Gång- och cykelväg på Jokivarsivägen (1521) på avsnittet Nissbacka-Nickby

Förrättningsnummer
2018-580242
Förrättningsslag
Landsvägsförrättning
Kommun
Sibbo
Vanda

Trafikverket har genom sitt beslut 2.3.2018 godkänt vägplanen för byggande av lättrafikled längs landsväg 1521 på sträckan Nissbacka-Nickby. Vägsträckans längd är cirka 7 km. På basis av beslutet om godkännande av planen har NTM-centralen i Nyland (närings-, trafik- och miljöcentral, ELY-central) ansökt om en landsvägsförrättning.
Vägplanen berör de fastigheter som är belägna på norra sidan av Jokivarsivägen.

Landsvägsförrättning-broschyren finns som bilaga.

Aktuellt

Lättrafikleden har blivit byggd och tagits i bruk, och terrängarbeten har slutförts.
Lantmäteriverkets terrängarbetsgrupp har märkt ut vägområdets gräns i terrängen med plastpålar. Inlösningsområdets rår har kartlagts, och på ställen där den nya rån och fastighetsrån korsar har det byggts nya rörrösen.

Förrättningen fortsätter med att informera sakägarna på våren 2020. I detta skede av förrättningen hålls inget sammanträde utan ett meddelande skickas till sakägarna. På brevet ges anvisningar för inlämnande av ersättningsanspråk. Utdrag ur förteckning av ersättningsobjekt med arealuppgifter bifogas.

Preliminär förrättningskarta i sin helhet: se länken nedan.

Förrättningens skeden

Före vägprojektet inleds:

- begynnelsesammanträde, besittningstagande och terrängsyn (2018)

Efter vägen har byggts:

- terrängmätningar, utpålning och rösläggning (2019-2020)

- upprättande av preliminär förrättningskarta

- meddelande eller eventuellt fortsättningssammanträde, där bl. a. meddelas tidsfrist för inlämnande av ersättningsanspråk (2020)

- ersättningsanspråk och bemötanden 

- slutsammanträde, där slutliga ersättningsbeslut fattas

      -- vid sammanträdet ges besvärsanvisning

Ersättningsmottagare ska skicka sina kontouppgifter till Lantmäteriverket eller till NTM-centralen. Adressen på Lantmäteriverket är:

  Lantmäteriverket
  Värderingsförrättningar/ETE
  PB 56
  06101 BORGÅ

Kontaktuppgifter

Lantmäteriverket

  • Förrättningsingenjör, lantmäteriingenjör (DI) Helka-Marja Kohonen, 0400 539 015,

         for-namn.efternamn[at]maanmittauslaitos.fi

Sökandens (väghållarens) kontaktpersoner

  • Merja Rajala, NTM-centralen i Nyland, tel. 0295 021 332
  • Se också: bilaga '2018-580242 ELYn ja projektin yhteystiedot.pdf'
Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).