Gång- och cykelväg på Jokivarsivägen (1521) på avsnittet Nissbacka-Nickby

Förrättningsnummer
2018-580242
Förrättningsslag
Landsvägsförrättning
Kommun
Sibbo
Vanda

Trafikverket har genom sitt beslut 2.3.2018 godkänt vägplanen för byggande av lättrafikled längs landsväg 1521 på sträckan Nissbacka-Nickby. Vägsträckans längd är cirka 7 km. På basis av beslutet om godkännande av planen har NTM-centralen i Nyland (närings-, trafik- och miljöcentral, ELY-central) ansökt om en landsvägsförrättning.
Vägplanen berör de fastigheter som är belägna på norra sidan av Jokivarsivägen.

Landsvägsförrättning-broschyren finns som bilaga.

Aktuellt

Lättrafikleden har blivit byggd och tagits i bruk, och terrängarbeten har slutförts.
Lantmäteriverkets terrängarbetsgrupp har märkt ut vägområdets gräns i terrängen med plastpålar. Inlösningsområdets rår har kartlagts, och på ställen där den nya rån och fastighetsrån korsar har det byggts nya rörrösen.

Ett meddelande skickades till sakägarna i våras. På brevet gavs anvisningar för inlämnande av ersättningsanspråk (30.4.2020). Utdrag ur förteckning av ersättningsobjekt med arealuppgifter bifogades.

Lokala terrängsyner:  25.8.2020

Preliminär förrättningskarta i sin helhet: se länken nedan.

Förrättningen avslutades 5.11.2020. Besvärstiden utgår 7.12.2020. Besvärsanvisningen skickas till sakägarna inom två veckor från slutsammanträdet.

 

Förrättningens skeden

Före vägprojektet inleds:

- begynnelsesammanträde, besittningstagande och terrängsyn (2018)

Efter vägen har byggts:

- terrängmätningar, utpålning och rösläggning (2019-2020)

- upprättande av preliminär förrättningskarta

- meddelande (eller eventuellt fortsättningssammanträde), där bl. a. meddelas tidsfrist för inlämnande av ersättningsanspråk (30.4.2020)

- ersättningsanspråk och bemötanden 

- slutsammanträde, där slutliga ersättningsbeslut fattas

      -- vid sammanträdet ges besvärsanvisning

Ersättningsmottagare ska skicka sina kontouppgifter till Lantmäteriverket eller till NTM-centralen. Adressen på Lantmäteriverket är:

  Lantmäteriverket/Kohonen
  Tullportsgatan 1
  06100 BORGÅ

Kontaktuppgifter

Lantmäteriverket

  • Förrättningsingenjör, lantmäteriingenjör (DI) Helka-Marja Kohonen, 0400 539 015,

         for-namn.efternamn[at]maanmittauslaitos.fi

Sökandens (väghållarens) kontaktpersoner

  • Merja Rajala, NTM-centralen i Nyland, tel. 0295 021 332
  • Se också: bilaga '2018-580242 ELYn ja projektin yhteystiedot.pdf'