Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av samfällda områden TN 2018-577725

Förrättningsnummer
2018-577725
Förrättningsslag
Andra förrättningar
Kommun
Korsholm

Tisdagen den 11 december 2018 kl 10.00 i statens ämbetshus Präntööauditoriet i (Wolfskavägen 35) i Vasa stad påbörjas en lantmäteriförrättning nr 2018-577725 vid vilken sammanslås lägenheten 499-440-1-196  STRANDKANT och Österhankmo bys samfällda jord-och vattenområden 499-440-878-9, 499-440-876-1 genom att av dem bildas ett nytt samfällt område.

För ovannämnda samfällda områden har redan tidigare fastställts delägarförteckningar. Av dessa samfällda områden bildas nu ett nytt samfällt område, för vilket även fastställs delägarförteckning. Alla de fastigheter vilka har del i någon av ovannämnda samfällda områden, kommer att vara delägare i det nya sammanslagna samfällda området. Den preliminära delägarförteckningen finns som bilaga på förrättningens nätsidor.

Sammanslagningen handläggs på ansökan av Österhankmo bys skifteslag. Sammanslagningen är en förutsättning för att ovannämnda samfällda områden skall kunna ställas under gemensam förvaltning.

Sakägares frånvaro från sammanträdet förhindrar inte förrättningens verkställande.

Besvärstiden börjar löpa från i förrättningen fattat beslut eller förrättningens slutsammanträde. Förrättningens handlingar skickas under besvärstiden endast på begäran.

Via paikkatietoikkuna kan man se de samfällda områdenas läge: http://www.paikkatietoikkuna.fi/
• Man får ett samfällt område på kartan genom att välja Till karttjänsten och där KARTLAGER, Fastigheter och vidare Fastighetsbeteckningar och Fastighetsindelning, SÖK, Ortnamnssökning t.ex. 499-511-878-2.

 

Förrättningsingenjör Riitta Ovaska

Telefonnummer 040 8017986

riitta.ovaska@maanmittauslaitos.fi

 

 

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).