Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetbestämningsförrättning TN2014-469899

Förrättningsnummer
2014-469899
Förrättningsslag
Osakasluettelon vahvistaminen
Kommun
Malax

Förrättningsnummer: TN2014-469899, ny behandling

              

Sammanträde: Fredagen 8.6.2018 kl 9.00

Plats: Malax kommungård (Malmgatan 5)

 

Förrättningen görs på statens bekostnad.

Sakägares frånvaro är inget hinder för förrättningens verkställande.

 

Allmänt

I denna förrättning fastställs de lägenheter som har rätt till fiske,  gemensam särskild förmån, i Domvatten 475-876-5-1. Domvattnets omfång har utrets i den 6.2.2014 registrerade fastighetsbestämningsförrättningen. 

Jorddomstolen har 24.5.2017 fastställt i domslutet att delägarförteckningen beträffande Domvattnet 475-876-5-1 benämnda särskilda fömånen bör upprättas utgående från följande hemman: Skinnar 9, Mattlar 11 i Yttermalaks by samt Röj 2, Påfs 18, Erkus 22, Storm 34 i Övermalaks by. Lantmäteriverket har korrigerat delägarförteckningen i enlighet med detta.

Besvärstiden börjar löpa från i förrättningen fattat beslut eller från förrättningens slutsammanträde.Förrättningens handlingar skickas under besvärstiden endast på begäran.

 

Som bilaga finns fiskerättens preliminära delägarförteckning och Domvattnets område på fastighetsregisterkartan.

 

 

 

Förrättningsingenjör Riitta Ovaska

riitta.ovaska@lantmateriverket.fi

 

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).