Inlösning av kraftledningsområde, Andersböle-Neste M150 (110 kV)

Förrättningsnummer
2018-577829
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Borgå

Förrättningen gäller inlösning av nyttjanderätt till de områden som behövs för kraftöverföring mellan Andersböle elstation och Sköldviks industriområde i Borgå stad.

  • Grund för inlösning: Lantmäteriverkets beslut om inlösningstillstånd och tillstånd till förhandsbesittningstagande 16.3.2018 Dnro MML 1049/03 04/2018

Det är fråga om sanering av kraftledningen, där den gamla ledningen rivs och en ny ledning byggs i stället. Ledningen behöver förnyas på grund av den ökade elkonsumtionen på Sköldviks område och för att konstruktionerna är föråldrade. Efter saneringen uppfyller kraftledningen de krav som ställs på konstruktionernas säkerhet och kraftöverföringsnätets driftsäkerhet i framtiden.

Kraftledningens längd är cirka 11 km och den löper inom Borgå stads område i samma ledningsgata som kraftledningarna 'Andersböle–Neste B' och 'Estlink 2' (Fingrid Abp).

Det sökande företaget har fusionerats med Borgå Elnät Ab år 2018. Förrättningens sökande och inlösaren av nyttjanderätten är efter fusionen Borgå Elnät Ab. 


Aktuellt - Sammanträdet på torsdagen den 26 mars 2020 klockan 9 på Högbacka har ställts in

Byggnadsarbetena slutfördes år 2019, och den nya ledningen har tagits i bruk.

Obs. Avvikande från vad meddelats i kallelsebrevet ska Lantmäteriverket inte hålla något förrättningssammanträde 26.3.2020. Inställandet beror på riktlinjer för ytterligare åtgärder som Finlands regering har den 16 mars 2020 fastställt för att bekämpa det nya coronaviruset i Finland. 

Ifall markägaren önskar att terrängsyn utförs på fastigheten, bes honom/henne att informera förrättningsingenjören om detta senast 30.4.2020.

Lantmäteriverket har skickat till markägarna utdrag ur förteckning över egendom, terrängfigurer, som inlösningen berör ('Lunastettava omaisuus ja korvaukset'). Av förteckningen framgår arealerna på de områden som inlösning av nyttjanderätt riktar sig.

På förrättningens webbsida finns den preliminära förrättningskartan (se länken nedan).

Ofta är det fråga om mycket smala områden som inlösningen berör (se t.ex. på kartdel 1: figur 39 vid järnvägen). Då syns figuren på kartan bara som en smal och lång sträcka.
Ifall kartan inte syns eller den är otydlig eller det finns någonting att anmärka på förrättningskartan, bör sakägaren kontakta förrättningsingenjören.
Också vid andra frågor var vänlig och kontakta förrättningsingenjören.

Tidsfrist för inlämnande av ersättningsanspråk

Ersättningar för inlösning av nyttjanderätten behandlas vid förrättningen på tjänstens vägnar.  Oavsett detta har sakägare möjlighet att upprätta ersättningskrav. Detta ska skickas till förrättningsingenjören med post eller via e-post 
     senast 30.4.2020


I handlingen bör nämnas: 
   - förrättningsnummer: 2018-577829 
   - namn och kontaktuppgifter (bl.a. telefonnummer) 
   - fastighet som ersättningsanspråket gäller 
   - eventuellt anspråk för ersättning av föremål (t.ex. enhetspris) 
   -        ”          ”          för ersättning för olägenheter eller skador med motivering 
   -        ”          ”          för ersättning för rättsbevakning (kan lämnas även vid slutsammanträdet) 
   - eventuell begäran av terrängsyn

Terrängsyner ska utföras senare, och markägarna ska informeras om tidpunkten. 
  
Obs. Fastän inlösningskommissionen behandlar ersättningsärenden på tjänstens vägnar (även utan krav), lönar det sig att vara aktiv i ersättningsfrågor angående eventuella olägenheter eller skador. 

Ersättning för rättsbevakningskostnader bestäms endast på yrkande.

Förrättningens fortsättning

Vid förrättningens slutsammanträde förkunnas inlösningsbeslutet, där egendomen som inlöses specificeras, och fattas beslut om ersättningar. Sammanträdet hålls sannolikt i slutet av år 2020. 


En sakägare som är missnöjd med beslut som fattats vid förrättningen kan söka ändring i dem. En besvärsanvisning ges vid förrättningens slutsammanträde. Ändring i beslut som fattats vid förrättningen kan sökas hos jorddomstolen (Östra Nylands tingsrätt) genom besvär inom 30 dagar räknat från förrättningens avslutande.

 

Kontaktuppgifter

Lantmäteriverket

     Förrättningsingenjör, lantmäteriingenjör (DI) Helka-Marja Kohonen, p. 0400 539 015,
     for-namn.efternamn[at]maanmittauslaitos.fi

Inlösarens representanter vid förrättningen

Eltel Networks Oy

     Piia Salmela
     High Voltage Projects
     ELTEL Networks Oy
     Laturinkuja 8, PL 50, 02611 Espoo
     piia.salmela[at]eltelnetworks.com
     tel. +358 40 311 2042
     www.eltelnetworks.com

Borgå Elnät Ab

     Magnus Nylander, verkställande direktör
     tel. 040 768 2368

     E-postadresser vid BE Ab: fornamn.efternamn@pbe.fi

Lagstiftning


 Inlösningslagen 603/1977
 Fastighetsbildningslagen 554/1995

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).