Byggande av Baltic Connectors jordgasledning

Förrättningsnummer
2017-564237
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Ingå
Lojo
Sjundeå

Beskrivning av projektet

Statsrådet har den 26.10.2017 beviljat inlösningstillstånd åt Baltic Connector Oy för byggande av en jordgasledning från Pölans ventilstation i Sjundeå till Finska vikens strand i Ingå. Jordgasledningen är ca 20 km lång och utöver ledningen byggs också två anodfält jämte kabelrutter. Jordgasledningen är en del av projektet med att bygga en jordgasledning mellan Finland och Estland.

Avsikten med inlösningsförrättningen

På basis av inlösningstillståndet håller Lantmäteriverket en inlösningsförrättning där Baltic Connector får tillträde till nödvändiga områden för byggande av ledningen. I inlösningsförrättningen grundas nödvändiga rättigheter och begränsar markägarnas nyttjanderätt i enlighet med inlösningstillståndet. Vid inlösningsförrättningen bestäms ersättning för de ekonomiska förluster som projektet medför.

Tidtabellen för inlösningsförrättningen

Inlösningsförrättningen inleddes med begynnelsesammanträde ons 22.11.2017 kl 9.30 på Ingå församlingshem (Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå). På sammanträdet redogjordes för tillträdet och nyttjandebegränsningarna samt påbörjades ersättningsbehandlingen. På sammanträdet redogjordes för förfarandet och lagstiftningen gällande ersättningarna.

Förrättningens andra sammanträde hölls torsdagen den 11.1.2018 kl 9.30 på Ingå församlingshem (Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå), varvid beslöts att Baltic Connector får tillträde till områdena och rättigheterna den 11.1.2018. Inga förskottsersättningar bestämdes. Efter detta kan byggandet av jordgasledningen påbörjas.

Förrättningens tredje sammanträde hålls efter att jordgasledningen är byggd. Då inleds behandlingen av de slutliga ersättningarna genom att fastställa en tidsfrist för slutliga ersättningsyrkanden. Efter det tredje sammanträdet hålls ersättningssyner i nödvändig utsträckning.

Förrättningens fjärde och sista sammanträde hålls efter synerna. På det sista sammanträdet bestäms de slutliga ersättningarna och ges besvärsundervisning över hela förrättningen.

Avverkning av skogen

Avverkningen av skogen längs linjen inleds i februari 2018. Avverkningen sköts av Skogssällskapet Finland (http://www.skogssallskapet.fi/sv/), kontaktperson är Bo Husman.

Markägare som vill avverka sitt område själv ska göra det inom januari 2018.

Inlösningsförrättningens material

Förrättningen har för projektet indelats i två förrättningar för att underlätta behandlingen av helheten. Den första delen berör sträckan Pölans ventilstation - Täktervägen och den andra delen Täktervägen - Fjusö vid Finska viken. Båda förrättningarna behandlas dock enligt samma tidtabell och på samma sammanträden. De preliminära förrättningskartorna finns bakom länkarna nedan.

På förrättningskartorna har området för gasledningen (5 m brett) märkts med grön färg, arbetsområdena (sammanlagd bredd i huvudsak 28-33 m) med blå färg och de enskilda vägar (arbetsplatsväg) som kommer att användas under byggnadsskedet är numrerade på kartan.

Kontaktuppgifter

Inlösningsförrättningens förrättningsingenjör Mikael Still, 040-776 0834, mikael.still@maanmittauslaitos.fi

Lantmteriverket

Kalevagatan 4, 08100 Lojo

 

Baltic Connectors arbetsplatschef:

Seppo Talvio

050 458 3998

seppo.talvio@balticconnector.fi