohjelma, ja osa sitä on nyt ilmestynyt Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -julkaisu.</p> <div class="body-text" > <p class="CxSpFirst"><span><span>Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa pitää sisällään laitoksen tärkeitä periaatteita. Ne on koottu neljän teeman alle, jotka ovat vastuullinen taloudenhoito, esimies- ja työyhteisötaidot, laillisuus ja hyvä hallinto sekä julkisuus- ja yksityisyysperiaatteet. Periaatteet on tiivistetty sidosryhmille suunnattuun julkaisuun, joka löytyy nyt verkkosivuiltamme.</span></span></p> <p class="CxSpFirst"> </p> <p class="CxSpFirst"><span><span><img alt="Kuvituskuva, jonka vieressä on teksti &quot;Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa&quot;" data-entity-type="file" data-entity-uuid="923fb33e-5d63-4bb5-afe0-1ac69b394aa6" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/some-htm-teksti-2.jpg" width="1280" height="720" loading="lazy" /></span></span><br />  </p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="entista-parempaa-palvelua"><span><span><strong>Entistä parempaa palvelua</strong></span></span></h2> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Verkkojulkaisua täydentää henkilöstölle laadittu hyvien toimintatapojen käsikirja sekä verkkokoulutus. Nykyinen henkilöstö tulee suorittamaan koulutuksen vuoden 2021 aikana ja tulevat työntekijät osana perehdytystään. </span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>– Hyvät toimintatavat Maanmittauslaitoksessa -kokonaisuudella haluamme varmistaa lainmukaisen ja vastuullisen toimintakulttuurin toteutumisen nyt ja tulevaisuudessa. Sillä tarkoitetaan tapoja, joilla varmistetaan toimintamme tarkoituksenmukaisuus niin lainsäädännön kuin eettisten periaatteiden kannalta, kuvaa pääjohtaja <strong>Arvo Kokkonen</strong>.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Hyvät toimintatavat -julkaisu on Maanmittauslaitoksen strategian ohella luonut vahvan pohjan ensimmäiselle pitkän tähtäimen vastuullisuusohjelman valmistelulle.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>– Tavoitteenamme on varmistaa, että Maanmittauslaitoksen toimintaa ohjaavat periaatteet ovat niin nykyisten kuin tulevienkin työntekijöiden tiedossa, ja että niitä osataan soveltaa työn arjessa. Hyvien toimintatapojen toteutumista käytännössä tullaan seuraamaan laitoksen valmisteilla olevassa vastuullisuusohjelmassa, joka julkaistaan syksyllä 2021, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja <strong>Maija Ilvonen</strong> jatkaa.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>– Haluamme taata luottamuksen säilymisen ja tarjota entistä parempaa palvelua yhteiskunnalle, tiivistää Kokkonen.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span><a href="https://readymag.com/u95015526/htm/">Pääset tutustumaan periaatejulkaisuumme tästä linkistä</a>.</span></span><br />  </p> <h3 class="title--sub-2 jump-target" id="lisatietoja"><span><span>Lisätietoja</span></span></h3> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Arvo Kokkonen,</span></span><br /><span><span>Pääjohtaja</span></span><br /><span><span><span><span><span>puh. +358 40 028 0875</span></span> </span></span></span><br /><span><span><span><span><span><span>etunimi.sukunimi(at)maanmittauslaitos.fi</span></span></span></span></span></span></p></div> </article> Mon, 01 Mar 2021 11:20:33 +0000 vluoto 13904 at http://www.maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos uudistuu asiakas- ja palvelulähtöisemmäksi http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/maanmittauslaitos-uudistuu-asiakas-ja-palvelulahtoisemmaksi <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitos uudistaa toimintatapaansa muun muassa päivittämällä laitoksen organisaatiorakennetta. Asiakaslähtöisyys on Maanmittauslaitoksen organisaation, toiminnan ja palveluiden ytimessä entistä vahvemmin.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/02/kerrostalo-helsinki.jpg?h=83832254&amp;itok=08uomDu8 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2021/02/kerrostalo-helsinki.jpg?h=83832254&amp;itok=MfeWsaTB 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2021/02/kerrostalo-helsinki.jpg?h=83832254&amp;itok=kY38_bnF 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/02/kerrostalo-helsinki.jpg?h=83832254&amp;itok=08uomDu8" alt="Kerrostalo." typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Riku Nikkilä </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>– Asiakkaidemme tarpeet ovat ohjenuora, jonka mukaan kehitämme palveluitamme. Olemme uudistaneet organisaatiotamme, jotta palveluiden tuottaminen olisi entistä sujuvampaa ja palvelisi asiakkaitamme paremmin. Tällä varmistamme, että asiakkaamme ovat jatkossakin tyytyväisiä, tiivistää ylijohtaja <strong>Irma Lähetkangas</strong>. </p> <p>Asiakkaiden tyytyväisyydestä Maanmittauslaitokseen kertovat asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssä laitos sai arvosanan 4,36 asteikolla 1-5. Korkeimman arvosanan 4 tai 5 antoi 88 % vastaajista.</p> <p>– Haluamme kiittää kaikkia palautetta antaneita. Sen avulla voimme vahvistaa asiakasnäkökulmaa kehittämisessä ja asiakaslähtöisyyttä palveluissamme. Jatkossa laajennamme tapoja ja kanavia, joilla asiakaspalautetta kerätään. Aiomme kerätä jatkuvaa palautetta, joka voidaan kytkeä palvelutapahtumiin nykyistä paremmin, kertoo asiakkuusjohtaja <strong>Susanne Hellman</strong>. </p> <p>Organisaatiouudistuksessa uudistetaan muutakin asiakasyhteistyötä. </p> <p>– Yhteistyö verkostoissa sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa ja heidän tarpeensa huomioon ottaminen on olennainen osa toimintaamme. Tätä työtä varten toimintayksikköömme olemme rekrytoineet uusia palvelupäälliköitä, lisää Lähetkangas.</p> <p>– Organisaatiouudistuksen tavoitteena on myös edistää digitalisaatiota Maanmittauslaitoksessa ja yhteen toimivia julkisen hallinnon digitaalisia palveluketjuja. Digitaalisten palvelujen kehitystä tehdään muiden viranomaisten kanssa verkostomaisesti yhteistyössä parhaita käytänteitä levittäen, toteaa tietohallintojohtaja<strong> Marja Rantala</strong>.</p> <p>Organisaatiouudistuksessa on muun muassa ryhmitelty uusiksi maanmittauspalveluita. Uudet palvelukokonaisuudet ovat nähtävissä organisaatiokaaviossa <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/organisaatio">Maanmittauslaitoksen organisaatiota esittelevällä sivulla</a>.</p> <p>– Asiakkaan ei tietenkään tarvitse tietää, mihin palvelukokonaisuuteen hänen tarvitsemansa palvelu kuuluu. Toki uusi ryhmittely helpottaa tiedon löytymistä. Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu palvelee edelleenkin kaikkien palvelukanavien kautta asiakasta ”yhden luukun” -periaatteella, muistuttaa Lähetkangas.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Ylijohtaja Irma Lähetkangas, 040 834 0970, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p>Tietohallintojohtaja Marja Rantala, 040 087 9950, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p>Asiakkuusjohtaja Susanne Hellman, 050 535 0780, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/organisaatio">Tietoa organisaatiosta</a></p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/maanmittauslaitos-uudistuu-palvelu-ja-asiakaslahtoisemmaksi">Uutinen: Maanmittauslaitos uudistuu palvelu- ja asiakaslähtöisemmäksi (14.9.2020)</a><br />  </p></div> </article> Mon, 01 Mar 2021 07:15:26 +0000 jjlehtinen 13896 at http://www.maanmittauslaitos.fi Muutoksia Ajankohtaista-osioon: Palvelutiedotteille oma listaussivu http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/muutoksia-ajankohtaista-osioon-palvelutiedotteille-oma-listaussivu <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitos.fi-verkkosivujen ajankohtaista-osio on muuttunut. Verkkosivuilla julkaistavat palvelutiedotteet on siirretty pois ajankohtaista-otsikon alta omalle listaussivulleen.</p> <div class="body-text" > <p>Palvelutiedotteet löytyvät nyt Asioi verkossa -osiosta. Uudelle <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet">palvelutiedotteet-sivulle</a> listataan kaikki Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelua, rajapinta- ja verkkopalveluita koskevat tiedotteet. Tiedotteita voi selata aikajärjestyksessä tai hakea nimellä käyttämäänsä palvelun koskevat tiedotteet.</p> <p>Palvelutiedotteet-sivua kannattaa seurata, jos epäilet palveluissamme olevan häiriöitä. Sivulta on linkki <a href="http://sovellustilanne.maanmittauslaitos.fi/fi/">Sovellusinfo-sivulle</a>, josta voi tarkistaa sovellusten ja palveluiden tilan. Tiedotamme tällä sivulla mahdollisista kuormitus- tai häiriötilanteista palveluissamme.</p></div> </article> Fri, 26 Feb 2021 10:54:38 +0000 makinen 13902 at http://www.maanmittauslaitos.fi Turvallisuus edellä hyvään tulokseen http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/turvallisuus-edella-hyvaan-tulokseen <article> <p class="lead" > Juuri vahvistettu tilinpäätös kertoo, että poikkeusoloista huolimatta Maanmittauslaitoksen vuosi 2020 sujui hyvin.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/02/Kartoittaja%20007.JPG?h=f2fcf546&amp;itok=ArMqn2Pz 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2021/02/Kartoittaja%20007.JPG?h=f2fcf546&amp;itok=aFvm2-B0 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2021/02/Kartoittaja%20007.JPG?h=f2fcf546&amp;itok=dbKHrXS5 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/02/Kartoittaja%20007.JPG?h=f2fcf546&amp;itok=ArMqn2Pz" alt="Lähikuva autosta, jossa katolla Maanmittauslaitoksen tunnukset." typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Julia Hautojärvi </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Olennaisimpia tapahtumia toimintavuonna olivat huoneistotietojärjestelmän kehittäminen ja käytön laajentaminen, KALLIO-yhteistyön mukaisen laserkeilauksen- ja ilmakuvauksen käynnistäminen, Suomen Akatemian rahoituspäätöksen saaminen UNITE-lippulaivahankkeelle sekä asiakas- ja palvelulähtöisyyden vahvistaminen Maanmittauslaitoksen toiminnassa. </p> <p>Asiakkaiden ja henkilöstön turvallisuus olivat Maanmittauslaitoksessa etusijalla COVID-19-tautitilanteen hallinnassa. Vaikka poikkeustilanne vaikutti laajasti Maanmittauslaitoksen toimintaan, virasto pystyi saavuttamaan olennaisilta osin vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteensa. Maanmittauslaitoksen henkilöstön pitkä kokemus monipaikkaisesta työskentelystä sekä työtä tukevat tekniset ratkaisut mahdollistivat tavoitteiden saavuttamisen myös etätyöskentelysuosituksen aikana.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="asiakkaat-tyytyvaisia">Asiakkaat tyytyväisiä</h2> <p>Asiakkaiden sähköinen asiointi kasvoi merkittävästi toimintavuoden aikana. Tätä muutosta mahdollisti sähköisten palveluiden korkea häiriöttömyys. Käyntiasioinnissa otettiin käyttöön osana poikkeustilanteen hallintaa ajanvaraukseen perustuva toimintamalli. Nopealla aikataululla säädetyt kiinteistönmuodostamislain ns. koronapykälät mahdollistivat perus- ja arviointitoimitusten tekemisen erityisjärjestelyin etäyhteydellä. Asiakkaiden palveluissa toteutetut muutokset osoittautuivat onnistuneiksi.</p> <p>Sujuva ja turvallinen etätyöskentely pyrittiin varmistamaan kaikin keinoin, ja henkilöstön kokemus työskentelyn tehokkuudesta on osin jopa noussut poikkeustilan aikana. Myöskään tietoturva- tai tietosuojaongelmia ei ole esiintynyt. Toimipaikoissa hoidettavat työtehtävät saatiin toteutettua erityisjärjestelyin. Myös kansainvälisten tutkijavierailujen mahdollistamiseksi luotiin poikkeusjärjestelyt, jotka takasivat henkilöstön liikkuvuuden ja työturvallisuuden.</p> <p><span><span><span><span><span><span><span>–</span></span></span></span></span></span></span> Arvosanat osoittavat sen, että olemme poikkeustilanteessakin onnistuneet täyttämään asiakkaiden tarpeet erittäin hyvin. Asiakastyytyväisyys laitoksen toimintaan säilyi korkealla tasolla ja jopa 89 % vastaajista oli joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä toimintaamme, iloitsee hallintojohtaja <strong>Matti Hyytinen</strong>. </p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Hallintojohtaja Matti Hyytinen, 029 531 5005, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2021/02/MML%20tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%202020.pdf">Tilinpäätös 2020</a><br />  </p></div> </article> Thu, 25 Feb 2021 12:32:53 +0000 mpartanen 13900 at http://www.maanmittauslaitos.fi Ennätysvilkas kiinteistökauppavuosi on ruuhkauttanut lainhuutojen käsittelyä http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/ennatysvilkas-kiinteistokauppavuosi-ruuhkauttanut-lainhuutojen-kasittelya <article> <p class="lead" > Koronaepidemian aikana kasvanut kiinteistökauppojen määrä on ruuhkauttanut lainhuutohakemusten käsittelyä Maanmittauslaitoksessa. </p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/07/AA_mokki_AX_X4Q0350_verkkoon.jpg?h=e012f517&amp;itok=j1Bgxpzw 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2018/07/AA_mokki_AX_X4Q0350_verkkoon.jpg?h=e012f517&amp;itok=cROSe_-4 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2018/07/AA_mokki_AX_X4Q0350_verkkoon.jpg?h=e012f517&amp;itok=JND4QYvK 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/07/AA_mokki_AX_X4Q0350_verkkoon.jpg?h=e012f517&amp;itok=j1Bgxpzw" alt="Kuvassa kesämökki vehreässä maisemassa" typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Antero Aaltonen </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Vuonna 2020 kiinteistökauppoja tehtiin Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen mukaan yhteensä 70 500 kappaletta. Kasvua kiinteistökauppojen kokonaismäärässä oli 9,5 %. Erityisesti rantamökit ja rakentamattomat rantatontit vaihtoivat omistajaa, mutta myös metsätilojen ja peltojen luovutusmäärissä oli kasvua.</p> <p>Luovutusten määrän lisääntyminen on näkynyt erityisesti lainhuutojen (eli kiinteistöjen omistusoikeuden rekisteröintien), mutta myös vuokraoikeuksien rekisteröintien ja kiinnitysten hakemusmäärissä. Koska hakemuksia on tullut ennätysmäärä, käsittelyajat ovat venyneet.</p> <p>Lainhuudoissa ja vuokraoikeuksissa keskimääräinen käsittelyaika on noin kolme kuukautta, kiinnityksissä noin kuukauden. Maanmittauslaitos on rekrytoinut lisää henkilöstöä kiinteistökirjaamisen tehtäviin, jotta ruuhka saadaan purettua.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="hakemuksen-kasittelya-voi-sujuvoittaa">Hakemuksen käsittelyä voi sujuvoittaa</h2> <p>Oman hakemuksen käsittelyä voi edistää liittämällä hakemukseen kaikki tarvittavat asiakirjat ja hoitamalla varainsiirtoveron liittyvät velvollisuudet sähköisesti Omavero-palvelussa. Kun varainsiirtoveroilmoitus on tehty ja vero maksettu, tieto siirtyy Maanmittauslaitokseen automaattisesti eikä kuitteja tarvitse toimittaa hakemuksen liitteeksi. </p> <p>Kiinteistöjen kauppakirjat Maanmittauslaitos saa kaupanvahvistajalta, mutta osa asiakirjoista, esimerkiksi vuokrasopimukset ja niiden kauppakirjat, perinnönjakosopimukset ja ositussopimukset, tarvitaan edelleen alkuperäisinä. Alkuperäiset asiakirjat voi toimittaa postitse ja ne palautetaan viipymättä.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="sahkoinen-asiointi-on-tietoturvallista-ja-nopeaa">Sähköinen asiointi on tietoturvallista ja nopeaa</h2> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkilot">Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa</a> voi rekisteröidä kiinteistön omistusoikeuden eli hakea lainhuutoa Jos sopimuksen teossa on käytetty kaupanvahvistajaa, lainhuutoa ei välttämättä tarvitse hakea itse. Kaupanvahvistajan voi pyytää tekemään lainhuutohakemus kiinteistöluovutusilmoituksen yhteydessä.</p> <p>Myös hakemukseen pyydetyt täydennykset voi lähettää Asiointipalvelun kautta. Sähköinen palvelu on tietoturvallinen ja nopea tapa toimittaa asiakirjoja asian käsittelyä varten.</p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/kiinteistovaihdannan-palvelu">Kiinteistövaihdannan palvelussa</a> voi esimerkiksi hakea kiinnityksiä ja siirtää sähköisiä panttikirjoja. Kun hakemus tehdään palvelussa sähköisesti, asia voidaan ratkaista heti.</p></div> </article> Thu, 25 Feb 2021 11:20:37 +0000 makinen 13899 at http://www.maanmittauslaitos.fi Tilastokeskuksen kuntapohjaiset tilastoalueet 2021 lisätty Paikkatietoikkunaan http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/tilastokeskuksen-kuntapohjaiset-tilastoalueet-2021-lisatty-paikkatietoikkunaan <article> <div class="body-text" > <p><img alt="kuntapohjaiset tilastoalueet 2021" data-entity-type="file" data-entity-uuid="9578a38c-be31-43cb-9776-fc120807f5eb" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/tilastokeskus%20kuntapohjaiset%202021.PNG" width="1707" height="901" loading="lazy" /></p> <p>Seuraavat Tilastokeskuksen karttatasot on lisätty rasteri- ja vektorimuodossa Paikkatietoikkunaan: </p> <ul><li><span><span>AVI-alueet 2021 (1:1 milj.) ja </span></span> <span><span>AVI-alueet 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>ELY-alueet 2021 (1:1 milj.) ja </span></span> <span><span>ELY-alueet 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>Kunnat 2021 (1:1 milj.) ja </span></span><span><span>Kunnat 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>Maakunnat 2021 (1:1 milj.) ja </span></span><span><span>Maakunnat 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>Seutukunnat 2021 (1:1 milj.) ja </span></span><span><span>Seutukunnat 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>Suuralueet 2021 (1:1 milj.) ja </span></span><span><span>Suuralueet 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>Työssäkäyntialueet 2021 (1:1 milj.) ja </span></span><span><span>Työssäkäyntialueet 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> <li><span><span>Vaalipiirit 2021 (1:1 milj.) ja </span></span><span><span>Vaalipiirit 2021 (1:4,5 milj.)</span></span></li> </ul><p><span><span>Lisätietoja <a href="http://stat.fi/uutinen/kuntapohjaiset-tilastointialueet-paikkatietoaineisto-paivitetty  " title="Tilastokeskus">Tilastokeskuksen tiedotteesta</a>. </span></span></p></div> </article> Thu, 25 Feb 2021 07:19:29 +0000 spoytaniemi 13897 at http://www.maanmittauslaitos.fi Paikkatietokeskuksen pysyvä laserkeilainasema kertoo kuinka metsä liikkuu http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/paikkatietokeskuksen-pysyva-laserkeilainasema-kertoo-kuinka-metsa-liikkuu <article> <p class="lead" > Uusi tutkimusmenetelmä tuottaa dataa, jolla voidaan pienentää metsämallien epätarkkuuksia ja saada luotettavampaa tietoa metsien hiili- ja vesikierrosta sekä metsän kasvudynamiikasta. Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksen tutkijaryhmä on asentanut maailman ensimmäisen metsää pysyvästi kartoittavan laserkeilausaseman Helsingin yliopiston ylläpitämälle Hyytiälän metsäasemalle.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/02/laserkeilausasema-hyytiala-kuva-Samuli-Junttila.JPG?h=0775493e&amp;itok=_N5SSh2X 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2021/02/laserkeilausasema-hyytiala-kuva-Samuli-Junttila.JPG?h=0775493e&amp;itok=CDlZE5Np 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2021/02/laserkeilausasema-hyytiala-kuva-Samuli-Junttila.JPG?h=0775493e&amp;itok=HfHqnyhy 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/02/laserkeilausasema-hyytiala-kuva-Samuli-Junttila.JPG?h=0775493e&amp;itok=_N5SSh2X" alt="Laserkeilain ja metsää." typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__caption" > Laserkeilainasema tuottaa tarkkaa dataa metsästä ympäri vuoden.</div> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Samuli Junttila </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Laserkeilausasema kartoittaa ympäröivää metsää 30 metrin korkeudesta ja kerää alueesta jatkuvaa pistepilviaikasarjaa. Asemalla havainnoidaan lyhyitä päiväkohtaisia ja pitkiä koko kasvukauden kattavia trendejä metsän rakenteessa ja kasvudynamiikassa.</p> <p>– Keilausasemamme operoi täysin uudessa mittakaavassa kokeen toistotiheyden ja keston osalta. Pystymme erottamaan seuraamaltamme alueelta satoja yksittäisiä puita, joista mittaamme tarkat muoto- ja rakennetiedot koko vuoden ajalta. Kasvukaudella mittaamme tunnin välein ja sen ulkopuolella harvemmin, kertoo tutkimuspäällikkö <strong>Eetu Puttonen</strong>.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="huipputarkkaa-kolmiulotteista-tilannekuvaa-metsasta">Huipputarkkaa kolmiulotteista tilannekuvaa metsästä</h2> <p>Jokainen mitattu pistepilvi tallentaa metsäalueen senhetkisen rakenteen digitaalisena tilannekuvana, jonka erotuskyky on senttimetrin luokkaa vielä 100 metrin päässä keilaimesta. Erotuskyky on niin suuri, että asema pystyy tallentamaan uusien lehtien ja neulasten puhkeamisen ja kasvun keväällä.</p> <p>Laserkeilaus soveltuu erinomaisesti pitkäkestoiseen aikasarjatutkimukseen, koska laser kykenee mittaamaan ympäri vuorokauden, mikä käytännössä tuplaa havaintoajat verrattuna passiivisiin kuvantaviin sensoreihin. </p> <p>– Lisäksi aikasarja-aineistomme on sidottavissa suoraan muihin paikkatietoaineistoihin. Havaintoalueeltamme kerättyä puukohtaista tietoa voidaan yleistää laajemmin vastaavanlaisista metsistä kerättyihin ilmalaserkeilausaineistoihin, kuten Maanmittauslaitoksen uuteen tiheään Laser2020-aineistoon. Tarkka pitkäkestoinen vertailuaineisto auttaa pienentämään laajojen metsämallien epätarkkuuksia, kun metsän sisäistä dynamiikkaa tunnetaan paremmin, Puttonen selventää.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="tutkijat-selattivat-valtavien-aineistojen-hallinnan-haasteen">Tutkijat selättivät valtavien aineistojen hallinnan haasteen</h2> <p>Vastaavanlaisen keilausaseman perustamista ovat aiemmin rajoittaneet laitteistojen tuottamien valtavien aineistomäärien hallinta ja ympäristötekijät. Laserkeilausaseman kehityksessä rajoitteet on onnistuttu huomioimaan vakaan keräysprosessin toteuttamiseksi.</p> <p>– Keilausaseman rakentaminen ja testaus on ollut suuri tekninen haaste. Pistepilviaikasarjan keräyksen automatisoinnin, datansiirron ja käsittelyprosessien kehittämisessä ja toiminnan varmistamisessa on kulunut kokonainen vuosi. Nyt meillä kuitenkin on satoja keilauksia käsittävä tarkka pistepilviaikasarja huhtikuusta 2020 alkaen ja se täydentyy koko ajan, kertoo keilausaseman pääkehittäjä, vanhempi tutkija <strong>Mariana Campos</strong> Paikkatietokeskuksesta.</p> <p>Tutkimusryhmä on julkaissut laserkeilausasemasta <a href="https://doi.org/10.3389/fpls.2020.606752 ">teknisen vertaisarvioidun artikkelin</a> <em>Frontiers in Plant Science</em> -julkaisussa.</p> <p>– Osoitamme tutkimuksessamme, kuinka laserkeilausasemamme voi tuottaa uudenlaista tietoa metsän tilasta, puiden sisäistä ja dynamiikkaa ja vuorovaikutusta ympäristön kanssa. Toivomme, että vastaavanlaisia laserkeilausasemia perustetaan tulevaisuudessa enenevässä määrin myös muille tutkimusasemille osaksi niiden jo käynnissä olevia aikasarjamittauksia, Puttonen toteaa. </p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="tutkimus-osa-maanmittauslaitoksen-vahvaa-laserkeilausosaamista">Tutkimus osa Maanmittauslaitoksen vahvaa laserkeilausosaamista</h2> <p>Laserkeilausaseman jatkokehitystä ja sillä kerättyjen aikasarjojen tutkimusta tehdään osana Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskukselle myönnettyjä Suomen Akatemian tutkimushankkeita ”Puukohtaisten hiilensidonta- ja vesitasapainomallien skaalaus laajoille alueille käyttämällä lyhyen aikavälin laserkeilausaikasarjoja” ja ”Metsäekosysteemien kierron seuranta ja ymmärtäminen suuren erotuskyvyn ajallisista ja spatiaalisista laserkeilausaikasarjoista”. Laserkeilausasema on osa UNITE-lippulaivakonsortiota, jossa Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus on mukana.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Vanhempi tutkija Mariana Campos, +358 29 531 4133, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi (englanniksi)</p> <p>Tutkimuspäällikkö Eetu Puttonen, + 358 50 364 0555, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p>Campos MB, Litkey P, Wang Y, Chen Y, Hyyti H, Hyyppä J and Puttonen E (2021) <a href="https://doi.org/10.3389/fpls.2020.606752">A Long-Term Terrestrial Laser Scanning Measurement Station to Continuously Monitor Structural and Phenological Dynamics of Boreal Forest Canopy. Front. Plant Sci. 11:606752. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.606752 </a></p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/media/21456">Vertailukuva laserkeilausdatasta ja valokuvasta</a> Kuva: Samuli Junttila ja Mariana Campos.</p></div> </article> Tue, 23 Feb 2021 06:32:03 +0000 jjlehtinen 13886 at http://www.maanmittauslaitos.fi