Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning av kraftledningsområde, Andersböle-Neste M150 (110 kV)

Förrättningsnummer
2018-577829
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Borgå

Förrättningen gäller inlösning av nyttjanderätt till de områden som behövs för kraftöverföring mellan Andersböle elstation och Sköldviks industriområde i Borgå stad.

  • Grund för inlösning: Lantmäteriverkets beslut om inlösningstillstånd och tillstånd till förhandsbesittningstagande 16.3.2018 Dnro MML 1049/03 04/2018

Det är fråga om sanering av kraftledningen, där den gamla ledningen rivs och en ny ledning byggs i stället. Ledningen behöver förnyas på grund av den ökade elkonsumtionen på Sköldviks område och för att konstruktionerna är föråldrade. Efter saneringen uppfyller kraftledningen de krav som ställs på konstruktionernas säkerhet och kraftöverföringsnätets driftsäkerhet i framtiden.

Kraftledningens längd är cirka 11 km och den löper inom Borgå stads område i samma ledningsgata som kraftledningarna 'Andersböle–Neste B' och 'Estlink 2' (Fingrid Abp).

Det sökande företaget har fusionerats med Borgå Elnät Ab år 2018. Förrättningens sökande och inlösaren av nyttjanderätten är efter fusionen Borgå Elnät Ab. 


Aktuellt 

Slutsammanträde

Förrättningen avslutades  16.9.2021 i Borgå, på föreningshus Högbacka (Högbackavägen 13, Andersböle).

Besvärstiden går ut den 18.10.2021.

 

Tidigare faser

Byggnadsarbetena slutfördes år 2019, och den nya ledningen har tagits i bruk.

Lantmäteriverket har på våren 2020 till markägarna skickat utdrag ur förteckning över egendom, terrängfigurer, som inlösningen berör ('Lunastettava omaisuus ja korvaukset'/Egendom som inlöses och ersättningar). Av förteckningen framgår arealerna på de områden som denna inlösning av nyttjanderätt berör.

På förrättningens webbsida finns den preliminära förrättningskartan (se länken nedan).

Ofta är det fråga om mycket smala områden som inlösningen berör (se t.ex. på kartdel 1: figur 39 vid järnvägen). Då syns figuren på kartan bara som en långsmal sträcka.
Ifall kartan inte syns eller den är otydlig eller det finns någonting att anmärka på förrättningskartan, bör sakägaren kontakta förrättningsingenjören.
Också vid andra frågor var vänlig och kontakta förrättningsingenjören.

Om ersättningar

Ersättningar för inlösning av nyttjanderätten behandlas vid förrättningen på tjänstens vägnar.  Oavsett detta har sakägare möjlighet att upprätta ersättningskrav. Tidsfristen för inlämnandet av ersättningskrav var 30.4.2020.  
Inlösningskommissionen har utfört syn på de lägenheter vars ägare har begärt terrängsyn.
  
Trots att inlösningskommissionen behandlar ersättningsärenden på tjänstens vägnar (även utan krav), lönar det sig att vara aktiv i ersättningsfrågor angående eventuella olägenheter eller skador. 

Ersättning för rättsbevakningskostnader bestäms endast enligt yrkande.

Förrättningens avslutande

Vid förrättningens slutsammanträde gavs inlösningsbeslutet, där egendomen som inlöses specificerades, och beslut om ersättningar fattades. Sammanträdet hölls 16.9.2021 på föreningshuset Högbacka, Andersböle.


En sakägare som är missnöjd med beslut som fattats vid förrättningen kan söka ändring i dem. En besvärsanvisning gavs vid slutsammanträdet, och anvisningen skickas också till sakägarna som bilaga till protokollet. Ändring i beslut som fattats vid förrättningen kan sökas hos jorddomstolen (Östra Nylands tingsrätt) genom besvär inom 30 dagar räknat från förrättningens avslutande. Besvärshandlingarna ska vid äventyr av förlust av talan tillställas jorddomstol senast 18.10.2021 under myndighetens öppethållningstid.

Kan en sakägare på grund av laga förfall eller av något annat godtagbart skäl inte söka ändring inom föreskriven tid, kan jorddomstolen på ansökan utsätta en ny tid för sökande av ändring. Anhållan om ny tid för sökande av ändring skall göras genom en skriftlig, till jorddomstolen riktad ansökan, som före besvärstidens utgång skall tillställas jorddomstolen. Till ansökan skall fogas en utredning om grunderna för ansökan. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om besvärsskriften. Jorddomstolens adresser är:

 

  - Vanda kansli 
   Teknobulevarden 3–5 E, 01530 Vanda
   postadress: PB 77, 01511 Vanda
   e-post:   ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi


  - Hyvinge kansli
    Urakankatu 1 A,  05900 Hyvinge
    e-post:   ita-uusimaa.ko(at)oikeus.fi

Kontaktuppgifter

Lantmäteriverket

     Förrättningsingenjör, lantmäteriingenjör (DI) Helka-Marja Kohonen, p. 0400 539 015,
     for-namn.efternamn[at]maanmittauslaitos.fi

Inlösarens representanter vid förrättningen

Eltel Networks Oy

     Tuomo Ostamo
     High Voltage Projects
     ELTEL Networks Oy
     Laturinkuja 8, PL 50, 02611 Espoo
     tuomo.ostamo[at]eltelnetworks.com
     tel. +358 40 3113 385  l.  växel
     www.eltelnetworks.com

Borgå Elnät Ab

     Magnus Nylander, verkställande direktör
     tel. 040 768 2368

     E-postadresser vid BE Ab: fornamn.efternamn@pbe.fi

Lagstiftning


 Inlösningslagen 603/1977
 Fastighetsbildningslagen 554/1995