Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsbestämningsförrättning för fastställande av delägarförteckningar i Ingå

Förrättningsnummer
2019-597364
Förrättningsslag
Osakasluettelon vahvistaminen
Kommun
Ingå

Fastighetsbestämningsförrättning för fastställande av delägarförteckningar i Ingå

Vid förrättningen fastställs delägarförteckningarna för de samfällda områdena 149-876-6-0 Vattenområde och 149-878-1-0 Holmen, dvs. delägarfastigheter och storleken av fastigheternas andelar. De samfällda områdena ligger på Lingonholmen och intill den. Till Kartplatsen

Delägarförteckningarna för de samfällda områdena har upprättats vid Lantmäteriverket och grundar sig på arkivundersökningar där handlingar i anslutning till bildning av fastigheter har gåtts igenom, såsom köpebrev och protokoll från styckningsförrättningar, samt tidigare beslut gällande andelar i de aktuella områdena.

Kartan över de samfällda områdena och utkast till delägarförteckningar finns nedan.

Tidsplan för förrättningsmöten

Förrättningens inledningssammanträde hålls onsdagen den 23 november 2022 klockan 9:30 - 15:30 i Ingå församlingshem (Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå).
Mötesordningen är sådan att en sakägare inom den aktuella tidsperioden (man behöver alltså inte komma vid mötets början) kan komma för att lyssna och framföra sådant som hör till inledningssammanträdet. I inledningssammanträdet bl.a. behandlas tillkännagivandet och lagligheten för förrättningen samt presenteras delägarförteckningarna, de samfällda områdenas och delägarförteckningarnas historia och grunderna för hur andelarna i de samfällda områdena bestäms. I sammanträdet kan sakägarna bekanta sig med delägarförteckningarna, ställa frågor och framföra eventuella anmärkningar i anslutning till delägarförteckningarna.

Förrättningens slutsammanträde hålls onsdagen den 7 december 2022 klockan 9:30 i Ingå församlingshem (Bollstavägen 2 A, 10210 Ingå).
I slutsammanträde fastställs delägarförteckningarna för områdena och andelarnas storlekar samt behandlas andra saker som eventuellt anknyter till förrättningen. I slutsammanträdet är det inte meningen att längre behandla frågor som behandlats i inledningssammanträdet och inte heller ta emot anmärkningar i anslutning till delägarförteckningarna, utan anmärkningar ska göras i samband med inledningssammanträdet.

De delägarförteckningarna fastställdes vid slutsammanträde, och förrättningen avslutades. Handlingarna skickas på begäran till sakägare. Ändring i förrättningen kan sökas genom besvär inom 30 dagar efter förrättningens avgörande, senast 20.1.2023.

Förrättningen har vunnit laga kraft och den har registrerats i fastighetsregistret 6.5.2023.

Kontakt information

Förrättningsingenjör Hannu Kiviluoto
Telefonnummer: 040 152 4972
E-post: hannu.kiviluoto@lantmateriverket.fi