Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning av kraftledningsområde, Landbo-Massby, Helsingfors stad och Sibbo kommun

Förrättningsnummer
2018-596192
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Helsingfors
Sibbo

2018-596192
Förrättningen gäller inlösning av nyttjanderätt till de områden som behövs för kraftöverföring mellan elstationerna i Landbo och Massby i Helsingfors stad och Sibbo kommun (se bilaga Yleiskartta - Generalkarta). Vid förrättningen behandlas förutom ersättningsärenden även bl.a. färdselrätter som beviljas sökanden, Sibbo Energi Ab.

Grund för inlösning:
- för den östra delen av linjen (Kavals 753-419-1-44–Transformatorn 753-419-3-29) statsrådets beslut av 17.9.2020 om inlösningstillstånd och förhandsbesittningstagande och
- till övriga delar statsrådets beslut av 22.11.2018 om inlösningstillstånd och förhandsbesittningstagande.

Genom sitt beslut har statsrådet beviljat sökanden, Sibbo Energi Ab, tillstånd att enligt ansökan genom inlösning skaffa en bestående nyttjanderätt till de fastigheters områden som uppräknats i ansökan. Inlösningstillståndet har vunnit laga kraft.

Syftet med projektet är att bygga en ny 110 kV kraftledning mellan Landbo elstation (Helsingfors) och Massby elstation (Sibbo) (se bilagan Generalkarta). Den nya ledningen bildar en ringförbindelse för att säkerställa elöverföringen i Sibbo och förbättra överföringskapaciteten i området. Ledningen behövs också som en reservförbindelse medan den andra 110 kV ledningen på området iståndsätts.

Ledningens längd är 7 kilometer. Ledningsgatan är 16–26 meter bred. Till båda sidorna av den inlöses en nyttjanderätt till en 10 meter bred kantzon. Höjden på de träd som växer på kantzonerna har begränsats så att de inte ska orsaka fara för ledningen. Begränsningarna av nyttjanderätt gäller sammanlagt cirka trettio fastigheter.
 

Aktuellt
 

Inlösaren har rätt att ta områdena i besittning fr.o.m. dagen för besittningstagande (förhandsbesittningstagande enligt InlL). Förhandsbesittningstagandet av de områden som behövs för linjen skedde i samband med inledningssammanträdet 21.3.2019, förhandsbesittningstagandet av ovan nämnda östra del sker emellertid 29.1.2021. En förteckning över den egendom som finns på linjeområdet har gjorts före besittningstagandet.

Linjen är till största delen byggd, byggarbetena på det östligaste avsnittet inleds i mars–april. Skogsvårdsföreningen Södra Skogsreviret tar hand om avlägsnandet av trädbeståndet.

Inlösningsförrättningen fortsätter när den nya linjen är helt färdig.
Till markägarna skickas per post ett utdrag ur egendomsförteckningen (egendom som nyttjanderätten hänför sig till; 'Egendom som inlöses och ersättningar' eller 'Lunastettava omaisuus ja korvaukset'). Av förteckningen framgår arealerna på de områden som inlöses med nyttjanderätt. I brevet ges även en tidsfrist för inlämnande av eventuella ersättningsanspråk.
Ersättningarna för inlösning av nyttjanderätt behandlas vid förrättningen på tjänstens vägnar. Trots detta kan en sakägare, om hen så önskar, lämna in ett ersättningsyrkande till inlösningskommissionen.

I ärenden som gäller byggarbetet bör sakägaren kontakta entreprenören direkt. Reparation av eventuell skada kan i regel ordnas när behövliga arbetsmaskiner fortfarande finns på byggarbetsplatsen.
I övriga ärenden som gäller förrättningen bes sakägare vända sig till förrättningsingenjören.

Kontaktuppgifter

Lantmäteriverket

  • Maanmittausinsinööri (DI) Helka-Marja Kohonen, p. 0400 539 015,

           etu-nimi.sukunimi[at]maanmittauslaitos.fi

Sökande, Sibbo Energi Ab

  • Lasse Karhunen, HVC Oy, p. 0400 190 595,

          Lasse.Karhunen(at)hvc.fi

  • Osmo Auvinen, Sibbo Energi Ab

           Osmo.Auvinen(at)keoy.fi

 

Lagstiftning:
 Lag om inlösning av fast egendom och särskilda rättigheter (inlösningslagen, InlL) 603/1977
 Fastighetsbildningslagen (FBL) 554/1995